Kompetanse for kvalitet

Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg

Deltid, Samlingar

Målgruppa for studiet er lærarar utan spesialpedagogisk utdanning og som underviser i 1. til 10. klassesteg. Vidareutdanninga tek for seg dei mest frekvente vanskane elevar strevar med i opplæringa: språk/lesing/matematikkvanskar og åtferd. Studiet har spesielt fokus på å skape eit godt og inkluderande læringsmiljø.

Studiet er ein del av "Kompetanse for kvalitet", Kunnskapsdepartementet sitt program for vidareutdanning av lærarar.

Onsdag og torsdag kl. 09.15 - 15.30 er faste samlingsdagar.

Samlingstidspunkt for hausten er: 

 • Veke 37: 9. - 10. sept.
 • Veke 43: 21. - 22. okt.
 • Veke 49: 2. - 3. des.

Første samling, 9. - 10. september, skal vere på rom IB-004 / BK 157 / BK 255 på grunn av romkapasiteten som følgje av restriksjonar i samband med COVID-19. Utfyllande informasjon er å finne i emnerommet i Canvas.

Stengt for søking

Søknadskode : 4207

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Spesialpedagogikk 1 (30 stp)  gir kunnskapar og ferdigheiter innanfor det spesialpedagogiske feltet, med vekt på dei mest frekvente vanskane elevar strevar med i skulen: vanskar knytte til språk, lesing, skriving, matematikk og læringsmiljø og åtferd. Studiet legg stor vekt på  mangfaldet i elevgruppa. Tilpassa opplæring og inkludering er sentralt. Studiet gir innsikt i skulefaglege, institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa. 

Studiet er sett saman av to emne, kvart på 15 studiepoeng:

Spesialpedagogikk - læringsmiljø og åtferd. Emnet tek føre seg korleis leiing og åtferd påverkar læringsmiljøet og det psykososiale miljøet i skulen.

Spesialpedagogikk - språk, matematikk og leseutvikling. Emnet vil ha eit kontekstuelt og interaktivt perspektiv på kognitive prosessar som grunnlag for å forstå temaet språk- og leseutvikling.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert og elles organisert gjennom læringsportalen Canvas. Det er tre samlingar (kvar på to dagar) i Volda i semesteret. Det er obligatorisk oppmøte til samlingane. 

Du må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon.

For å gå opp til eksamen i eit emne må alle arbeidskrav og oppmøte knytt til emnet vere oppfylt. Du kan lese meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Dette studiet vil gi auka kompetanse for spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i skulen og andre relevante institusjonar.

Etter søknad kan Spesialpedagogikk 1 godskrivast slik at det utgjer ein del av ei masterutdanning i spesialpedagogikk ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

Kontaktperson:

Ole Frank Bakken

For faglege spørsmål:

Torhild Høydalsvik

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Studiet er samlingsbasert og elles organisert gjennom læringsportalen Canvas. Det er tre samlingar (kvar på to dagar) i Volda i semesteret. Det er obligatorisk oppmøte til samlingane. 

 

Samlingsdatoar: 

 • Veke 37: onsdag 11/9, torsdag 12/9 
 • Veke 43: onsdag 23/10, torsdag 24/10
 • Veke 49: onsdag 4/12, torsdag 5/12
 • Veke 4: onsdag 22/1, torsdag 23/1
 • Veke 10: onsdag 4/3, torsdag 5/3
 • Veke 17: onsdag 22/4, torsdag 23/4

 

Det vert lagt opp til mellomarbeid på nett mellom samlingane.  

For å gå opp til eksamen i eit emne må alle arbeidskrav og oppmøte knytt til emnet vere oppfylt. Du kan lese meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon.

Samlingsinformasjon/Samlingar

Informasjon om første samling

Første samling, onsdag 11/9 og torsdag 12/9, på emnet "Læringsmiljø og åtferd" er fysisk, og skal vere på rom IB-004. Vi startar kl. 9.15, og er ferdig 15.15 begge dagane.

Annan informasjon

Ved behov for overnatting kan ein m.a. ta kontakt med Volda Turisthotell, Volda Hostel & B & B, Ørsta Camping, Hotell Ivar Aasen (Ørsta), eller private utleigarar.

Studieplan

Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (allmennlærar-, grunnskulelærar-, eller praktisk pedagogisk utdanning).

Om studiet

Fagområdet spesialpedagogikk er omfattande med tradisjon for både breie og allmenne tilnærmingar og mange ulike spesialiseringar. Dette studiet ved Høgskulen i Volda vil gje ei brei innføring i dei mest vanlege utfordringane som er knytt til behovet for spesialundervisning i skulen.  

Studiet har som utgangspunkt at opplæringa i skulen skal ha inkludering som ideal og vere grunnlagt i ei klar og kritisk vitskapleg tilnærming til fagfeltet. Det blir lagt stor vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i gruppa av barn, unge og vaksne under opplæring, der tilpassa opplæring er sentralt. Studiet gir ei forskingsbasert innsikt i institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa for å forklare og forstå behov for spesialpedagogiske tiltak og i drøfting av slike tiltak. Ved gjennomført studium skal lærarar i grunnskulen vere betre i stand til både å meistre utfordringar i klasseromma og å kunne gje god og adekvat spesialundervisning for dei som har enkeltvedtak med særleg vekt på dei mest frekvente vanskane elevar strevar med i opplæringa. Studiet er delt inn i to emne, kvart på 15 studiepoeng. Dei to emna tek for seg vanskar knytt til språk, lesing, skriving, matematikk og læringsmiljø og åtferd.  

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha:  

•    inngåande kunnskapar om sentrale overordna spørsmål som gjeld inkludering, utvikling, læring og undervisning av mangfaldet av barn, unge og vaksne  

•    gode og forskingsbaserte kunnskapar om korleis møte og gje opplæring til elevar med dei mest vanlege forklaringane på behovet for spesialundervisning: utfordringar knytt til språk, lesing, skriving, matematikk, læringsmiljø og åtferd.  

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:  

•    legge til rette for ein inkluderande fellesskap og aktiv deltaking i opplæringa for å sikre best mogleg tilpassa opplæring for den enkelte  
•    legge til rette for ei god opplæring til elevar med dei mest vanlege forklaringane på behovet for spesialundervisning: utfordringar knytt til språk, lesing, skriving og matematikk, læringsmiljø og åtferd.  

Generell kompetanse

Studenten skal kunne: 

 • på eit vitskapleg grunnlag vere fagleg kritisk analyserande og vurderande i spørsmål som gjeld elevheterogeniteten i opplæringa 

 • vurdere, integrere og ta i bruk forsking i eigen yrkespraksis 

 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er delt inn i to emne:  

Emne 1: Spesialpedagogikk: læringsmiljø og åtferd. 
Emne 2: Spesialpedagogikk: språk, matematikk og leseutvikling. 

Kvart av emna går over eit semester: Emne 1 i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret.  

Navn: 
Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
Krav til utstyr eller ferdigheiter

 

Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon 

Ansvarleg
Torhild Høydalsvik

Last ned studiet som PDF