Musikk

Bachelorgrad

Som musikkstudent i Volda får du ta del i eit aktivt og rikt musikkmiljø. Vi har eige kor og symfoniorkester, profesjonelt musikkstudio og gode øvingslokale, og det vert lagt til rette for at du får utvikle deg som utøvar. 

Dette er studiet for deg som ønskjer ei solid og allsidig musikkutdanning. Utdanninga kvalifiserer for arbeid i både skuleverket og kultursektoren, til dømes som musikklærar, musikar, låtskrivar, produsent eller arrangør. 

Følg oss på facebook og instagram!

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Eirik Sognnes har alltid drøymt om å bli rockestjerne. Vi besøkte vår tidlegare student i Bergen der han arbeidar som musikklærar.

Sjå musikkstudent Bodils Instagram-takeover for å lære meir om studiet

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Stein Helge Solstad jobbar som førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Han underviser i musikk, og meiner det berre er eigen fantasi som stopper ein frå å kome vidare.

Åge Staurset er dagleg leiar på Studenthuset Rokken og jobbar saman med frivillige frå heile studentmiljøet. Med ein Bachelor i musikk frå Høgskulen i Volda, står Åge side om side med artistar som Xzibit, Julie Bergan og Dagny for å skape liv og gje gode opplevingar til studentane på fritida. Se studietilbodet

Drømmer du om å leve av å skrive, jobbe i utlandet, lede store prosjekter, forske på hip hop eller gjøre en forskjell for barn og unge hver dag? Dette er noe av det du kan bli om du studerer ved Høgskulen i Volda. Vi har snakka med tidligere studenter om jobbene de har og spurt dem om noen gode råd på veien.

Drømmer du om å leve av å skrive, jobbe i utlandet, lede store prosjekter, forske på hip hop eller gjøre en forskjell for barn og unge hver dag? Dette er noe av det du kan bli om du studerer ved Høgskulen i Volda. Vi har snakka med tidligere studenter om jobbene de har og spurt dem om noen gode råd på veien. 

Nå lanserer vi vår nye podkast «Norge sitt vakraste klasserom», der vi møter tidligere studenter ved Høgskulen i Volda (HVO) og hører hvor veien gikk videre. 

– Vi håper podkasten kan inspirere og rådgi de som skal velge studier og lurer på hva de ønsker å bli og hva de skal jobbe med i framtida, sier programleder og kommunikasjonssjef ved HVO, Line Lauvsnes Oddekalv. 

Lytt til alle episodene i podcasten her.

Hun har snakka med en tidligere musikkstudent, en som har gått barnevern, en mediestudent og en med bakgrunn fra planlegging og administrasjon. Flere episoder vil komme utover våren.

– I tillegg til å si noe om hva du kan bli, har denne gjengen alle tips og råd knytta til studieliv, hva du skal tenke på når du skal velge studier, hvordan det er å bo i Volda og få mest ut av studietida di, sier programlederen. 

– Håper det kan være gøy og nyttig å høre på, både for deg som skal studere for første gang, for deg som lurer på å gjøre noe annet, eller bare for deg som liker å høre bra folk dele morsomme historier! 

Studieinnhald

Studiet har som mål å gi studentane gode kunnskapar og ferdigheiter innanfor musikkutøving og formidling, komponering og arrangering, musikkpedagogikk og instrumentaldidaktikk. Gjennom individuell hjelp og rettleiing ønskjer vi at du skal kunne utvikle deg som utøvar på eit instrument eller som songar.

Praksis og utveksling i utlandet

Delar av musikkutdanninga kan takast i utlandet. Vi rår til dømes til musikkonservatoriet i Riga eller våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Irland, Latvia, New Zealand, Storbritannia og USA.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Bachelor i musikk er ei praktisk-teoretisk utdanning. Undervisninga vekslar mellom førelesing, øving og arbeid i grupper eller individuelt, og vert tilpassa den enkelte student. Studentane får også høve til å opptre på både lukka og offentlege konsertar, arrangert av Høgskulen i Volda. Det vert det arrangert ulike kurs og ekskursjonar, blant anna ein studietur til Ole Bull-akademiet på Voss der du får kurs i folkemusikk.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Musikkutdanninga ved Høgskulen i Volda kvalifiserer for arbeid i både privat og offentleg sektor. Du vert kvalifisert for jobbar i både i skule- og kultursektoren. 

Bachelor i musikk legg også grunnlaget for vidare studium på masternivå.

 

Studieplan

Musikk (bachelor)

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i musikk
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det er tilrådd at studenten har noko vokal eller instrumental praksis.

Om studiet

Bachelor i musikk er ei praktisk-teoretisk utdanning i musikkfaget med fokus på musikkfaglege disiplinar, utøving, formidling og fagdidaktikk. Studiet gjev grunnlag for verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. skulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring. Bachelorgraden gjev grunnlag for vidare studium på masternivå.

