Ellen Strøm Synnevåg har disputert ved UiB

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

Ellen Strøm Synnevåg disputerte 11. oktober 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities.

Folkehelseloven (2012) pålegg norske kommunar å bruke ein ‘Helse i alt vi gjer’ strategi, der alle sektorar som t.d. teknisk, skule, barnehage og kultur har ansvar for å fremme helse. Mange kommunar opplever utfordringar med å etablere dette tverrsektorielle ansvaret, samt få ambisjonane om å fremme helse ut i faktisk handling og økonomisk prioritering.
Ved gjennomføring av intervju og dokumentanalysar, undersøkjer Synnevåg korleis tre kommunar bruker planleggingsprosessane og planleggingsstrukturane sine som eit verktøy for å legitimere det tverrsektorielle ansvaret og ambisjonane i lova. Resultata synleggjer kompleksiteten i lovkrava og viser til ei rekke dilemma kommunane står i. Til dømes vert kommunane utfordra på kor mykje makt og styring dei vil bruke for å synleggjere ansvaret på tvers, utan at dette fører til motstand, misstillit og skepsis i sektorane – og slik verkar mot si hensikt. Vidare diskuterer Synnevåg bruken av omgrepa ‘folkehelse’ og ‘folkehelsearbeid’, og meiner desse kan vere eit hinder for å sikre ansvar på tvers, då ordna ikkje nødvendigvis gir meining for tilsette i dei ulike sektorane.

Synnevåg argumenterer for at ho ser ein ‘ovanfrå- og ned’ dominans i folkehelsefeltet generelt, der t.d. bruk av strukturelle verkemiddel har fått mykje fokus. Ho meiner denne dominansen kan vere problematisk, spesielt i kombinasjon med bruken av omgrepet folkehelse, og føre til ei oppleving av ein slags helse-imperialisme der folkehelse tek over fagområde og oppgåver frå andre sektorar. Ho meiner ein bør unngå å gjere alle kommunale aktørar til folkehelsearbeidarar dersom ein skal implementere ambisjonane om ‘Helse i alt vi gjer’ i Folkehelseloven.

Synnevåg er tilsett ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda.

heimesida til UiB finn du meir informasjon om disputasen og avhandlinga til Synnevåg.
 

Del på