Årsstudium

Musikk

Heiltid

Praktisk informasjon

VELKOMEN SOM NY MUSIKKSTUDENT!

Her finn du ein oversikt over program for semesterstart, når og kvar dei to ulike emna du skal ta dette semesteret startar opp, og kva vekedagar emna vil gå.

Har du lyst til å lære meir om musikk og spele og komponere saman med andre? Ved Høgskulen i Volda får du ei solid og allsidig musikkutdanning, som legg eit godt grunnlag for ei yrkeskarriere innanfor skuleverket og kultursektoren, til dømes som lærar, musikar, låtskrivar, produsent eller arrangør. Høgskulen i Volda har sitt eige kor og symfoniorkester, og kan tilby ein MusikkLab med 25 arbeidsstasjonar, eit profesjonelt musikkstudio og gode øvingslokale. 

Undervisningsstad

Nærare info vil de få i møte med emneansvarlege og i dei respektive Canvasromma (MUS101 og MUS102) så snart desse er publiserte. Hugs å lese gjennom emneplanane for emna du skal ta! Dei finn du her:

 

TYSDAG 20.08: 

12.00: Offisiell opning av studieåret i uteområdet mellom Berte Kanutte-huset og Synnøve Riste-huset. Her er kart over campus

Nye studentar vil etter opninga bli guida av fadderane sine til Konsertsalen i Henrik Kaarstad-huset. Her møter de musikk-lærarane og får nærare informasjon om studiestart. Etter informasjonen vil fadderane igjen hente dykk og informere meir om kva som skjer i Fadderveka.

 

ONSDAG 21.08:

11.00: Avdeling for kulturfag inviterer til gratis frukost i Henrik Kaarstad-parken (på nedsida av Henrik Kaarstad-huset - sjå link til Maze Map under) Ved dårleg ver vert frukosten flytta inn i Henrik Kaarstad-huset.

12.15: Viktig førelesing for alle nye studentar i Konsertsalen i underetasjen i Henrik Kaarstad-huset: "Frå elev til student".

 

Oppstartstidspunkt for dei to emna:

 

MUS101 - INN I MUSIKKEN 1

Oppstart torsdag 22.08. kl. 09:15 i Konsertsalen i Henrik Kaarstad-huset. Sjå kart her

Måndag 26. august (veke 35) startar vi med eit fem dagars kurs i folkemusikk. Dette vil føregå på Voss. Meir informasjon om dette vil de få i oppstartveka.

Elles vil undervisninga i hovudsak gå på mandagar og onsdagar. 

Emneansvarleg: Svein Hunnes

 

MUS102 - MUSIKK FOR BARN OG UNGE 1

Oppstart torsdag 22.08. kl. 09:15 i Konsertsalen i Henrik Kaarstad-huset. Sjå kart her

Måndag 26. august (veke 35) startar vi med eit fem dagars kurs i folkemusikk. Dette vil føregå på Voss. Meir informasjon om dette vil de få i oppstartveka.

Elles vil undervisninga i hovudsak gå på tysdagar. 

Emneansvarleg: Svein Hunnes

 

Velkomne - Vi ser fram til å møte deg!

Som student ved Årsstudium i musikk, får du ta del i eit aktivt og rikt musikkmiljø. I utdanninga vert det lagt individuelt til rette for at du skal kunne utvikle deg som utøvar på eit instrument eller som songar. Høgskulen i Volda har sitt eige kor og symfoniorkester, og kan tilby eit profesjonelt musikkstudio og gode øvingslokale til musikkstudentane sine.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 667

Innblikk

Stein Helge Solstad

Stein Helge Solstad jobbar som førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Han underviser i musikk, og meiner det berre er eigen fantasi som stopper ein frå å kome vidare.

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Eirik Sognnes

Eirik Sognnes har alltid drøymt om å bli rockestjerne. Vi besøkte vår tidlegare student i Bergen der han arbeidar som musikklærar.

Among colors

Among Colors

Store band har stått på scena i Studenthuset Rokken og kjent på den intense responsen frå eit kontaktsøkande publikum. Studentbandet Among Colors stengde dørene og slo på kamera.

Fekk draumejobb på Nationaltheatret

Musikk og teater og drama-studiar i Volda ga Kato Adolfsen en fagleg kombinasjon han nyt godt av når han til dagleg arbeider ved Norges mest anerkjende teater.

