Vidareutdanning (bachelornivå)

Forvaltningsarbeid

Deltid, Nettstudium

Dette nettstudiet gir ei innføring i ulike sider ved offentleg forvaltning. Du får mellom anna kunnskap om brukarorientering, styring og omstilling, samt elementær innføring i forvaltningsrett og arbeidsrett. Studiet høver godt for deg som er, eller vil bli, sakshandsamar i offentleg sektor.

Søk studieplass!

Søknadskode : 3920

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet gir ei nyttig og grunnleggande innføring i viktige tema innanfor offentleg forvaltning og sakshandsaming.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar:

 • Nettleksjonar
 • Streaming av enkelte førelesingar
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav
 • Diskusjonsforum på nettet

Det elektroniske klasserommet Canvas vert nytta til leksjonar, innsending av oppgåver, rettleiing og diskusjonsforum, og til utsending av informasjon.  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Håkon Bø

Studieplan

Forvaltningsarbeid, nettstudium

Studieprogram: 
Forvaltningsarbeid
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studiet skal gi folk som driv med sakshandsaming eit vidare perspektiv og ei vidare kvalifisering i yrkeskarrieren. Studiet gir ei kort innføring i:

 • offentleg forvaltning - prosessar og strukturar
 • styring, kontroll, omstilling
 • brukarorientering
 • styringsmåtar i offentleg forvaltning
 • økonomistyring og personaladministrasjon
 • offentligrettslege emne (forvaltningsloven og arbeidsrett)
Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten·skal ha kunnskap om

 • viktige funksjonar i offentleg forvaltning· og korleis forvaltninga er organisert
 • viktige forvaltningsmessige utviklingstrekk og utfordringar
 • viktige trekk ved samfunnsvitskapleg og juridisk tenkemåte 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • gjere greie for sentrale element ved norsk forvaltning og vere i stand til å nytte denne kunnskapen som grunnlag for drøfting av praktiske og teoretiske problemstillingar knytt til forvaltninga· 
 • reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege og juridiske omgrep og gjere bruk av desse på ein kritisk måte
Generell kompetanse

Studenten skal kunne vise evne til refleksjon og kritisk tenking knytt til sentrale problemstillingar i forvaltninga.

Organisering og arbeidsmåtar
 • Nettleksjonar
 • Streaming av enkelte førelesingar
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav
 • Diskusjonsforum på nettet

Det elektroniske klasserommet Canvas vert nytta til leksjonar, innsending av oppgåver, rettleiing og diskusjonsforum, og til utsending av informasjon. Studiet føreset at studenten er aktiv på Canvas.

Navn: 
Forvaltningsarbeid, nettstudium
Emne2019 Haust
15
Ansvarleg
Håkon Bø, tlf. 70075168, hbo@hivolda.no