Mikrohistorie

Vidareutdanning (masternivå)

Studiet fokuserer på det internasjonale fagfeltet mikrohistorie, og kva moglegheiter og avgrensingar som ligg i det med vekt på analysar av kulturmøte.

Mikrohistorie er ei historiefagleg tilnærming eller eit perspektiv som tek utgangspunkt i til dømes ei enkelthending, eit mindre lokalsamfunn eller ein enkeltperson for å seie noko om generelle forhold. Tilnærminga eller perspektivet kan nyttast på dei aller fleste historiske tema og periodar, frå steinalderen til i dag, og studentane får rettleiing i og høve til å nytte «mikroblikk» på eigne tema.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Studieinnhald

I den første delen av studiet vert det gitt ein historiografisk gjennomgang. I den andre delen blir definisjonar av fagfeltet drøfta opp mot ein del meir eller mindre anerkjente mikrohistoriske framstillingar. Studentane får kunnskap om metodar og teoriar, og skal prøve desse i praksis gjennom oppgåveskriving. Les meir om studiet i emneplanen.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesing, delvis med nettstøtte, i tillegg til prosessorientert skriving. Studentane skal delta på ein obligatorisk seminardag og leggje fram eit emne frå pensumlitteraturen. Les meir om arbeidskrav og eksamen i emneplanen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet inngår i Master i kulturmøte. Studentar som ønskjer å fullføre mastergraden vil få emnet automatisk godskrive ved opptak.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

KUM309 - Mikrohistorie

Samlingar haust 2021: veke 35 og 41. Undervisninga er lagt til 2 vekesamlingar, med undervisning onsdag etter lunsj, samt heile torsdag og fredag. Studiestart tysdag 17. august (i Canvas) med val av pensumutdrag for framlegg innan onsdag 25. september.

1. undervisningsdag: onsdag 1. september, kl 12:30 på Aasen 108.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Stengt for søking

Søknadskode : 4603

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post