Vidareutdanning (bachelornivå)

Helsefag for sosialarbeidarar

Deltid, Nettstudium, Samlingar

Praktisk informasjon

Helsefag for sosialarbeidarar (HFSOS101) har studiestart onsdag 6. februar 2019 kl. 09.00.


   

Undervisningsstad

Samlingane for våren 2019 og hausten 2019 vert:

Vekesamlingar onsdag, torsdag og fredag:

Første samling: veke 6/ 2019 – dvs. onsdag 6.2. tom. fredag 8.2. (v/Høgskulen i Volda)

Andre samling: veke 19/ 2019 – dvs. onsdag 8.5 tom. fredag 10.5 (v/NTNU, Ålesund)

Tredje samling: veke 39/ 2019 – dvs. onsdag 26.9. tom. 28.9.2019 (v/Høgskulen i Volda)

 

Det er obligatorisk frammøte på samlingane og praksis (dvs. krav om 80% frammøte).

Annan informasjon

Studieavgift kr 8.000,- (Kommunen kan søkje fylkesmannen om støtte til studieavgift og andre utgifter). Betalinga skjer med kr 4.000,- pr. semester.

Alle studentar må registrere seg for å vere student ved høgskulen. Registrering gir deg m.a. tilgang til undervisningsrom i Canvas, tilgang til bygningar på høgskuleområdet og brukarnamn/passord til våre datasystem. Studentweb vert open for registrering fom. 12. desember.

Informasjon om registrering vil kome på denne nettsida: www.hivolda.no

Ver venleg å ta kontakt med Studentsørvis studentsorvis@hivolda.no (tlf.nr. 70 07 50 18) dersom du har spørsmål i tilknytning til registreringa.

 

Endringar i organisering av velferdstilbodet har ført til at sosialarbeidarar i dag møter situasjonar der helsefagleg kompetanse vert etterspurt. Høgskulen i Volda tilbyr ei heilt ny og unik vidareutdanning innan helsefag, som den einaste høgskulen i landet.

Målgruppe for vidareutdanninga: Sosialarbeidarar som jobbar med ulike sårbare brukargrupper som både har sosialfaglege og helsefaglege utfordringar. For eksempel tilsette i tenesta for funksjonshemma, rehabilitering og eldreomsorg, rus, psykisk helse, einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar og ungdom i barnevernsinstitusjon.

Studieavgift kr 8 000 (kr 4 000 pr. semester). Kommunen kan søkje fylkesmannen om støtte til studieavgift og andre utgifter. 

Opnar for søking 1. november

Søknadskode : 4130

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Vår

Studieinnhald

Studiet fokuserer på korleis helseperspektivet kan supplere det sosialfaglege perspektivet. Dette vil legge grunnlag for ei større fagleg breidde og bidra til å understøtte god kvalitet i helse- og sosialsektoren. Sentrale område i studiet er sjukdomsforståing, observasjon av symptom og kliniske teikn og grunnleggande pleie og omsorg. Fullført studie gir innføring i grunnleggande medikamenthandtering, men gir ingen automatisk autorisasjon. Studiet vil også rette merksemda mot det førebyggande og helsefremjande perspektivet. Fullført emne skal bidra til ny kunnskap, styrke etisk og fagleg yrkesutøving og auke den tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen.

Eitt emne - sju tema

 • Anatomi/fysiologi
 • Sjukdomslære/funksjonssvikt
 • Farmakologi/legemiddelhandtering
 • Førebyggande helsearbeid
 • Grunnleggande omsorg/pleie
 • Sentrale lover og organisering
 • Tverrprofesjonelt samarbeid/samhandling

Opptakskrav

 1. Utdanning innanfor sosialt arbeid, som sosionom eller barnevernspedagog på minst bachelornivå vil bli prioritert.
 2. Søkarar med anna relevant utdanning på minst bachelornivå og/eller søkare med dokumentert helse- eller sosialfaglig arbeidserfaring, kan få særskilt vurdering.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Helsefag for sosialarbeidarar er eit nettbasert studium med tre obligatoriske samlingar på tre dagar (to samlingar i vårsemesteret og ei samling i haustsemesteret). Mellom samlingane jobbar studentane i nettbaserte læringsgrupper.

Mellom andre og tredje samling skal det vere sju dagar klinisk praksis innan helsefag. Dette er obligatorisk. Studentane er sjølve ansvarlege for å skaffe praksisplass. Studentane må dokumentere godkjent førstehjelpskurs.

Det er fire arbeidskrav. Avsluttande eksamen er ei individuelle skriftleg heimeoppgåve på 4000 ord.   

Kontakt

Kontaktpersonar:

Ellen Andenes ellen.andenes@hivolda.no tlf.70 07 53 96 og Ragnhild Korsbrekke rak@hivolda.no tlf. 70 07 50 84

Studieplan

Helsefag for sosialarbeidarar

Studieprogram: 
Helsefag for sosialarbeidarar
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
20 - 40
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav
 1. Utdanning innan sosialt arbeid, som sosionom eller barnevernspedagog på minst bachelornivå vil bli prioritert. 
 2. Søkarar med anna relevant utdanning på minst bachelornivå og/eller søkaer med dokumentert helse- eller sosialfaglig arbeidserfaring, kan få særskilt vurdering. 

 

Om studiet
 • Studiet rettar seg primært mot sosialarbeidarar, ei viktig yrkesgruppe m.a. innan rusomsorg, eldreomsorg, psykisk helse, habilitering og rehabilitering. Endringar i organisering av velferdstilbodet har ført til at sosialarbeidarar i dag møter situasjonar der helsefagleg kompetanse vert etterspurt. Ei utvida kompetanse for sosialarbeidaren vil bidra til ei meir fleksibel teneste.
 • Studiet fokuserer på korleis helseperspektiv kan supplere sosialfagleg perspektiv i møtet med brukarar med samansette vanskar.
 • Siktemålet er å legge grunnlag for ei større fagleg breidde og bidra til å understøtte god kvalitet i helse- og sosialsektoren.
 • Sentrale område i studiet er sjukdomsforståing, observasjon av symptom og kliniske teikn og grunnleggande pleie og omsorg.
 • Studiet rettar merksemda mot det førebyggande og helsefremjande perspektivet.
 • Fullført emne skal bidra til ny kunnskap, styrke etisk og fagleg yrkesutøving og auke den tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen. 
 • Fullført studie gir innføring i grunnleggande medikamenthandtering, men gir ingen automatisk autorisasjon jmfr Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

 

Kunnskapar

sjå emneplan

Ferdigheiter

sjå emneplan

Generell kompetanse

sjå emneplan

Organisering og arbeidsmåtar
 • Nettstøtta studium med 3 obligatoriske samlingar á 3 dagar (to samlingar vårsemesteret og ei samling haustsemesteret). Jmfr: Forskrift om studium og eksamen § 4-6
 • Studentane jobbar nettbasert i læringsgrupper mellom samlingane.
 • Sju dagar obligatorisk praksis mellom andre og tredje samling.
 • Studentane må dokumentere godkjent førstehjelpskurs før dei får gå opp til avsluttande eksamen. 
 • Det er fire arbeidskrav som må vere godkjent før eksamen.
 • Eksamen er ei individuell, skriftleg heimeoppgåve.  
Navn: 
Helsefag for sosialarbeidarar
Emne2020 Vår2020 Haust
1515
Praksis

Sju dagar klinisk praksis innan helsefag 

Kostnader

Studieavgift kr 8000,- (kr. 4000,- pr. semester).

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Ellen Andenes, ellen.andenes@hivolda.no, tlf. 70 07 53 96