Helsefag for sosialarbeidarar

Vidareutdanning (bachelornivå)

Endringar i organisering av velferdstilbodet har ført til at sosialarbeidarar i dag møter situasjonar der helsefagleg kompetanse vert etterspurt. Høgskulen i Volda tilbyr ei heilt ny og unik vidareutdanning innan helsefag, som den einaste høgskulen i landet.

Målgruppe for vidareutdanninga: Sosialarbeidarar som jobbar med ulike sårbare brukargrupper som både har sosialfaglege og helsefaglege utfordringar. For eksempel tilsette i tenesta for funksjonshemma, rehabilitering og eldreomsorg, rus, psykisk helse, einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar og ungdom i barnevernsinstitusjon.

Studiet har ei studieavgift på kr 10 000, i tillegg til semesteravgift. Kommunen kan søkje fylkesmannen om støtte til studieavgift og andre utgifter.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav
  1. Utdanning innanfor sosialt arbeid, som sosionom eller barnevernspedagog på minst bachelornivå vil bli prioritert.
  2. Søkarar med anna relevant utdanning på minst bachelornivå og/eller søkarar med dokumentert helse- eller sosialfaglig arbeidserfaring, kan få særskilt vurdering.
 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet fokuserer på korleis helseperspektivet kan supplere det sosialfaglege perspektivet. Dette vil legge grunnlag for ei større fagleg breidde og bidra til å understøtte god kvalitet i helse- og sosialsektoren. Sentrale område i studiet er sjukdomsforståing, observasjon av symptom og kliniske teikn og grunnleggande pleie og omsorg. Studiet gir innføring i grunnleggande medikamenthandtering, og rettar merksemda mot det førebyggande og helsefremjande perspektivet. Fullført studium skal bidra til ny kunnskap, styrke etisk og fagleg yrkesutøving og auke den tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen.

Eitt emne - sju tema

 • Anatomi/fysiologi
 • Sjukdomslære/funksjonssvikt
 • Farmakologi/legemiddelhandtering
 • Førebyggande helsearbeid
 • Grunnleggande omsorg/pleie
 • Sentrale lover og organisering
 • Tverrprofesjonelt samarbeid/samhandling

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Helsefag for sosialarbeidarar er eit nettbasert studium med tre obligatoriske samlingar på tre dagar (to samlingar i vårsemesteret og ei samling i haustsemesteret). Mellom samlingane jobbar studentane i nettbaserte læringsgrupper.

Mellom andre og tredje samling skal det vere sju dagar klinisk praksis innan helsefag. Dette er obligatorisk. Studentane er sjølve ansvarlege for å skaffe praksisplass. Studentane må dokumentere godkjent førstehjelpskurs.

Det er fire arbeidskrav. Avsluttande eksamen er ei individuelle skriftleg heimeoppgåve på 4000 ord.   

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Dei planlagte samlingsvekene for 2023 er onsdag-fredag i veke 5 (digitalt), 18 og 39. 

Studieplan

Helsefag for sosialarbeidarar - vidareutdanning

Studieprogram: 
Helsefag for sosialarbeidarar - vidareutdanning
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav
 1. Utdanning i sosialt arbeid, som sosionom eller barnevernspedagog på minst bachelornivå vil bli prioritert. 
 2. Søkarar med anna relevant utdanning på minst bachelornivå og dokumentert helse- eller sosialfaglig arbeidserfaring, kan få særskilt vurdering. 
Om studiet

Studiet rettar seg primært mot sosialarbeidarar, som er ei viktig yrkesgruppe m.a. i rusomsorg, eldreomsorg, psykisk helsevern, habilitering og rehabilitering, i ulike bustader og bufellesskap. Endringar i organisering av velferdstilbodet har ført til at sosialarbeidarar i dag møter situasjonar der helsefagleg kompetanse vert etterspurt. Utvida kompetanse for sosialarbeidaren vil bidra til ei meir fleksibel teneste.

Studiet fokuserer på korleis helseperspektiv kan supplere sosialfagleg perspektiv i møtet med brukarar med samansette vanskar.

Siktemålet er å legge grunnlag for ei større fagleg breidde og bidra til å understøtte god kvalitet i helse- og sosialsektoren.

Sentrale område i studiet er sjukdomsforståing, observasjon av symptom og kliniske teikn og grunnleggande pleie og omsorg.

Studiet rettar merksemda mot det førebyggande og helsefremjande perspektivet.

Fullført emne skal bidra til ny kunnskap, styrke etisk og fagleg yrkesutøving, og auke den tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen. 

Fullført studie gir innføring i grunnleggande farmakologi og forsvarlig legemiddelhandtering.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Sjå emneplan

Ferdigheiter

Sjå emneplan

Generell kompetanse

Sjå emneplan

Organisering og arbeidsmåtar

Samlingsbasert og nettbasert studium med tre obligatoriske samlingar á tre dagar (to samlingar vårsemesteret og ei samling haustsemesteret). Jf: Forskrift om studium og eksamen

Studentane arbeider nettbasert i læringsgrupper mellom samlingane.

Sju dagar obligatorisk praksis mellom andre og tredje samling.

Informasjon om eksamen og vilkår for å framstille seg for eksamen går fram av emneplanen

Navn: 
Helsefag for sosialarbeidarar - vidareutdanning
Emne2024 Vår2024 Haust
1515
Praksis

Sju dagar klinisk praksis innan helsefag, der studentane sjølve skaffar seg relevant praksisplass 

Kostnader

Studieavgift kr 8000,- (kr. 4000,- pr. semester).

Ansvarleg
Ellen Andenes, ellen.andenes@hivolda.no, tlf. 70 07 53 96
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav
  1. Utdanning innanfor sosialt arbeid, som sosionom eller barnevernspedagog på minst bachelornivå vil bli prioritert.
  2. Søkarar med anna relevant utdanning på minst bachelornivå og/eller søkarar med dokumentert helse- eller sosialfaglig arbeidserfaring, kan få særskilt vurdering.
 • Studieplan
Søk frå 1. november

Søknadskode : 4130

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt