Bachelorgrad

Journalistikk, spesialisering tv/radio

Heiltid

Ønskjer du eit kreativt yrke? Ved bachelor i Journalistikk, spesialisering i TV og radio, blir det lagt særleg vekt på bruk av lyd og levande bilete. I løpet av studiet vil du få praktisk erfaring med innhaldsproduksjon både på høgskulen og i eksterne redaksjonar. I følge ferske tal frå Studiebarometeret har Høgskulen i Volda landets mest fornøgde journalistikkstudentar.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 849

Innblikk

Pål Gordon Nilsen

Som vaktsjef i Discovery har Pål Gordon Nilsen ansvaret for å planlegge og gjennomføre sportssendinger på TV. Det viktige nettverket med gode støttespillere takker han Volda for.

Studentradio

Blod, svette og tårer: – Volda studentradio, Norges koseligste radio

Volda Studentradio- vi er på lufta. Det er en tirsdag kveld høsten 2016.  Jeg og to andre studenter jeg har blitt kjent med i fadderuka, skal til å ha vårt første radioprogram. Hun er fra Tromsø og virker som en vittig jente, og han er fra Oslo og virker som en trivelig kar. Kommer vi til å funke sammen på lufta? 

Urørt - Peder Haugfos

Fra Volda til P3

– Den kuleste jeg har møtt i min tid som journalist, det må være min bestekompis fra Volda. Vi snakker på telefon hver dag, og det er der mange av ideene blomstrer.

Handplukka til Ungdoms-OL

Handplukka til Ungdoms-OL

26 journaliststudentar frå Høgskulen i Volda er på plass i Lillehammer for å dekke Ungdoms-OL når startskotet for dei omfattande leikane går fredag.

Journalistikkstudenter til St. Petersburg for å samarbeide

Sju journalistikkstudenter fra Volda fikk kjenne litt på hvordan det er å være journalist i Russland da de besøkte St. Petersburg og jobbet sammen med studenter fra et universitet der.

Panama Papers

Panama papers

Samlet har 376 journalister fra hele verden funnet frem til elleve millioner dokumenter. Dokumenter som avslører salg av hemmelighold.

Praksis i Kollen Trude Furuly

Praksis i Kollen

Verdenseliten i skiskyting fikk kjørt seg under VM i Oslo. Det gjorde også studenter fra Høgskulen i Volda.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2019

Studieinnhald

Journalistutdanninga gir deg ei brei innføring i kringkastingsjournalistikken sine mange format, teknikkar og teknologiar. Studiet gir også kompetanse i nettpublisering, som i dag er ein sentral del av TV- og radiojournalistikken. Du får du god trening i journalistisk arbeid og kunnskap og innsikt i aktuelle samfunnsspørsmål. Det vert lagt vekt på å gi studentane ei medviten haldning til tale-, bilete- og skriftspråket som sosialt fenomen og kommunikasjonsmiddel. Utdanninga disponerer topp moderne utstyr, og undervisninga er basert på dei nyaste publiseringsprogramma.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Internasjonalisering

Studentane kan ta delar av journalistikkutdanninga i utlandet. Vi vil mellom anna rå til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Danmark, Irland, Storbritannia eller Tyskland. Det er også mogleg å ha studieopphald på dei andre nordiske journalistutdanningane.


 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i ein kombinasjon av teori og praksis med førelesingar og praktiske oppgåver, enkeltvis og i grupper. Arbeidet varierer frå dei enklaste journalistiske arbeidsteknikkar til meir analyserande og undersøkjande journalistikk. I løpet utdanninga skal du ha fire periodar med obligatorisk praksis.

I det siste semesteret blir studentane utplassert i attraktive praksisplassar i ulike mediebedrifter. Her skal dei inn i ein redaksjon og arbeide som journalistar. Det siste året må studentane søkje hovudspesialisering i anten fjernsyn eller radio.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Kunnskapsrike og kreative journalistar med ei medviten haldning til yrkesrolla si er etterspurde innanfor bransjen. Studentane ved journalistutdanninga får attraktive praksisplassar i ulike mediebedrifter, noko som kan gi framtidig tilsetjing. Både i NRK, TV2 og VGTV og P4 arbeider mange journalistar som har studert i Volda. 

Bachelorgraden dannar grunnlag for opptak til relevante mastergradar, som til dømes Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Jan Ytrehorn

Studieplan

Journalistikk tv/radio

Studieprogram: 
Journalistikk, spesialisering tv/radio
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kvote for søkjarar med relevant journalistisk praksis. Sjå Samordna opptak.

