Skal gi råd om bedre lærerutdanning

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Regjeringen har satt ned et faglig råd som skal komme med innspill for å nå målene i den nasjonale strategien «Lærerutdanning 2025». Medlemmene skal bidra med kunnskap fra ulike deler av sektoren. Ett av medlemmene i rådet er Joakim Olsson, student på GLU 5-10 ved Høgskolen i Volda.

Faglig råd skal bestå av flere personer som er personlig oppnevnt av Kunnskapsdepartementet på grunnlag av sin kompetanse. Rådet skal ledes av Tine Prøitz, professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg fikk en direkte henvendelse fra Kunnskapsdepartementet om jeg ville være med i rådet, sier Joakim Olsson som tror det er hans mangeårige arbeid i Pedagogstudentene lokalt og nasjonalt som er grunnen til at departementet tok kontakt.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter med over 20 000 medlemmer. Pedagogstudentene arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i utdanningene.

I følge strategien for Lærerutdanning 2025 (LU2025) skal studieprogrammene være faglig krevende og givende, det skal være faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer, kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehagesektoren og skolesektoren, og stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdannings-institusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren.

– I utvalget vil jeg sette fokus på praksis i lærerutdanningene og veiledning for nytilsatte lærere ute i skolene, sier Joakim.

Rådet skal rapportere formelt til Kunnskapsdepartementet, men dets analyser og anbefalinger i konkrete saker skal forelegges Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) før sakene eventuelt følges opp av rette instanser. NFLP kan anbefale departementet å gi utredningsoppdrag til Faglig råd knyttet til viktige spørsmål i oppfølgingen av strategien.

 

 

Del på