Bachelorgrad

Musikk

Heiltid

Har du lyst til å lære meir om musikk og spele og komponere saman med andre? Ved Høgskulen i Volda får du ei solid og allsidig musikkutdanning, som legg eit godt grunnlag for ei yrkeskarriere innanfor skuleverket og kultursektoren, til dømes som lærar, musikar, låtskrivar, produsent eller arrangør. Høgskulen i Volda har sitt eige kor og symfoniorkester, og kan tilby eit profesjonelt musikkstudio og gode øvingslokale. 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 437

Innblikk

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Eirik Sognnes

Eirik Sognnes har alltid drøymt om å bli rockestjerne. Vi besøkte vår tidlegare student i Bergen der han arbeidar som musikklærar.

Among colors

Among Colors

Store band har stått på scena i Studenthuset Rokken og kjent på den intense responsen frå eit kontaktsøkande publikum. Studentbandet Among Colors stengde dørene og slo på kamera.

Fekk draumejobb på Nationaltheatret

Fekk draumejobb på Nationaltheatret

Musikk og teater og drama-studiar i Volda ga Kato Adolfsen en fagleg kombinasjon han nyt godt av når han til dagleg arbeider ved Norges mest anerkjende teater.

Idol-Jørn

Idol-Jørn

Bare noen få år etter at Jørn Trollebø Kvalheim turte å stå utenfor dusjen og synge, gikk en drøm i oppfyllelse. Volda-studenten kom på andreplass i Idol 2014.

Voldas beste jobb - Kristina Juul Jørgensen opptrer

Voldas beste jobb

Rokken er mer enn bare et utested for mange studenter. Noen bruker Rokken som samlingspunkt, noen er mest opptatt av konsertscenen, og for noen er Rokken en arbeidsplass. Musikkstudent Kristina Juul Jørgensen tilhører alle kategoriene.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2019

Studieinnhald

Bachelor i musikk har som mål å gi studentane gode kunnskapar og ferdigheiter innanfor musikkutøving og formidling, komponering og arrangering, musikkpedagogikk og instrumentaldidaktikk. Gjennom individuell hjelp og rettleiing ligg alt til rette for at du skal kunne utvikle deg som utøvar på eit instrument eller som songar.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Delar av musikkutdanninga kan takast i utlandet. Vi rår til dømes til musikkonservatoriet i Riga eller våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Irland, Latvia, New Zealand, Storbritannia og USA.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Bachelor i musikk er ei praktisk-teoretisk utdanning. Undervisninga vekslar mellom førelesing, øving og arbeid i grupper eller individuelt, og vert tilpassa den enkelte student. Studentane får også høve til å opptre på både lukka og offentlege konsertar, arrangert av Høgskulen i Volda. Det vert det arrangert ulike kurs og ekskursjonar, blant anna ein studietur til Ole Bull-akademiet på Voss der du får kurs i folkemusikk.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Musikkutdanninga ved Høgskulen i Volda kvalifiserer for arbeid i både privat og offentleg sektor. Du vert kvalifisert for jobbar i både i skule- og kultursektoren. Bachelor i musikk legg også grunnlaget for vidare studium på masternivå.

Om du ønskjer å undervise i skuleverket, må du byggje på med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Øystein Salhus

Studieplan

Musikk (bachelor)

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i musikk
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse. Det er tilrådd at studenten har noko vokal eller instrumental praksis.

Om studiet: 

Bachelor i musikk er ei praktisk-teoretisk utdanning i musikkfaget med fokus på musikkfaglege disiplinar, utøving, formidling og fagdidaktikk. Studiet gjev grunnlag for verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. skulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring. Bachelorgraden gjev grunnlag for vidare studium på masternivå, m.a. med emnet MEI306 - å skape meining.

Praksis eller eit praktisk prosjekt i barneskulen og eit kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet, Voss, inngår i første året på studiet. 

Læringsutbytte: 
 • I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Studenten

 • kan grunnleggande musikkteori, musikkhistorie og musikkutøving på hovudinstrument, samt å medverke i kor og/eller orkester.
 • har kunnskap om musikalsk utvikling og uttrykk hjå barn, den musikalske kulturarven vår, musikk som samfunnsfenomen og musikk som pedagogisk reiskap for emosjonell, intellektuell, sosial og kunstnarleg utvikling.
 •  kjenner til sentrale musikkpedagogiske metodar, verkty og prosessar på ulike nivå, og ha kjennskap till gjeldande planverk for den norske grunnskulen, og særleg læringsmål og kompetansemål for musikkfaget.
 •  veit om faglege og metodiske element innan instrumentalopplæring og didaktiske og metodiske element knytt til undervisning på hovudinstrument.
 •  har kjennskap til kulturskulen; innhald og organisering og kjenne til sentrale problemstillingar innan musikkterapi, musikk og helse, musikk og identitet.
 •  har arbeidd med innstudering og framføring i kor og/eller instrumentalensemble, musikkinterpretasjon og -formidling
 •  kjenner musikken sin funksjon i samfunnet og samanheng mellom musikk, media og miljø
 •  kan vurdere tekniske og musikkfaglege utfordringar for hovudinstrumentet, og  plukke ut repertoar for hovudinstrumentet.
 •  kjenner til korleis ein gjer eit repertoarval og ulike typar partitur for vokale eller instrumentale ensemble, veit om tekniske utfordringar og oppvarmingsteknikk for ulike typar vokal- og instrumentale ensemble, ulik innstuderingsmetodikk, og kan ulike takteringsmønster og direksjonsteknikkar.
 •  har kunnskap om ulike typar instrumentgrupperl, ulike typar ensemble, varierte arrangeringsteknikkar og instrument- og klangbruk.
 • kjenner til sentrale utviklingstrekk innan lydteknologifeltet, grunnleggande prinsipp for akustikk, PA-anlegg, opptak og redigering av lyd og musikk og kan bruke internett som kjelde for arbeid med musikkteknologi og som publiseringskanal.
Kunnskapar: 

Studenten

 • har kunnskap om utøving av musikkfaget i ein brei fagleg kontekst i ulike samanhengar i samfunnet
 • kjenner til fagområdet si historie, eigenart og plass i samfunnet
 • forstår sentrale musikkpedagogiske problemstillingar, metodar og verkty på ulike nivå
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid i musikkfaget og korleis ein kan vidareutvikle eigne kunnskapar i faget
 • har kunnskap om utvalde retningar innan vitskapsteori og metode
Ferdigheiter: 

Studenten

 • kan nytte teknikkar, arbeids- og uttrykksformer i musikkfagleg utøving og formidling
 • kan nytte musikkfagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar, grunngje vala sine og analysere relevante kulturfaglege uttrykk
 • kan nytte ulike pedagogiske metodar og verkty som har relevans for musikkfaget i ulike samanhengar og på ulike nivå, og tilpasse lærestoff og arbeidsmåtar til elevane sine føresetnadar og interesse
 • kan reflektere over eigne ferdigheiter og har evne til fagleg fornying
Generell kompetanse: 

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver og prosjekt over tid og i samarbeid med andre, i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med kollegaer og fagfellar og slik bidra til utvikling av god praksis
Organisering og arbeidsmåtar: 
 • praktisk arbeid i større og mindre grupper
 • undervisningsseminar
 • undervisning i teoretiske emne
 • gruppeundervisning og individuell undervisning
 • deltaking i kor og orkester
Navn: 
Musikk bachelorstudium
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske emne
3030
 
15
 
15
 
15
 
15
Fordjupingsemne (I tillegg til bacheloroppgåva (MUS205) skal du velje minst eitt fordjupningsemne på 15 stp (200-kode).)
15151515
 
15
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Andre valemne ved Avdeling for kulturfag: NB! Det er forkrav til fleire av emna. Pass på at du vel rett kombinasjon og rekkefylgje. Det kan vere timeplanmessige utfordringar med ein del kombinasjonar av emne.
15151515
 
1515
 
1515
 
1515
Praksis: 

Praksis i studium av emne med eit didaktisk innhald (MUS102, MUS104, MUS201 og MUS208) kan det verte lagt til rette for praksis i musikk. Omfang og form er avhengig av emne.

Anna: 
Det vert arrangert obligatorisk studietur til Ole Bull Akademiet på Voss for studentar første året (emne MUS102).For andre ekskursjonar, sjå det enkelte emnet. Dersom studenten ikkje har høve til å ta del på studieturar, må ein gjennomføre eit alternativt opplegg i samråd med lærar.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
øystein salhus