Idol-Jørn

Idol-Jørn

Bare noen få år etter at Jørn Trollebø Kvalheim turte å stå utenfor dusjen og synge, gikk en drøm i oppfyllelse. Volda-studenten kom på andreplass i Idol 2014.

Voldas beste jobb - Kristina Juul Jørgensen opptrer

Voldas beste jobb

Rokken er mer enn bare et utested for mange studenter. Noen bruker Rokken som samlingspunkt, noen er mest opptatt av konsertscenen, og for noen er Rokken en arbeidsplass. Musikkstudent Kristina Juul Jørgensen tilhører alle kategoriene.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2019

Studieinnhald

Årsstudium i musikk gir deg grunnleggande kunnskapar innanfor musikkteori, høyrelære, musikkhistorie og spel på hovudinstrument og bruksklaver. Framføringspraksis er ein viktig del,av studiet, og du skal lære korleis du kan formidle musikk på varierte måtar. Som student skal du gjennom praktisk erfaring, utvikle god fagleg innsikt og evne til didaktisk og yrkesetisk refleksjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Ved Årsstudium i musikk får du ein variert kvardag. Undervisninga vekslar mellom førelesing, verkstadarbeid og arbeid i grupper eller individuelt. Studietur til Ole Bull-akademiet på Voss inngår i studiet. Du skal gjennomføre kurs i folkemusikk og ei veke med musikkdidaktisk praksis i grunnskulen.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i musikk er identisk med første året i Bachelor i musikk ved Høgskulen i Volda. Du kan difor velge å studere vidare og fullføre bachelorgraden. Gjennom årsstudiet får du eit godt grunnlag for eit yrke innanfor skule- og kultursektoren, til dømes lærar, musikar, låtskrivar, produsent eller arrangør. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Svein Hunnes

Studieplan

Musikk (årsstudium)

Studieprogram: 
Musikk årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det er tilrådd at studenten har noko vokal eller instrumental praksis.

Om studiet

Årsstudium i musikk er ei praktisk-teoretisk utdanning i musikkfaget med fokus på grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter innan musikkfaglege disiplinar, utøving og formidling. Studiet rettar seg inn mot verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. grunnskulen/SFO, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring. Årsstudiet er identisk med første året i bachelorstudiet i musikk ved Høgskulen i Volda og gjev grunnlag for vidare studium i musikk. Kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet, Voss, er ein del av studiet.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

 

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om

 • musikkfaget i ein brei fagleg kontekst, og om korleis faget kan praktiserast i ulike samanhengar i samfunnet
 • musikk og musikkfaget si historie og tradisjonar, med vekt på den vestlege kunstmusikken og populærmusikk, og norsk og samisk folkemusikk
 • musikkutøving og framføringspraksis
 • sentrale musikkpedagogiske metodar, verkty og prosessar på ulike nivå
 • grunnleggande musikkteori, høyrelære, musikkhistorie og spel på hovudinstrument og bruksklaver
Ferdigheiter

Studenten kan

 • formidle musikk og sentralt fagstoff i musikkfaget på varierte måtar
 • nytte ulike metodar og verkty som har relevans for musikkfaget i grunnskulen og i andre samanhengar, og tilpasse lærestoff og arbeidsmåtar til elevane sine føresetnadar og interesse
 • planlegge og leie musikkfagleg aktivitet åleine og i samarbeid med andre og treffe og grunngje faglege val
 • reflektere over eigne ferdigheiter innan utøving og praksis
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver og prosjekt over tid og i samarbeid med andre, i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med kollegaer og fagfellar og slik bidra til utvikling av god praksis
Organisering og arbeidsmåtar

Organiseringa vil variere mellom undervisning i plenum og større og mindre grupper. Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, verkstadarbeid, arbeid i grupper og individuelt.

Praksis

Inntil ei veke musikkdidaktisk praksis eller eit praktisk prosjekt i grunnskulen inngår i studiet.

Anna
Det vert arrangert obligatorisk studietur til Ole Bull akademiet på Voss. Dersom studenten ikkje har høve til å ta del, må ein gjennomføre eit alternativt opplegg i samråd med lærar.
Ansvarleg
Svein Hunnes