Anne Randi Fagerlid Festøy har disputert ved Høgskolen i Innlandet

Tekst: Geir Tangen

Anne Randi Fagerlid Festøy disputerte 21. februar 2020 for ph.d.-graden ved Høgskolen i Innlandet med avhandlinga: Vilkår for læring for elevar på 1.- 4. steg med vedtak om spesialundervisning.

Formålet med avhandlinga er å auke kunnskapen om kva som kjenneteiknar vilkåra for læring for elevar som får spesialundervisning og går på 1. – 4. steg. Det er gitt særleg merksemd til spesialundervisninga sin funksjon for desse elevane, både fagleg og sosialt. Det overordna forskingsspørsmålet er Kva kjenneteiknar vilkåra for læring for elevar på 1. – 4. steg som har vedtak om spesialundervisning? Eg har valt å ta utgangspunkt i tre sentrale område som påverkar elevane sine vilkår for læring. Det første er knytt til sambandet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning. Det andre området handlar om lærarelevrelasjonen og tydinga av elevengasjement. Det tredje området gjeld koherensen (grad av samsvar) i aktørane si oppleving av forventingar, relasjonar og samarbeid knytt til spesialundervisninga.

Kunnskapsgrunnlaget i studien er todelt. Det er for det første lagt vekt på å sjå vilkåra for læring for denne gruppa elevar i ein overordna historisk samanheng. Dernest er teori om inkludering, koherens og læring grunnleggande. Designet er ein kvalitativ casestudie, der eg følgde fire elevar på 1. – 4. steg, ein frå kvart steg, og deira opplæring. Eg nytta tre metodar i datainnsamlinga: dokumentanalyse, kvalitativt forskingsintervju og observasjon. Dokumentanalysane var gjennomført på t.d. kartleggingar, sakkunnig vurdering, vedtak om spesialundervisning og individuelle opplæringsplanar. Respondentane i intervjua var elevane, føresette, assistent, spesiallærar/-pedagog, kontaktlærar og skuleleiing. Observasjonane var gjennomført i både ordinær undervisning og spesialundervisning.

Hovudfunnet i studien er at elevane har ei opplæring som er kjenneteikna av svak inkludering, ekskludering og fragmentering. Resultata synte at spesialundervisninga primært vart organisert gjennom segregerte løysingar. Både spesialundervisninga og den samla opplæringa framstod som lite koherent, både på system- og individnivå. Det faglege var i stor grad bygd opp på individuell tileigning, samarbeid elevar i mellom var det langt mindre av. Opplæringa er såleis langt meir avgrensa kognitivt enn sosialt orientert. Samla indikerer dette at eleven si samla opplæring ber preg av både personleg, sosial og fagleg ekskludering. Inkludering ser ut til å vere ein sovande ideologi.

Fagerlid Festøy er tilsett ved Institutt for pedagogikk, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda.

heimesida til Høgskolen i Innlandet finn du meir informasjon om disputasen og avhandlinga til Fagerlid Festøy.

 

Del på