Endre Eidsaa Larsen har disputert ved NTNU

Tekst: Per Straume , Foto: Violeta Botellero

- Oppdatert

Endre Eidsaa Larsen disputerte 19. november 2021 for ph.d.-graden ved NTNU med avhandlingen: Filmens figurer: En figural tilnærming til film og filmanalyse.

Kan filmer skape nye måter å se på? Vår samtale om film dreier seg ofte om historiefortelling, men hva om vi tar utgangspunkt i at film frembringer nye fremtredelser og inviterer oss til nye former for oppmerksomhet?

Dette er noen av hovedspørsmålene som stilles i denne monografien, som utforsker det som kalles figural filmanalyse og begrepet om filmens figurer. En ‘figur’ forstås her som en uttrykksfull fremtredelse, formet frem av film, som får oss til å se noe på en uvanlig måte.

Hovedmålet med avhandlingen er å drøfte hvordan figural filmanalyse og figurbegrepet kan berike vår samtale om film som en formativ oppmerksomhetskunst. Monografien styres av tre problemstillinger: Hva er en filmspesifikk figur? Hvordan kan vi analysere filmspesifikke figurer? Hvilke implikasjoner har en figural filmanalyse for hvordan vi forstår fremstilling, form og stil i film?

Avhandlingen går i dialog med en rekke tenkere som har drøftet figuren som estetisk og filmvitenskapelig begrep. Særlig viktige blir den fenomenologiske filosofen Maurice Merleau-Ponty, og de to filmviterne Nicole Brenez og Jacques Aumont.

Monografien er skrevet ut ifra et fenomenologisk perspektiv, og er opptatt av vår opplevelse av filmer. Derfor undersøkes filmens figurer ved å foreta en rekke filmanalyser. I disse analysene legges det vekt på hvordan filmers bildemontasjer omorganiserer det synlige på måter som får oss til å undre.

Avhandlingen konkluderer med at figural filmanalyse lar oss se filmens fremstillinger som grunnleggende poetiske, filmform som en stadig omforming av verden, og filmstil som en eksperimentering med vår persepsjon.

Eidsaa Larsen er ansatt ved Institutt for film og animasjon, Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda.
hjemmesiden til NTNU finner du mer informasjon om disputasen og avhandlingen til Eidsaa Larsen.

Del på