Profile picture for user festoeya

Anne Randi Fagerlid Festøy

Førsteamanuensis

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Førskulelærarutdanning

Vidareutdanning i pedagogisk arbeid på småskulesteget 

Mastergrad i spesialpedagogikk

Doktorgrad i spesialpedagogikk

 

Undervisning

SPP 301 Emneansvarleg for Overordna perspektiv på spesialpedagogisk arbeid og inkluderande opplæring i Master i spesialpedagogikk

SPP 304 Emneansvarleg for Åtferd og læringsmiljø i Master i spesialpedagogikk

SPP 306/ 306D Rettleiar på masteroppgåver

SP1-110 KFK Læringsmiljø og åtferd. Kompetanse for kvalitet. Vidareutdanning for lærarar på 1. -10. steg

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksisar Fagleg utviklingspartnar i regionen om kompetanseutvikling i skular og barnehagar

Fagansvarleg for Udir sine vidareutdanningstilbod Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn og Spesialpedagogikk i barnehagen - Kompetanse for fremtidens barnehage, Kompetanse for kvalitet 

Programansvarleg for Master i spesialpedagogikk

Koordinator for utdanningsgruppa Spesialpedagogikk

 

Faglege interesser

Spesialpedagogikk

Inkludering

Mobbing

Lærarutdanning

Kompetanseutvikling

 

Noverande forskingsprosjekt og forskingsnetteverk

Medlem i forskingsnettverket Midtnorsk Forskerforum

Medlem i Nasjonalt nettverk i spesialpedagogikk

 

Arbeidserfaring

12 års arbeidserfaring i barnehage

4 års arbeidserfaring i grunnskulen

Tilsett ved Høgskulen i Volda sidan august 2010 – d.d.

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Overgang barnehage-skole for barn med særskilte behov - en systematisk litterturgjennomgang fra perioden 2015-2021
Publisert 2023 av Anne Randi Fagerlid Festøy, Karianne Berg, Anne-Lise Sæteren, Torill Moen, Ingvild Åmot

"Det er ikkje noko SIM sala bim" – om implementering av skulens innsatsteam mot mobbing i tre vidaregåande skular
Publisert 2022 av Kari Leikanger Buset, Anne Randi Fagerlid Festøy, Iselin Vatnehol Waage, Peder Haug

Elever med vedtak om spesialundervisning og inkluderende skolemiljø
Publisert 2021 av Anne Randi Fagerlid Festøy, Peder Haug

Coherence in conditions for learning in special education
Publisert 2018 av Anne Randi Fagerlid Festøy, Peder Haug

Lærar-elevrelasjonen og elevengasjementet si rolle i spesialundervisninga for elevar på 1.-4.steg.
Publisert 2018 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning i lys av inkludering
Publisert 2017 av Anne Randi Festøy, Peder Haug

Barn og snø - vinterlandskapet som læringsarena
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy, Åshild Sævik, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Anna

Det spesialpedagogiske og det allmennpedagogiske arbeidet i lys av Mitchell sine 10 faktorar for inkluderande opplæring i barnehage og skule
Publisert 2023 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Tverrfagleg samarbeid for å utvikle inkluderande praksisar: Kvar er vi og kvar skal vi?
Publisert 2023 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Inkluderande praksis: Eit inkluderande, likeverdig og tilpassa tilbod for alle barn
Publisert 2023 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Ein UH-tilsett sitt blikk på implementering av ny opplæringslov
Publisert 2023 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Tverrfagleg samarbeid for å utvikle inkluderande praksisar i skule og barnehage: Kvar er vi og kvar skal vi?
Publisert 2023 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Eit trygt og godt skulemiljø - ei pedagogisk tilnærming
Publisert 2022 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Ny lov - nye omgrep?
Publisert 2021 av Marianne Hareide Andreasen, Anne Randi Fagerlid Festøy, Peder Haug, Silje Ims Lied, Ann Helen Lonbakken, Gunhild Nordvik Reite, Anne-Kari Remøy, Kari Eldby Rygg, Iselin Vatnehol Waage, Berit Huse

Skolens innsatsteam mot mobbing. Sluttrapport for følgeforsking av implementeringen av Skolens innsatsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. [ISBN 978-82-7830-335-1] 109s.
Publisert 2020 av Kari Elisabeth Bachmann, Bjørn Greger Bergem, Kari Leikanger Buset, Anne Randi Fagerlid Festøy, Gøril Groven, Peder Haug, Tonje Hungnes, Jorunn Rødal

Vilkår for læring for elevar på 1.-4. steg med vedtak om spesialundervisning [ISBN 978-82-8380-162-0] 200s.
Publisert 2020 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Vilkår for læring for elever på 1.- 4. trinn med vedtak om spesialundervisning, i lys av inkludering
Publisert 2020 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Koherens i oppfatninga av vilkåra for læring i spesialundervisninga hos elevar, foreldre og lærarar.
Publisert 2018 av Anne Randi Fagerlid Festøy

The relation between ordinary education and special education
Publisert 2017 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i lys av inkludering
Publisert 2017 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning
Publisert 2017 av Anne Randi Festøy

Elev, foreldre og lærarar si oppleving av eleven sine føresetnadar for meistring i opplæringa
Publisert 2017 av Anne Randi Festøy

Vaksen i barnehagen
Publisert 2016 av Anne Randi Festøy

Spesialundervisninga på småskulesteget - kva kjenneteiknar den?
Publisert 2016 av Anne Randi Festøy

Spesialundervinsning. Kva handlar den om?
Publisert 2016 av Anne Randi Festøy

What characterizes the relation between special education and ordinary education?
Publisert 2015 av Anne Randi Festøy

Vaksen i møte med barna i kvardagen
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy

Vaksen i barnehagen - og kva tyder det?
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy

Inclusion in Norwegian Schools
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy, Peder Haug