Spesialpedagogikk

Vidareutdanning (masternivå)

Faget spesialpedagogikk er konsentrert om å forstå og betre vilkåra for barn, unge og vaksne som møter ulike barrierar med konsekvensar for læring, utvikling og livsutfalding. Det er såleis eit svært viktig grunnlag for å planlegge, gjennomføre og vurdere lovpålagd  spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skulen. Studiefaget spesialpedagogikk gir også eit grunnlag for å forstå, utvikle og halde ved like inkluderande læringsmiljø og inkluderande opplæring for alle barn, unge og vaksne i barnehage og skule.  

Spesialpedagogikk er både eit vitskapsfag og eit profesjonsfag. Vitskapsfaget inneheld kunnskap og innsikt om fagfeltet som kjem fram i systematisk, metodisk og kritisk forsking. Profesjonsfaget byggjer så langt det er mogleg på vitskapsfaget, men også på relevante, etablerte og prøvde praksisbaserte erfaringar frå pedagogisk og spesialpedagogisk verksemd. Personale med spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til å sikre kvaliteten i opplæringstilbodet til alle barn, unge og vaksne, men er særleg viktig for å sikre kvaliteten på opplæringstilbodet til barn, unge og vaksne med behov for ekstra tilretteleggingar i opplæringa.  Viktige føringar for dette er tidleg innsats, førebyggande arbeid, tilpassa og inkluderande opplæring og inkluderande læringsmiljø.  

Studiet gir studentane inngåande kunnskapar, ferdigheiter og kompetansar som gjeld opplæringa i barnehage og skule. Merksemda er særleg retta mot dei spesialpedagogiske utfordringane og korleis kombinere omsyna til den enkelte med inkluderande opplæring som ramme.  

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2025 - 15.04.2025
 • Opptakskrav

  Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum 180 studiepoeng, innanfor følgjande:

  • Allmennlærarutdanning / grunnskulelærarutdanning.
  • Førskulelærarutdanning / barnehagelærarutdanning.
  • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning innan yrkesfag eller allmennfag, faglærar med eigen bachelor eller yrkesfaglærar.
  • Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning, kan takast opp etter særskild vurdering.
  • Dokumentert pedagogisk praksis etter fullført utdanning kan gi eitt poeng pr år inntil fem år.
  • Høgare utdanning utover grunnutdanning kan gi tillegg med 1 poeng per 30 stp. inntil 90 stp. Totalt maks 3 poeng. 
 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane brei praktisk, teoretisk og kritisk kunnskap om opplæringa i barnehage og skule, med særskild merksemd retta mot spesialpedagogiske tiltak. Målet er å gi kompetanse i ulike faglege tilnærmingar med særleg vekt på å støtte dei barna og elevane som strevar åtferdsmessig og/eller fagleg i opplæringa. Studentane skal også bli vel kjende med dei aktuelle spesialpedagogiske støttesystema. Studiet gir innsikt i institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa for å forklare behov for spesialpedagogiske tiltak og i drøfting av slike tiltak. Utgangspunktet er at all opplæring skal ha inkludering som ideal med ein klar og kritisk vitskapleg og forskingsmessig basis.

Praksis og utveksling i utlandet

Det er opna for at studentane kan ta enkelte emne ved relevante miljø i utlandet. Studentane må sjølve ta initiativ til eit slikt opphald.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert og lagd til Høgskulen i Volda. Kvart emne går over eit semester med i alt fem to-dagars samlingar. Det er obligatorisk frammøte på samlingane. E-læringsprogrammet Canvas vert nytta. Studiet og kan gjennomførast som heiltids- eller deltidsutdanning. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Haust 2024 - undervisning måndagar og tysdagar

SPP 301: vekenr. 34, 37, 40, 43 og 46

SPP 303: vekenr. 35, 38, 42, 45 og 48

 


Vår 2025- undervisning måndagar og tysdagar

SPP 302: vekenr. 3, 7, 11, 14 og 18.

SPP 304: vekenr. 4, 8, 12, 15 og 19.

 

Studieplan

Spesialpedagogikk - vidareutdanning (deltid)

Studieprogram: 
Spesialpedagogikk - vidareutdanning (deltid)
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Mastergradsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

1. Opptaksgrunnlaget til vidareutdanning i spesialpedagogikk er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:  

 • bestått minimum dei tre første åra i den fireårige grunnskulelærarutdanninga 
 • allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning
 • barnehagelærarutdanning/førskulelærarutdanning
 • faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning innan yrkesfag eller allmennfag, faglærar med eigen bachelor eller yrkesfaglærar. 

2. Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning kan takast opp etter særskild vurdering. 

3. Det vert gjeve tilleggspoeng slik: 

 • eitt poeng pr. år inntil fem år for pedagogisk praksis frå barnehage, skule eller annan pedagogisk institusjon etter avslutta grunnutdanning. 
 • eitt poeng pr. 30 studiepoeng og inntil 3 poeng (90 studiepoeng) når søkjaren dokumenterer høgare utdanning ut over opptaksgrunnlaget. 
Om studiet

Vidareutdanninga i spesialpedagogikk er profesjonsretta og har som mål å gi studentane solid kunnskap og kompetanse som gjeld vilkår for utvikling, læring og livsutfalding for dei som møter barrierar i livet. Omgrepa inkluderande opplæring og inkluderande læringsmiljø er overordna ideal som gjeld for mangfaldet barn, unge og vaksne både i ordinær opplæring og i spesialpedagogiske tiltak. Dei ulike emna i studiet gir ulike faglege tilnærmingar til utfordringane i opplæringa og til kva som kan gje høg kvalitet både i ordinær opplæring, men særleg i spesialpedagogiske innsatsar i barnehage og skule (sjå studieplanen for nærare informasjon om emna). Studiet byggjer på godt utvikla og dokumenterte praksiserfaringar i kombinasjon med ei kritisk vitskapleg og forskingsbasert tilnærming til fagfeltet. Undervisninga tek opp det historiske, utdanningspolitiske, praktiske og teoretiske grunnlaget for spesialpedagogikken og inkluderande opplæring. Det vert lagt vekt på kritisk og analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing samt skriftleg og munnleg presentasjon. 

Vidareutdanninga i spesialpedagogikk kvalifiserer til mellom anna:

 • spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og andre relevante institusjonar
 • arbeid i PP-tenesta
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande kunnskapar om overordna spørsmål som gjeld utvikling, læring og undervisning av mangfaldet av barn, unge og vaksne    
 • har omfattande kunnskapar om spesialpedagogiske tiltak og inkluderande opplæring   
 • har grundige kunnskapar om ulike vitskaplege og forskingsmetodiske tilnærmingar til fagfeltet   
Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, iverksette og vurdere tiltak som fremjar inkluderande opplæring  
 • kan nytte innsikta i spesialpedagogikken til å utøve profesjonelt skjøn for ei best mogleg opplæring for sårbare barn, unge og vaksne    
Generell kompetanse

Studenten

 • kan vere fagleg kritisk analyserande og vurderande i spørsmål som gjeld spesialpedagogiske utfordringar og inkluderande opplæring   
 • kan vurdere, integrere og ta i bruk kunnskap frå studiet i eigen yrkespraksis   
 • kan legge vitskaplege kriterium til grunn for eigen faglege ståstad og utvikling   
Organisering og arbeidsmåtar

Vidareutdanninga i spesialpedagogikk inneheld i alt fire emne, SP301, SP302, SP303 og SP304, og går kvar over eitt semester. Det er fem samlingar pr. emne. Kvar samling er på to dagar og kvart av emna er på 15 studiepoeng. Alle emna er obligatoriske for å få godkjent studiet. Det er krav om 70 % frammøte til all undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-6.   

Studentane byrjar til vanleg med emnet Overordna perspektiv på spesialpedagogisk arbeid og inkluderande opplæring (SP301).

Spesialpedagogikk - vidareutdanning (deltid)
Evaluering og kvalitetssikring

Vurderingsordningane varierer frå emne til emne. Det er variasjon mellom emna i arbeids- og vurderingsformer. Dei konkrete ordningane går fram av omtalane for kvart einskild emne. Avsluttande vurdering blir gjort etter kvart emne. Det skal normalt vere ekstern sensor på alle emna. Alle emna blir vurderte i høve til karakterskalaen A til F, der A er beste karakter og E er siste ståkarakter.   

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssystem.   

Kvart emne vil verte vurdert fortløpande på fleire måtar:    

 • samlingsevalueringar    
 • sluttevaluering    
 • møte i kvalitetsutvalet for studiekvalitet    
 • tilbakemelding frå eksternsensor (sensorrapport) 
Ansvarleg
Anne Randi Fagerlid Festøy, epost: anne.randi.fagerlid.festoy@hivolda.no
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2025 - 15.04.2025
 • Opptakskrav

  Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum 180 studiepoeng, innanfor følgjande:

  • Allmennlærarutdanning / grunnskulelærarutdanning.
  • Førskulelærarutdanning / barnehagelærarutdanning.
  • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning innan yrkesfag eller allmennfag, faglærar med eigen bachelor eller yrkesfaglærar.
  • Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning, kan takast opp etter særskild vurdering.
  • Dokumentert pedagogisk praksis etter fullført utdanning kan gi eitt poeng pr år inntil fem år.
  • Høgare utdanning utover grunnutdanning kan gi tillegg med 1 poeng per 30 stp. inntil 90 stp. Totalt maks 3 poeng. 
 • Studieplan
Stengt for søking!

Søknadskode : 4329

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt