Profile picture for user festoeya

Anne Randi Fagerlid Festøy

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Førskulelærar med vidareutdanning i småskulepedagogikk og mastergrad i spesialpedagogikk

 

Undervisning

UL 301      Overordna perspektiv på kvalitet i opplæringa i barnehage og skule

ULSP 304 Emneansvarleg for Leiing og åtferd i Master i Undervisning og læring

UL 306      Rettleiar på masteroppgåver

BLUNHR  Pedagogikkundervisning i emnet Natur, helse og rørsle i barnehagelærarutdanninga 

BLUBA     Rettleiar på bacheloroppgåver i barnehagelærarutdanninga

MGL1-7SP2 og MGL5-10SP2 Spesialpedagogikk 2

Programansvarleg for studiet Master i undervisning og læring

 

Faglege interesser

Spesialpedagogikk

Lærarutdanning

Mobbing

 

Noverande forskingsprosjekt

Doktorgradsarbeid om spesialundervisninga på småskulesteget

The Function of Special Education (Speed-prosjektet)

Skolens innsatsteam mot mobbing (SiM)

Medlem i forskingsgruppa Spesialpedagogikk og inkludering

Medlem i forskingsnettverket Midtnorsk Forskerforum

 

Arbeidserfaring

12 års arbeidserfaring i barnehage

4 års arbeidserfaring i grunnskulen

Tilsett ved Høgskulen i Volda sidan august 2010 – d.d.

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Coherence in conditions for learning in special education
Publisert 2018 by Anne Randi Fagerlid Festøy, Peder Haug

Lærar-elevrelasjonen og elevengasjementet si rolle i spesialundervisninga for elevar på 1.-4.steg.
Publisert 2018 by Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning i lys av inkludering
Publisert 2017 by Anne Randi Festøy, Peder Haug

Barn og snø - vinterlandskapet som læringsarena
Publisert 2014 by Anne Randi Festøy, Åshild Sævik, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Anna

Koherens i oppfatninga av vilkåra for læring i spesialundervisninga hos elevar, foreldre og lærarar.
Publisert 2018 by Anne Randi Fagerlid Festøy

The relation between ordinary education and special education
Publisert 2017 by Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i lys av inkludering
Publisert 2017 by Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning
Publisert 2017 by Anne Randi Festøy

Elev, foreldre og lærarar si oppleving av eleven sine føresetnadar for meistring i opplæringa
Publisert 2017 by Anne Randi Festøy

Vaksen i barnehagen
Publisert 2016 by Anne Randi Festøy

Spesialundervisninga på småskulesteget - kva kjenneteiknar den?
Publisert 2016 by Anne Randi Festøy

Spesialundervinsning. Kva handlar den om?
Publisert 2016 by Anne Randi Festøy

What characterizes the relation between special education and ordinary education?
Publisert 2015 by Anne Randi Festøy

Vaksen i møte med barna i kvardagen
Publisert 2014 by Anne Randi Festøy

Vaksen i barnehagen - og kva tyder det?
Publisert 2014 by Anne Randi Festøy

Inclusion in Norwegian Schools
Publisert 2014 by Anne Randi Festøy, Peder Haug