Om studiet

Bachelor-programmet i tv/radio utdannar journalistar med særleg vekt på lyd og levande bilete. Det gir ei brei innføring i kringkastingsjournalistikkens mange format, teknikkar og teknologiar. Studiet tilbyr også inngåande utdanning i nettpublisering som i dag er ein sentral del av jobben for tv- og radiojournalister. Høgskulen legg stor vekt på å bruke same utstyr som du finn ute i bransjen.

Studiet skal
- gi studentane systematisk trening i journalistisk arbeid og kunnskapar om journalistikk som fag.
- gi kunnskap om ulike medium, deira rolle og oppgåver.
- gjere studentane kjende med forsking om massemedia, journalistikk og journalistisk etikk.
- gi kunnskap og innsikt i aktuelle samfunnsspørsmål.
- gi studentane ei bevisst haldning til tale-, bilde- og skriftspråket som sosiale fenomen og kommunikasjonsmiddel.
- utvikle studentane sine evner til samarbeid.

Journalistutdanninga ved Høgskulen i Volda utdannar journalistar til redaksjonar i heile landet. Journalistyrket er eit fritt yrke som rekrutterer folk med ulik bakgrunn. Stadig fleire vel journalistutdanning som innfallsport til eit yrke som ønskjer kunnskapsrike, kreative journalistar med ei bevisst haldning til yrkesrolla si. Studiet inneheld desse elementa:

  • Journalistiske idear og nyhendevurdering

Journalistar må kvar dag vurdere idear og prioritere nyhende. I tillegg til god allmennkunnskap er sentrale hjelpemiddel teori om medias rolle og funksjon i samfunnet, om nyhendekriterium og nyhendekjelder. Området blir dekt gjennom forelesingar og øvingsoppgåver i plenum og gruppevis i redaksjonane, og omfattar både lokale og nasjonale nyhende.

  • Journalistisk undersøking

Journalistisk undersøking er viktig i all reportasje. Sjølvstendig journalistisk undersøking er eit vilkår for ein uavhengig journalistikk, og målet er å setje studentane i stand til å gjennomføre prosjekt i undersøkjande journalistikk. Undervisninga startar med grunnleggjande teknikkar som referat- og intervjuteknikk, og til faget høyrer også kjeldekunnskap, kjeldekritikk og innsynsrett. Undervisninga blir gitt som forelesingar og obligatoriske oppgåver. Kjeldekart, oppbygging av indeksar og kronologiske oversyn vert nytta som arbeidsreiskapar i kurset.

  • Mediespråk og formidling

Målet med undervisninga er å gjere studentane medvitne om sentrale eigenskapar ved skriftspråk, talespråk og bildespråk. Sjangerkonvensjonar, retorikk, språksosiologi og språknormering blir tatt opp i undervisninga. Gjennom øvingar og medieprodukt skal studentane lære god og korrekt språkbruk, og bli i stand til å dyrke fram ein personleg stil. Undervisninga startar med innføring i sjangerkonvensjonar for mediespråk, særleg knytt til nyhendeformidling. Seinare tek ein for seg tilhøvet mellom skrift og tale, og retningslinjer for individuell og redaksjonsbestemt språkbruk, avhengig av sjanger/format. Ein kjem òg inn på språksosiologiske emne som språk, makt og kjønn, og pensum inneheld også fagartiklar om særdrag ved språkbruk og formidlingsmåtar i radio og fjernsyn.

  • Medieetikk

Gjennom forelesingar, praktiske døme og oppgåver får studentane kunnskapar om medieetikk og korleis den avgrensar seg til lovgjevinga. Tidleg i studiet får studentane ei grunnleggjande innføring i medieetikk og det lovverket som regulerer journalistisk arbeid. Seinare arbeider studentane vidare med sentrale område som pressefridom, pressejus og kjeldevern. Gjennom utdanninga skal studentane utvikle sine evner til å analysere og vurdere medieetiske problem.

Studiet kvalifiserer til å kunne søkje om opptak på Master in Media Practices på Høgskulen i Volda.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

 - har brei kunnskap om grunnleggande tema, metodar, teoriar, problemstillingar og verktøy innan journalistikkfaget med særleg vekt på kringkastingsjournalistikk
 - er oppdatert på sentrale forskings- og utviklingsarbeid innan journalistikk, massemedia og journalistisk etikk.
 - har kunnskap om journalistikkens historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet.
 - har kunnskap om ulike medium, deira rolle og funksjonar, og om aktuelle digitale endringsprosessar på mediefeltet.
 - har kunnskap om tale-, bilde- og skriftspråket som sosialt fenomen og kommunikasjonsmiddel.
 - har innsikt i aktuelle samfunnsspørsmål.

