Full pott i tildeling for samarbeidsprosjekt

Tekst: Karl August Swanstrøm , Foto: Karl August Swanstrøm

- Oppdatert

Avdelingene for mediefag (AMF) og kulturfag (AKF) ved HVO er tildelt 5 millioner kroner fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til et samarbeidsprosjekt for økt arbeidsrelevanse i høyere utdanning.

Direktoratet mottok i alt 56 søknader, der alle var kvalifisert. Totalt ble det søkt om 234 millioner kroner. Basert på innstillingen fra vurderingskomiteen har direktoratet vedtatt å tildele totalt om lag 83 millioner kroner fordelt på 19 prosjekter fra tolv ulike institusjoner. HVO er en av disse og har altså fått full pott – 5 millioner kroner! Søknadene er vurdert fra på en skala fra 1 (dårlig) til 7 (fremragende), der HVO fikk 5,5.

Skal utvikle praksissamarbeidet med næringslivet

Prosjektet – hetende "Praksis-Oppdrag-Entreprenørskap i medie- og kulturfag", er en utvikling av samarbeidet om praksisfeltet, utprøving av oppdragsnettverk mellom studenter, arbeidsliv og fagansatte, og opprettelse av entreprenørskapsenhet for å øke medie- og kulturfagenes relevans for arbeidslivet. 

En rekke ulike aktører har allerede signert avtale som samarbeidpartnere. Disse er:

  • MAFOSS (Maritim forening for Søre Sunnmøre)
  • Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Nordveggen
  • Sunnmøre Kulturnæringshage
  • Studenter som er medlem av avdelingsråd ved avdelingene for mediefag og kulturfag ved HVO.

I tillegg til disse har andre også vist interesse for prosjektet. Det er blant annet Skaparhuset i Ulsteinvik, Visit Nordfjord, Högskolan Väst i Trollhättan, Solent Creatives ved Solent University i Southampton, Framtidslaben i Ålesund og UN Global Compact Norge som HVO er medlem av. 

Har jobbet grundig med søknaden

– Tildelingen betyr at AMF og AKF får mulighet til å optimalisere kvaliteten i studieprogrammene våre, spesifikt arbeidslivrelevans, sier dekan ved Avdeling for mediefag (AMF), Kate Kartveit.

Hun sier også at tildelingen viser at hardt og grundig arbeid i søknadsprosessen kan gi uttelling for relativt små institusjoner i UH-sektoren i konkurranse med de store universitetene. – Jeg vil takke alle på de to avdelingene som har bidratt i utviklingen av søknaden, sier Kartveit. 

Skal skape bedre vilkår for verdiskapning

I grunngivningen fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skrives det at prosjektet tilsikter å øke arbeidslivrelevansen i medie- og kulturfaglige utdanningsprogram ved HVO ved å utvikle praksisordningene i samarbeid med arbeidslivet for å skape bedre vilkår for verdiskapning. Prosjektet bygger på praksisordninger som allerede er etablert, noe som plasserer prosjektet i et helhetlig og pågående arbeid med arbeidslivrelevans.

Forsterket interesse for kultur- og mediefag under korona

HVO skriver i søknaden at COVID-19 har bidratt til økt interesse for verdiskapning innen medie- og kulturfag. –Et samspill mellom næring og kultur kan føre til utvikling og vekst i medie- og kultursektoren, med innovasjon og entreprenørskap som resultat. Sentralt i denne prosessen er vilkårene for praksis, slik de kommuniseres og erfares i møte mellom fagmiljø og arbeidsliv. Gjennom en forståelse for hvordan et forutsigbart praksissamarbeid kan utvikles og støttes mellom HVO og arbeidsliv, skapes bedre vilkår for verdiskapning. Denne forståelsen av "praksis" som relevant for både studentenes læringsutbytte og arbeidslivets behov, står dermed sentralt i denne søknaden. 

– Synes gjennomtenkt og godt teoretisk forankret 

HK-dir legger vekt på at prosjektet har en forståelig helhet. – Prosjektet er delt inn i tre delfaser som er enkle å forstå. Her angis tydelig hvilke studieprogram som er involverte og hvilke eksterne samarbeidspartnere som skal bidra, samt bærekraftmål som er sentrale. Kjerneaktivitetene i hver av arbeidspakkene er klart beskrevet og sammenhengen mellom mål og aktivitet god. Prosjektet synes gjennomtenkt og godt forankret i relevant teori om læring og inkorporert i en helhetlig pedagogisk tenkning, skriver direktoratet i grunngivningen. 

Samarbeid med utviklingsselskaper

Gjennom flere år, og nå gjennom denne søknadsprosessen har Sunnmøre Kulturnæringshage (SKNH) vært en sentral og aktiv samarbeidspartner for HVO – spesielt for medie- og kulturfagene. SKNH er også en viktig partner for Møre og Romsdal fylkeskommune i utviklingen av de kulturelle og kreative næringene. SKNH er et innovasjonsselskap som er en del av det nasjonale virkemiddelapparatet for næringsutvikling. Selskapet er med i et nasjonalt statsstøttet nettverk med 80 utviklingsselskaper som leverer bedriftsrådgivning og innovasjonsrådgivning til små og mellomstore bedrifter. Kulturnæringshagen har utviklingsavtaler med 70 bedrifter innen kulturelle og kreative næringer med fokus på film, video, animasjon, fotografi, PR, kommunikasjon, media, IKT og design. 

Tre bachelorprogammer deltar fra starten

I fase èn av prosjektet deltar tre bachelorprogammer ved HVO; PR, kommunikasjon og media (AMF), Medieproduksjon (AMF) og Friluftsliv og naturguide (AKF). 

Faglig prosjektleder er professor Paul Bjerke, administrativ prosjektleder er Mari Lome

Kontaktperson for media er dekan Kate Kartveit

Del på