Ulstein-modellen for digital skuleutvikling

Ulstein-modellen er ein skuleutviklingsmodell der ein arbeider med kompetanseutvikling med heile organisasjonen samtidig. Modellen har basis i forsking på digital skuleutvikling og omvendt læring, der vi kombinerer nettleksjonar, utviklingsarbeid i eige klasserom og samlingar:

SKULEBASERT: Alle lærarane og leiarane med - samarbeid i team og tett rektoroppfølging

INNANFOR ARBEIDSTID: 5t arbeid i veka i 25 veker - 2 t fellestid, 3 t inn i eigen praksis

PRAKSISNÆRT: Oppgåver tilpassa den enkelte sin arbeidskvardag

OMVENDT UNDERVISING: Modell: Samling/Verkstad - Utprøving i eigen praksis - Nettleksjon/Teori - Utprøving i eigen praksis

GJENNOMFØRINGSPROSENT: Alltid oversikt over korleis ein ligg an som student

INNHENTINGSVEKER: To veker undervegs og to veker etter siste oppgåve

INGEN SLUTTEKSAMEN: Alle fullfører delar av eksamen kvar veke - 80% gjennomføring = Godkjent eksamen

KOMPETANSEGIVANDE: 5 studiepoeng per emne

MÅL:  Gradvis bygging av kompetanse ut frå læraren sitt utgangspunkt, med mål om å utvikle kritisk refleksjon rundt og pedagogisk bruk av digitale verktøy og ressursar i undervisninga

 

Utvikla emne i Ulsteinmodellen (nye er under utvikling):