Heggen med pris for beste artikkel

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Kåre Heggen, professor ved Høgskulen i Volda (HVO), blir tildelt prisen for beste artikkel av Foreningen for Forskning i Sosialt Arbeid i Norge (FORSA Norge).

FORSA Norge deler annankvart år ut ein pris for beste artikkel innan fagfeltet sosialt arbeid. Det er no kjend at styret i foreininga vil tildele prisen til Kåre Heggen og Tone Jørgensen, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), for artikkelen "Det barnevernfaglege skjønnet og verdien av kollegiale drøftingar" i tidsskriftet Norges Barnevern i fjor.

Prisen blir delt ut og markert i Oslo 8. februar 2022. 

Heggen og Jørgensen har samarbeidd om forsking i mange år i forskingsgruppa Barnevern. Dei har også utvikla masterkurset i barnevern, "Barnets beste", som i år blir halde for fjerde gong i samarbeid mellom HVO og HVL.


Under her kan du lese grunngjevinga frå komiteen for at valet fall på Heggen og Jørgensen sin artikkel:

Artikkelen presenterer forskning om hvordan faglig skjønn kan styrkes og utvikles i barnevernets beslutninger. Arbeid innen barnevernsfeltet handler om daglig å gjøre vurderinger og beslutninger innen et komplekst landskap. Med økende krav om begrunnelser og dokumentasjon er det nødvendig at en er bevisst det faglige skjønnet som utøves. I artikkelen diskuterer forfatterne hvordan det faglige skjønnet kan styrkes og hvordan kollegagruppen kan bidra som en ressurs i disse vurderingene. I analysen trekker forfatterne veksler på ulike teoretiske ressurser, men slik at Bernardo Zacka sine teoretiske perspektiv på skjønnsutøvelse i bakkebyråkratiet står sentralt.

Komiteens vurdering er at denne artikkelen utmerker seg med et empirisk svært grundig arbeid, samtidig som den er grundig forankret i den valgte teoretiske tilnærmingen. Den valgte teoretiske tilnærmingen er fruktbar for å belyse og få fram viktige dimensjoner i empirien som presenteres i artikkelen. Samlet sett gjør dette artikkelen til et svært solid akademisk håndverk.

Komiteen har vektlagt at artikkelen bidrar med ny kunnskap og er konkret på hvordan faglig skjønn kan styrkes og utvikles i barnevernets beslutninger. Forskningen er praksisnær og relevant for praksisfelt både innen barnevern og andre felt innen sosialt arbeid.

I tillegg peker artikkelen seg ut som et viktig bidrag til utviklingen av nynorsk som fagspråk. Forfatterne skriver om komplekse forhold på en forståelig og leservennlig måte som er forbilledlig innen akademisk skriving.
 

Del på