Nynorsk i opplæringa

Vidareutdanning (bachelornivå)

Nynorsk i opplæringa er primært retta mot lærarar som underviser i norsk i grunnopplæringa, men er nyttig for alle som vil heve nynorskkompetansen sin. Studiet har eit praktisk og undervisningsorientert perspektiv som vil gi auka kompetanse i nynorsk og i å undervise i norsk. 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2023 -
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Nynorsk i opplæringa

– Nettstudiet Nynorsk i opplæringa er primært retta mot lærarar som underviser i norsk i grunnopplæringa. Eit praktisk og undervisningsorientert perspektiv gir studentane auka kompetanse i nynorsk og i det å undervise i norsk, seier fagansvarleg førsteamanuensis Gudrun Kløve Juuhl.

– Nettstudiet Nynorsk i opplæringa er primært retta mot lærarar som underviser i norsk i grunnopplæringa. Eit praktisk og undervisningsorientert perspektiv gir studentane auka kompetanse i nynorsk og i det å undervise i norsk, seier fagansvarleg førsteamanuensis Gudrun Kløve Juuhl.

Det einaste i sitt slag

Juuhl
Fagansvarleg førsteamanuensis Gudrun Kløve Juuhl.

– Etter det eg kjenner til er denne vidareutdanninga i nynorskdidaktikk for lærarar det einaste i sitt slag og mange som har nynorsk som sidemål gir uttrykk for at dei har stort utbytte av vidareutdanninga, seier Kløve Juuhl ved Institutt for språk og litteratur ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Mål og innhald

Nettstudiet Nynorsk i opplæringa (30 studiepoeng) har som mål at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i tråd med intensjonane i Fagfornyinga.

– Studentane skal kunne utvikle og leggje til rette for god nynorskundervisning, anten nynorsk er hovudmål eller sidemål, leggje til rette for og stimulere til skrivelyst og skriveglede gjennom bruk av nynorsk i opplæringa og leggje til rette for og stimulere til leselyst og leseglede gjennom aktiv bruk av nynorske tekstar i opplæringa, seier førsteamanuensis Gudrun Kløve Juuhl.

Sentrale tema i vidareutdanninga er den norske språksituasjonen generelt og nynorsk språk, litteratur og kultur spesielt, språksituasjonen i Noreg i historisk og internasjonalt perspektiv, rettings- og rettleiingsstrategiar i elevtekster på nynorsk, relevant didaktikk for god hovudmåls- og sidemålsundervisning, nynorsk språkdidaktikk og litteratur og litteraturformidling.

Om å studere på nett

– Vi har studentar frå Finnmark i nord til Oslo i sør. Tilbakemeldingane frå studentane er gode. Vi legg opp til ein god dialog med studentane og studentane i mellom. På undervisningsplattforma Canvas legg vi ut faglege tekstar og video. Vi har også diskusjonar og videomøte ved høve, seier Kløve Juuhl.

Nynorskklynga

Høgskulen i Volda har ekstra gode føresetnader for å jobbe med nynorsk i opplæringa. HVO ligg i ei «nynorskklynge» med Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet. Høgskulen har høg kompetanse innanfor norskfaget og ein master i nynorsk skriftkultur.  Nynorsk språk og kultur er ein viktig del av høgskulen sin identitet. I lærarutdanninga har ein til dømes lagt inn det å skrive fagtekstar på nynorsk som eit eige emne.

Sjå alle studietilboda våre innanfor språk og litteratur.

Vidare med Høgskulen i Volda

Dei fleste vidareutdanningane våre har løpande opptak. Følg lenka for å sjå alle tilboda.

 

Studieinnhald

Studiet gir deg innsikt i språksituasjonen slik han er i dag, og dei historiske føresetnadene for at han er slik. I tillegg skal studiet gi innføring i språkdidaktikk og språklæring.

Det didaktiske perspektivet vil stå sentralt i studiet. I Nynorsk i opplæringa 1 vil ein leggje vekt på nynorsken slik han fungerer i dagens samfunn. I Nynorsk i opplæringa 2 vil ein leggje vekt på bakgrunnen og føresetnadene for den norske språksituasjonen.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagd opp med nettleksjonar, sjølvstudium og skriftleg refleksjon over dette. Studentane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er primært retta mot lærarar som underviser i grunnopplæringa. Målet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i tråd med intensjonane i Fagfornyinga.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Studiet er nettbasert, så det er ikkje fysisk oppmøte. Semesterstart er 15. august (veke 33). Då blir første nettleksjon publisert i Canvas

Studieplan

Nynorsk i opplæringa, nettstudium, oppstart vår

Studieprogram: 
Nynorsk i opplæringa
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
45
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning. 

Om studiet

Studiet er primært retta mot lærarar som underviser i grunnopplæringa. Målet med studiet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i grunnopplæringa i tråd med intensjonane i Læreplanen.

Studieprogrammet Nynorsk i opplæringa er 30 studiepoeng vidareutdanning for lærarar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om

 • den norske språksituasjonen generelt og nynorsk språk, litteratur og kultur spesielt
 • språksituasjonen i Noreg i historisk og internasjonalt perspektiv
 • rettings- og rettleiingsstrategiar i elevtekster på nynorsk
 • relevant didaktikk for god hovudmåls- og sidemålsundervisning
 • nynorsk språkdidaktikk inkludert språkbadsmetodikk
 • litteratur og litteraturformidling
Ferdigheiter

Studenten skal

 • kunne utvikle og leggje til rette for god nynorskundervisning, anten nynorsk er hovudmål eller sidemål
 • kunne leggje til rette for og stimulere til skrivelyst og skriveglede gjennom bruk av nynorsk i opplæringa
 • kunne leggje til rette for og stimulere til leselyst og leseglede gjennom aktiv bruk av nynorske tekstar i opplæringa
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • analysere og reflektere over læraren si rolle som modell, som formidlar og rettleiar i ein språksituasjon med ulike språkformer og kulturelt mangfald
 • bruke IKT i undervisninga, både fagleg og didaktisk
 • utvikle sin eigen nynorske tekst- og språkkompetanse gjennom eiga skriving  
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av dei to emne på 15 studiepoeng kvar. Sjå emnetabell.

Studiet skal formidlast gjennom lesing av leksjonar, lesing av pensum og skriftleg refleksjon over dette. Deltakarane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar, og produkta, som skal godkjennast av faglærar, skal vere resultat av ein prosess der også medstudentar har vore rettleiarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

Alle arbeidskrav og eksamenssvar i studiet skal skrivast på nynorsk.

Navn: 
Nynorsk i opplæringa, nettstudium, oppstart vår
Emne2023 Vår2023 Haust
15
15
Praksis

Det er ikkje praksis knytt til studiet

Ansvarleg
Hjalmar Eiksund
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2023 -
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4070

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt