Vidareutdanning (masternivå)

Mikrohistorie

Deltid

Studiet fokuserer på det internasjonale fagfeltet mikrohistorie, og kva moglegheiter og avgrensingar som ligg i det med vekt på analysar av kulturmøte.

Mikrohistorie er ei historiefagleg tilnærming eller eit perspektiv som tek utgangspunkt i til dømes ei enkelthending, eit mindre lokalsamfunn eller ein enkeltperson for å seie noko om generelle forhold. Tilnærminga eller perspektivet kan nyttast på dei aller fleste historiske tema og periodar, frå steinalderen til i dag, og studentane får rettleiing i og høve til å nytte «mikroblikk» på eigne tema.

Stengt for søking

Søknadskode : 4603

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

I den første delen av studiet vert det gitt ein historiografisk gjennomgang. I den andre delen blir definisjonar av fagfeltet drøfta opp mot ein del meir eller mindre anerkjente mikrohistoriske framstillingar. Studentane får kunnskap om metodar og teoriar, og skal prøve desse i praksis gjennom oppgåveskriving. Les meir om studiet i emneplanen.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesing, delvis med nettstøtte, i tillegg til prosessorientert skriving. Studentane skal delta på ein obligatorisk seminardag og leggje fram eit emne frå pensumlitteraturen. Les meir om arbeidskrav og eksamen i emneplanen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet inngår i Master i kulturmøte. Studentar som ønskjer å fullføre mastergraden vil få emnet automatisk godskrive ved opptak.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Chalak Kaveh