 

Ferdigheiter

 - kan bruke relevant fagkunnskap, metodar og resultat frå forskings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val. 
 - kan reflektere over eigen fagleg utføring og justere denne.
 - kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det kastar lys over journalistiske problemstillingar. 
 - kan meistre relevante journalistiske verktøy, teknikkar, sjangrar og uttrykksformer, særleg innafor radio og tv. 
 - kan samarbeide om journalistiske prosjekt og ha kollektivt ansvar.
 - kan arbeide sjølvstendig som journalist.

Generell kompetanse

 - har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 - kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som strekker seg over tid, aleine og som deltakar i gruppe, i tråd med etiske krav og retningsliner.
 - kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 - kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 - kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar.
 - kan utøve kritisk og sjølvstendig tenking og framføre eit velformulert resonnement.

Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorgraden i journalistikk, spesialisering tv/radio, ved Høgskulen i Volda er sett saman av obligatoriske og valfrie emne og er på 180 studiepoeng. Dei obligatoriske emna utgjer 165 studiepoeng og må takast i fastsett rekkefølgje.

Studentane får tilbod om utdanningssamtale i første semester. I utdanningsplanen inngår valfrie emne på minimum 15 studiepoeng. Den valfrie delen er lagt til tredje semester og emna kan takast på avdelinga eller ved andre avdelingar på høgskulen (sjå emnetabell for valfrie emne frå avdelinga lenger ned). Dei kan og takast ved andre utdanningsinstitusjonar i Noreg eller i utlandet. Dersom ein tek det valfrie semesteret ved ein samarbeidsinstitusjon i utlandet er det krav om å ta 30 studiepoeng. Emnevala må godkjennast av avdelinga og alle studentane vil få rådgjeving om gjennomføring av studiet i utdanningssamtalen. Dei ulike emna i journalistikk må takast i stigande rekkefølgje.

Studiet er arbeidskrevjande med obligatoriske innleveringsoppgåver og obligatorisk deltaking i interne øvingsproduksjonar. Studentane skal gjennomføre journalistiske øvingar og vurdere sine eigne arbeid i høve til relevant teori. Studiet spenner frå dei enklaste journalistiske arbeidsteknikkane og til meir analyserande og undersøkjande journalistikk.

 

Navn: 
Journalistikk, spesialisering tv/radio
Emne2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring2021 Haust2022 Vår
Obligatoriske fellesemne
5
15
15
10
15
Spesialisering: Du vel eit av emna 1. studieår og det andre 2. studieår:
1010
 
1010
 
1010
Valfrie emne/ utvekslingsemester. Emne frå andre institusjonar kan innpassast etter søknad. Andre emne kan også vere valbare. Ta kontakt med studensørvis.
15
 
15
 
30
 
15
 
15
 
15
 
15
 
5
Obligatoriske fellesemne
10
15
15
510
Spesialisering: Du vel spesialisering. Dette valet vil også gjelde for siste semester
15
 
15
 
15
Spesialisering på same plattform som forrige semester
15
 
15
 
15
Praksis

Det er fire periodar med obligatorisk praksis. I dei tre første periodane er det intern praksis. Studentane arbeider i øvingsmedia ved avdelinga; fjernsyn eller radio. Før siste året må studentane velje mellom radio og tv som hovudspesialisering. I siste semester blir studentane som hovudregel utplasserte i riksdekkjande eller regionale medieverksemder. Praksisutplasseringa blir avtalt mellom faglærar og vedkomande medieverksemd, og fordelinga tek omsyn til studentane sine ønske.

I praksisperiodane ved høgskulen vert det lagt vekt på rettleiing, evaluering og refleksjon rundt journalistiske problemstillingar. Studentane må fylgje oppsette vaktplanar og gjere dei oppgåvene dei blir tildelte. Studentane skal òg delta i evalueringa av studentproduksjonane.

For å ha rett til ekstern praksisplass må studenten ha fullført alle eksamenar og obligatoriske oppgåver i Journalistikkemna og Medievitskapemna.

Internasjonalisering

Bachelorstudia i journalistikk har mange samarbeidspartnarar i mange land og mange studentar vel å studere i utlandet  det valfrie tredje semster. Det er då høve til å studere emne som kan vere relevant for journalistisk arbeid. Det er krav om å ta 15 studiepoeng valfrie emne. Men dersom ein studerer hos partneruniversitet i utlandet er det krav om å ta 30 studiepoeng det semestret. 

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Jan Ytrehorn