Semesters

DKL02K Leiing av digital skuleutvikling

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
DKL02K
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Samfunnet er i kontinuerleg endring og utvikling, og når samfunnet endrar seg får skulen nye oppgåver. Målet for skuleutvikling er å gjere skulen betre for elevane. Emnet gir lærarar, skuleleiarar, IKT-ansvarlege og andre som har sitt daglege virke i skuleorganisasjonar nye verkty for å løyse utfordringar. DKL02K har fokus på bruk av arbeidsmåtar og digitale verktøy i eit samfunns- og skuleutviklingsperspektiv. Emnet kan innpassast som ein del av eit årsstudium eller takast som eit sjølvstendig emne.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Studentane vil gjennom aktive og utforskande arbeidsmåtar bli utfordra på korleis og kvifor skulen bør drive utviklingsarbeid (inkludert bruk av IKT), og kva for faktorar som kan fremje eller hemme ei ønska skuleutvikling.

Kunnskapar

Kandidaten i emnet Leiing av digital skuleutvikling:·         

  • har kunnskap om lærarar og skuleleiarar si rolle i endrings- og utviklingsprosessar·         
  • har kunnskap om styringsdokument og relevant metodikk i prosessar med integrering av digitale verktøy og arbeidsmåtar i skulen·         
  • har kunnskap om skulen som organisasjon, skulen som kulturell eining og kva for innverknad skulekulturen har på vilkåra for endring·
Ferdigheiter

Kandidaten i emnet Leiing av digital skuleutvikling·         

  • kan identifisere vilkår for føremålstenleg integrering av digitale verktøy i læringsarbeid·         
  • kan planlegge og rettleie i prosessar med integrering av digitale verktøy og arbeidsmåtar·         
  • Kan reflektere over ein planlagt og gjennomført utviklingsprosess
Generell kompetanse

Studenten på DKL02K skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingsprosessar i eigen organisasjon.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Emnet er organisert med ein kombinasjon av samlingar, utprøving i eigen organisasjon og nettbaserte læringsressursar.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav: Obligatorisk oppmøte på samlingar, angitt i semesterplan.

Arbeidskrav: Arbeidsoppgåver gjennom semesteret vil inngå i eksamensmappa.

Sensorordning

Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, § 5-11 (http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/%C2%A75-11)

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
25
Emneansvarleg: 
Synnøve Hedemann Amdam
Studieavgift

Kr. 6300,-

Emnet inngår i følgande studieprogram
Vidareutdanning i digital kompetanse i læring - studiestad Ulstein
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell eller gruppe (etter avtale)1semesterStått eller ikkje ståttStudenten skal levere ei vurderingsmappe med arbeida frå heile semesteret. Vurderingsmappa skal leverast elektronisk. Grunna den pågåande utviklinga i teknologiske moglegheiter vil arbeidet gjennom semesteret variere litt frå semester til semester, og vil vere tydeleg spesifisert i semesterplanen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell eller gruppe (etter avtale)
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Studenten skal levere ei vurderingsmappe med arbeida frå heile semesteret. Vurderingsmappa skal leverast elektronisk. Grunna den pågåande utviklinga i teknologiske moglegheiter vil arbeidet gjennom semesteret variere litt frå semester til semester, og vil vere tydeleg spesifisert i semesterplanen.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Aud Folkestad