Vidareutdanning (bachelornivå)

Nynorsk i opplæringa

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Semesterstart våren 2019 er måndag 7. januar. 

Undervisningsstad

Studiet er eit nettstudium, og føregår i Canvas.

Annan informasjon

Emnet som vert tilbydd om våren, er Nynorsk i opplæringa 2. Nynorsk i opplæringa 1 vert tilbydd om hausten.  

Nynorsk i opplæringa er primært retta mot lærarar som underviser i norsk i grunnopplæringa, men er nyttig for alle som vil heve nynorskkompetansen sin. Studiet har eit praktisk og undervisningsorientert perspektiv som vil gi auka kompetanse i nynorsk og i å undervise i norsk. 

Søk studieplass!

Søknadskode : 4070

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet gir deg innsikt i språksituasjonen slik han er i dag, og dei historiske føresetnadene for at han er slik. I tillegg skal studiet gi innføring i språkdidaktikk og språklæring.

Det didaktiske perspektivet vil stå sentralt i studiet. I Nynorsk i opplæringa 1 vil ein leggje vekt på nynorsken slik han fungerer i dagens samfunn. I Nynorsk i opplæringa 2 vil ein leggje vekt på bakgrunnen og føresetnadene for den norske språksituasjonen.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagd opp med nettleksjonar, sjølvstudium og skriftleg refleksjon over dette. Studentane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er primært retta mot lærarar som underviser i grunnopplæringa. Målet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i tråd med intensjonane i Kunnskapsløftet.

Kontakt

For faglege spørsmål, kontakt Gudrun Kløve Juuhl. Epost: juuhl@hivolda.no. Telefon: 70075454

For spørsmål om oppmelding o.l., kontakt Studentsørvis. Epost: studentsorvis@hivolda.no

Studieplan

Nynorsk i opplæringa, nettstudium

Studieprogram: 
Nynorsk i opplæringa
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
45
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Om studiet: 

Studiet er primært retta mot lærarar som underviser i grunnopplæringa. Målet med studiet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i grunnopplæringa i tråd med intensjonane i Kunnskapsløftet.

Studieprogrammet Nynorsk i opplæringa er 30 studiepoeng vidareutdanning for lærarar.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

Ved fullført studium skal studenten ha kunnskap om

- den norske språksituasjonen generelt og nynorsk språk og litteratur spesielt

- dei historiske føresetnader for språksituasjonen i Noreg

- rettings- og rettleiingsstrategiar i elevtekstar på nynorsk

- relevant didaktikk for god hovudmåls- og sidemålsundervisning

Ferdigheiter: 

Studenten skal

- kunne utvikle og leggje til rette for god nynorskundervisning, anten nynorsk er hovudmål eller sidemål

- kunne leggje til rette for og stimulere til skrivelyst og skriveglede gjennom bruk av nynorsk i opplæringa

- kunne leggje til rette for og stimulere til leselyst og leseglede gjennom aktiv bruk av nynorske tekstar i opplæringa

Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne

- analysere og reflektere over læraren si rolle som modell, som formidlar og rettleiar i ein språksituasjon med ulike språkformer og kulturelt mangfald

- bruke ikt i undervisninga, både fagleg og didaktisk

- utvikle sin eigen nynorske tekst- og språkkompetanse gjennom eiga skriving  

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er sett saman av dei to emne på 15 studiepoeng kvar. Sjå emnetabell.

Studiet skal formidlast gjennom lesing av leksjonar, lesing av pensum og skriftleg refleksjon over dette. Deltakarane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar, og produkta, som vert lagde i mappe for endeleg vurdering, skal vere resultat av ein prosess der også medstudentar har vore rettleiarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

Alle arbeidskrav og eksamenssvar i studiet skal skrivast på nynorsk.

Navn: 
Nynorsk i opplæringa, nettstudium, oppstart haust
Emne2018 Haust2019 Vår
15
15
Praksis: 

Det er ikkje praksis knytt til studiet

Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Anne Steinsvik Nordal, tlf.70075197, anneno@hivolda.no