Lærarstudent med elev

Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn

Kompetanse for kvalitet Vidareutdanning (masternivå)

Målgruppa for studiet er lærarar utan spesialpedagogisk utdanning og som underviser i 1. til 10. klassesteg. Vidareutdanninga tek for seg dei mest frekvente vanskane elevar strevar med i opplæringa: språk/lesing/matematikkvanskar og åtferd. Tilpassa opplæring og inkludering er sentralt. Studiet gir innsikt i skulefaglege, institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa, og har spesielt fokus på å skape eit godt og inkluderande læringsmiljø.

Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar.

  • Deltid, Nettstudium, Samlingar
  • Varigheit 2 semester (1 år)
  • 30 studiepoeng
  • Start haust
   Søknadsperiode 01.02.2023 - 01.03.2023
  • Opptakskrav

   Fullført allmennlærarutdanning, grunnskulelærarutdanning, faglærarutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

  • Studieplan

  Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

  Studiet er samlingsbasert og elles organisert gjennom læringsportalen Canvas. Det er tre samlingar (kvar på to dagar) i Volda i semesteret. Det er obligatorisk oppmøte til samlingane. Det er i tillegg lagt opp til skriftlege og/eller munnlege mellomarbeid på nett mellom samlingane. Det skal leverast ei semesteroppgåve/heimeeksamen på ca 5000 ord. For å gå opp til eksamen i eit emne må alle arbeidskrav og oppmøte knytt til emnet vere oppfylt.

  DU kan lese meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

  Aktuelle yrke og vidare studium

  Studiet gir etterspurd kompetanse for å kunne planlegge og gjennomføre spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i skulen.

  Utdanninga kan etter søknad godskrivast som del av Master i spesialpedagogikk (120 stp) ved Høgskulen i Volda. Ein eventuell søknad om godskriving skjer i etterkant av opptak på masterprogrammet.

  Studieplan

  Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet

  Studieprogram: 
  Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
  Studienivå: 
  Bachelor (grunnivå)
  Studiepoeng: 
  30
  Studielengd: 
  2 semester
  Kull: 
  2023
  Studieplassar: 
  70
  Studietype: 
  Vidareutdanning (bachelornivå)
  Organisering
  Deltid
  Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning (grunnskulelærar, barnehagelærar, faglærar, PPU eller liknande)

  Om studiet

  Fagområdet spesialpedagogikk er omfattande med tradisjon for både breie og allmenne tilnærmingar. men også mange ulike spesialiseringar. Dette studiet ved Høgskulen i Volda vil gje ei brei og allmenn innføring i dei mest vanlege utfordringane som er knytt til behovet for spesialundervisning i skulen.  

  Studiet har som utgangspunkt at opplæringa i skulen skal ha inkludering som ideal og vere grunnlagt i ei klar og kritisk vitskapleg tilnærming til fagfeltet. Det blir lagt vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i elevgruppa under opplæring, der tilpassa opplæring er sentralt. Studiet gir ei forskingsbasert innsikt i institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa for å forklare og forstå behov for spesialpedagogiske tiltak. Ved gjennomført studium skal lærarar i grunnskulen vere betre i stand til både å meistre utfordringar i klasseromma, og å kunne gje god og adekvat spesialundervisning for elevar som har enkeltvedtak med særleg vekt på dei mest frekvente vanskane. Studiet er delt inn i to emne, kvart på 15 studiepoeng. Dei to emna tek for seg vanskar knytt til læringsmiljø og åtferdspråk, og til lesing, skriving, matematikk .  

  Læringsutbytte

  I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

  Kunnskapar

  Kandidaten:  

  • skal ha inngåande kunnskapar om sentrale overordna spørsmål som gjeld inkludering, utvikling, læring og undervisning av elevmangfaldet  
  • skal ha gode og forskingsbaserte kunnskapar om korleis møte og gje opplæring til elevar med utgangspunkt i dei mest vanlege forklaringane for kva som skaper behov for spesialundervisning. Dette er utfordringar knytt til læringsmilj, åtferd, språk, lesing, skriving og matematikk  
  Ferdigheiter

  Kandidaten:  

  • skal kunne legge til rette for ein inkluderande fellesskap og aktiv deltaking i opplæringa for å sikre best mogleg tilpassa opplæring for den enkelte  
  • skal kunne legge til rette for ei god opplæring til elevar med dei mest frekvente årsakene som skaper behov for spesialundervisning: utfordringar knytt til læringsmiljø, åtferd, språk, lesing, skriving og matematikk
  Generell kompetanse

  Kandidaten: 

  • skal på eit vitskapleg grunnlag kunne vere fagleg kritisk analyserande og vurderande i spørsmål som gjeld elevheterogeniteten i opplæringa 
  • vurdere, integrere og ta i bruk forsking i eigen pedagogiske praksis 

   

  Organisering og arbeidsmåtar

  Studiet er delt inn i to emne:  

  Emne 1: Spesialpedagogikk: læringsmiljø og åtferd. 
  Emne 2: Spesialpedagogikk: språk, matematikk og leseutvikling. 

  Kvart av emna går over eit semester: Emne 1 i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret.  

  Navn: 
  Spesialpedagogikk 1.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet
  Krav til utstyr eller ferdigheiter

  Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon 

  Ansvarleg
  Anne Randi Fagerlid Festøy
  • Deltid, Nettstudium, Samlingar
  • Varigheit 2 semester (1 år)
  • 30 studiepoeng
  • Start haust
   Søknadsperiode 01.02.2023 - 01.03.2023
  • Opptakskrav

   Fullført allmennlærarutdanning, grunnskulelærarutdanning, faglærarutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

  • Studieplan
  Søk studieplass!

  Søknadskode : 4207

  Spørsmål? Kontakt oss

  For spørsmål om opptak
  Send e-post


  Studentsørvis
  Kvardagar 09.00 – 15.00

  70 07 50 18

  Send e-post

  Kontakt