Nynorsk i opplæringa

Vidareutdanning (bachelornivå)

Nynorsk i opplæringa er primært retta mot lærarar som underviser i norsk i grunnopplæringa, men er nyttig for alle som vil heve nynorskkompetansen sin. Studiet har eit praktisk og undervisningsorientert perspektiv som vil gi auka kompetanse i nynorsk og i å undervise i norsk. 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet gir deg innsikt i språksituasjonen slik han er i dag, og dei historiske føresetnadene for at han er slik. I tillegg skal studiet gi innføring i språkdidaktikk og språklæring.

Det didaktiske perspektivet vil stå sentralt i studiet. I Nynorsk i opplæringa 1 vil ein leggje vekt på nynorsken slik han fungerer i dagens samfunn. I Nynorsk i opplæringa 2 vil ein leggje vekt på bakgrunnen og føresetnadene for den norske språksituasjonen.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagd opp med nettleksjonar, sjølvstudium og skriftleg refleksjon over dette. Studentane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er primært retta mot lærarar som underviser i grunnopplæringa. Målet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i tråd med intensjonane i Fagfornyinga.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Nettstudium, semesterstart 10. januar

Studieplan

Nynorsk i opplæringa, nettstudium, oppstart vår

Studieprogram: 
Nynorsk i opplæringa
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
45
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Om studiet

Studiet er primært retta mot lærarar som underviser i grunnopplæringa. Målet med studiet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i grunnopplæringa i tråd med intensjonane i Læreplanen.

Studieprogrammet Nynorsk i opplæringa er 30 studiepoeng vidareutdanning for lærarar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om

 • den norske språksituasjonen generelt og nynorsk språk, litteratur og kultur spesielt
 • språksituasjonen i Noreg i historisk og internasjonalt perspektiv
 • rettings- og rettleiingsstrategiar i elevtekster på nynorsk
 • relevant didaktikk for god hovudmåls- og sidemålsundervisning
 • nynorsk språkdidaktikk inkludert språkbadsmetodikk
 • litteratur og litteraturformidling
Ferdigheiter

Studenten skal

 • kunne utvikle og leggje til rette for god nynorskundervisning, anten nynorsk er hovudmål eller sidemål
 • kunne leggje til rette for og stimulere til skrivelyst og skriveglede gjennom bruk av nynorsk i opplæringa
 • kunne leggje til rette for og stimulere til leselyst og leseglede gjennom aktiv bruk av nynorske tekstar i opplæringa
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • analysere og reflektere over læraren si rolle som modell, som formidlar og rettleiar i ein språksituasjon med ulike språkformer og kulturelt mangfald
 • bruke IKT i undervisninga, både fagleg og didaktisk
 • utvikle sin eigen nynorske tekst- og språkkompetanse gjennom eiga skriving  
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av dei to emne på 15 studiepoeng kvar. Sjå emnetabell.

Studiet skal formidlast gjennom lesing av leksjonar, lesing av pensum og skriftleg refleksjon over dette. Deltakarane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar, og produkta, som skal godkjennast av faglærar, skal vere resultat av ein prosess der også medstudentar har vore rettleiarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

Alle arbeidskrav og eksamenssvar i studiet skal skrivast på nynorsk.

Navn: 
Nynorsk i opplæringa, nettstudium, oppstart vår
Praksis

Det er ikkje praksis knytt til studiet

Ansvarleg
Hjalmar Eiksund
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4070

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post