Kompetanse for kvalitet

Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg

Deltid, Samlingar

Målgruppa for studiet er lærarar utan spesialpedagogisk utdanning og som underviser i 1. til 10. klassesteg. Vidareutdanninga tek for seg dei mest frekvente vanskane elevar strevar med i opplæringa: språk/lesing/matematikkvanskar og åtferd. Studiet har spesielt fokus på å skape eit godt og inkluderande læringsmiljø.

Vidareutdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Søknadsfrist 01.03.2019

Studieinnhald

 Studiet er sett saman av to emne, kvart på 15 stp:

  • Spesialpedagogikk: Læringsmiljø og åtferd. Emnet tek føre seg korleis leiing og åtferd påverkar læringsmiljøet og det psykososiale miljøet i skulen. 
  • Spesialpedagogikk: Språk- og leseutvikling. Emnet vil ha eit kontekstuelt og interaktivt perspektiv på kognitive prosessar som grunnlag for å forstå temaet språk- og leseutvikling. 

 

 

Opptakskrav

Fullført grunnskulelærarutdanning eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Vidareutdanninga er organisert som er eit kombinert nett- og samlingsbasert tilbod med tre samlingar pr. semester. 
 

Kontakt

Fagleg kontaktperson: Per Haug