Lærarstudent med elev

Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg

Kompetanse for kvalitet Vidareutdanning (bachelornivå)

Målgruppa for studiet er lærarar utan spesialpedagogisk utdanning og som underviser i 1. til 10. klassesteg. Vidareutdanninga tek for seg dei mest frekvente vanskane elevar strevar med i opplæringa: språk/lesing/matematikkvanskar og åtferd. Tilpassa opplæring og inkludering er sentralt. Studiet gir innsikt i skulefaglege, institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa, og har spesielt fokus på å skape eit godt og inkluderande læringsmiljø.

Les meir i studieplanen.

Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar. 

  • Deltid, Samlingar
  • Varigheit 2 semester (1 år)
  • 30 studiepoeng
  • Start haust
   Application period 01.02.2022 - 01.03.2022
  • Opptakskrav

   Fullført allmennlærarutdanning, grunnskulelærarutdanning, faglærarutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning.

  • Studieplan

  Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

  Studiet er samlingsbasert og elles organisert gjennom læringsportalen Canvas. Det er tre samlingar (kvar på to dagar) i Volda i semesteret. Det er obligatorisk oppmøte til samlingane. Det er i tillegg lagt opp til skriftlege og/eller munnlege mellomarbeid på nett mellom samlingane. Det skal leverast ei semesteroppgåve/heimeeksamen på ca 5000 ord. For å gå opp til eksamen i eit emne må alle arbeidskrav og oppmøte knytt til emnet vere oppfylt.

  DU kan lese meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

  Aktuelle yrke og vidare studium

  Dette studiet vil gi auka kompetanse for spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i skulen og andre relevante institusjonar.

  Etter søknad kan Spesialpedagogikk 1 godskrivast slik at det utgjer ein del av ei masterutdanning i spesialpedagogikk ved Høgskulen i Volda.

  Studieplan

  Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

  Studieprogram: 
  Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
  Studienivå: 
  Bachelor (grunnivå)
  Studiepoeng: 
  30
  Studielengd: 
  2 semester
  Kull: 
  2021
  Studieplassar: 
  35
  Studietype: 
  Vidareutdanning (bachelornivå)
  Organisering
  Deltid
  Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning (allmennlærar-, grunnskulelærar-, eller praktisk pedagogisk utdanning).

  Om studiet

  Fagområdet spesialpedagogikk er omfattande med tradisjon for både breie og allmenne tilnærmingar og mange ulike spesialiseringar. Dette studiet ved Høgskulen i Volda vil gje ei brei innføring i dei mest vanlege utfordringane som er knytt til behovet for spesialundervisning i skulen.  

  Studiet har som utgangspunkt at opplæringa i skulen skal ha inkludering som ideal og vere grunnlagt i ei klar og kritisk vitskapleg tilnærming til fagfeltet. Det blir lagt stor vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i gruppa av barn, unge og vaksne under opplæring, der tilpassa opplæring er sentralt. Studiet gir ei forskingsbasert innsikt i institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa for å forklare og forstå behov for spesialpedagogiske tiltak og i drøfting av slike tiltak. Ved gjennomført studium skal lærarar i grunnskulen vere betre i stand til både å meistre utfordringar i klasseromma og å kunne gje god og adekvat spesialundervisning for dei som har enkeltvedtak med særleg vekt på dei mest frekvente vanskane elevar strevar med i opplæringa. Studiet er delt inn i to emne, kvart på 15 studiepoeng. Dei to emna tek for seg vanskar knytt til språk, lesing, skriving, matematikk og læringsmiljø og åtferd.  

  Læringsutbytte

  I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

  Kunnskapar

  Studenten skal ha:  

  •    inngåande kunnskapar om sentrale overordna spørsmål som gjeld inkludering, utvikling, læring og undervisning av mangfaldet av barn, unge og vaksne  

  •    gode og forskingsbaserte kunnskapar om korleis møte og gje opplæring til elevar med dei mest vanlege forklaringane på behovet for spesialundervisning: utfordringar knytt til språk, lesing, skriving, matematikk, læringsmiljø og åtferd.  

  Ferdigheiter

  Studenten skal kunne:  

  •    legge til rette for ein inkluderande fellesskap og aktiv deltaking i opplæringa for å sikre best mogleg tilpassa opplæring for den enkelte  
  •    legge til rette for ei god opplæring til elevar med dei mest vanlege forklaringane på behovet for spesialundervisning: utfordringar knytt til språk, lesing, skriving og matematikk, læringsmiljø og åtferd.  

  Generell kompetanse

  Studenten skal kunne: 

  • på eit vitskapleg grunnlag vere fagleg kritisk analyserande og vurderande i spørsmål som gjeld elevheterogeniteten i opplæringa 

  • vurdere, integrere og ta i bruk forsking i eigen yrkespraksis 

   

  Organisering og arbeidsmåtar

  Studiet er delt inn i to emne:  

  Emne 1: Spesialpedagogikk: læringsmiljø og åtferd. 
  Emne 2: Spesialpedagogikk: språk, matematikk og leseutvikling. 

  Kvart av emna går over eit semester: Emne 1 i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret.  

  Navn: 
  Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
  Krav til utstyr eller ferdigheiter

   

  Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon 

  Ansvarleg
  Anne Randi Fagerlid Festøy
  • Deltid, Samlingar
  • Varigheit 2 semester (1 år)
  • 30 studiepoeng
  • Start haust
   Application period 01.02.2022 - 01.03.2022
  • Opptakskrav

   Fullført allmennlærarutdanning, grunnskulelærarutdanning, faglærarutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning.

  • Studieplan
  Søk studieplass!

  Søknadskode : 4207