Praksis eller eit praktisk prosjekt i barneskulen og eit kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet, Voss, inngår i første året på studiet. 

Læringsutbytte
 • I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Studenten:

 • kan grunnleggande musikkteori, musikkhistorie og musikkutøving på hovudinstrument, samt å medverke i kor og/eller orkester
 • har kunnskap om musikalsk utvikling og uttrykk hjå barn, den musikalske kulturarven vår, musikk som samfunnsfenomen og musikk som pedagogisk reiskap for emosjonell, intellektuell, sosial og kunstnarleg utvikling
 •  kjenner til sentrale musikkpedagogiske metodar, verkty og prosessar på ulike nivå
 •  veit om faglege og metodiske element innan instrumentalopplæring og didaktiske og metodiske element knytt til undervisning på hovudinstrument
 •  har kjennskap til kulturskulen; innhald og organisering og kjenne til sentrale problemstillingar innan musikkterapi, musikk og helse, musikk og identitet
 •  har arbeidd med innstudering og framføring i kor og/eller instrumentalensemble, musikkinterpretasjon og -formidling
 •  kjenner musikken sin funksjon i samfunnet og samanheng mellom musikk, media og miljø
 •  kan vurdere tekniske og musikkfaglege utfordringar for hovudinstrumentet, og  plukke ut repertoar for hovudinstrumentet
 •  kjenner til korleis ein gjer eit repertoarval og ulike typar partitur for vokale eller instrumentale ensemble, veit om tekniske utfordringar og oppvarmingsteknikk for ulike typar vokal- og instrumentale ensemble, ulik innstuderingsmetodikk, og kan ulike takteringsmønster og direksjonsteknikkar
 •  har kunnskap om ulike typar instrumentgrupperl, ulike typar ensemble, varierte arrangeringsteknikkar og instrument- og klangbruk
 • kjenner til sentrale utviklingstrekk innan lydteknologifeltet, grunnleggande prinsipp for akustikk, PA-anlegg, opptak og redigering av lyd og musikk og kan bruke internett som kjelde for arbeid med musikkteknologi og som publiseringskanal
Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om utøving av musikkfaget i ein brei fagleg kontekst i ulike samanhengar i samfunnet
 • kjenner til fagområdet si historie, eigenart og plass i samfunnet
 • forstår sentrale musikkpedagogiske problemstillingar, metodar og verkty på ulike nivå
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid i musikkfaget og korleis ein kan vidareutvikle eigne kunnskapar i faget
 • har kunnskap om utvalde retningar innan vitskapsteori og metode
Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytte teknikkar, arbeids- og uttrykksformer i musikkfagleg utøving og formidling
 • kan nytte musikkfagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar, grunngje vala sine og analysere relevante kulturfaglege uttrykk
 • kan nytte ulike pedagogiske metodar og verkty som har relevans for musikkfaget i ulike samanhengar og på ulike nivå, og tilpasse lærestoff og arbeidsmåtar til elevane sine føresetnader og interesse
 • kan reflektere over eigne ferdigheiter og har evne til fagleg fornying
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver og prosjekt over tid og i samarbeid med andre, i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med kollegaer og fagfellar og slik bidra til utvikling av god praksis
Organisering og arbeidsmåtar
 • praktisk arbeid i større og mindre grupper
 • undervisningsseminar
 • undervisning i teoretiske emne
 • gruppeundervisning og individuell undervisning
 • deltaking i kor og orkester
Navn: 
Musikk bachelorstudium
Emne2022 Haust2023 Vår2023 Haust2024 Vår2024 Haust2025 Vår
Obligatoriske emne
3030
 
15
 
15
 
15
 
15
Fordjupingsemne (I tillegg til bacheloroppgåva (MUS205) skal du velje minst eitt fordjupningsemne på 15 stp (200-kode).)
15151515
 
15
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Andre valemne ved Avdeling for kulturfag: NB! Det er forkrav til fleire av emna. Pass på at du vel rett kombinasjon og rekkefylgje. Det kan vere timeplanmessige utfordringar med ein del kombinasjonar av emne.
15151515
 
Internasjonalisering
30
 
1515
 
1515
Praksis

Praksis i studium av emne med eit didaktisk innhald (MUS102, MUS104, MUS201 og MUS208) kan det verte lagt til rette for praksis i musikk. Omfang og form er avhengig av emne.

Anna
Det vert arrangert obligatorisk studietur til Ole Bull Akademiet på Voss for studentar første året (emne MUS102).For andre ekskursjonar, sjå det enkelte emnet. Dersom studenten ikkje har høve til å ta del på studieturar, må ein gjennomføre eit alternativt opplegg i samråd med lærar.
Ansvarleg
Stein Helge Solstad
 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 223 437

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt