Vinn både premie og betre studiekvardag

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Går du 2. eller 5. studieår? Da kan du svare på spørreundersøkelsen Studiebarometeret og vinne både penger og pizzakveld med klassen din – i tillegg til å gjere studiet ditt betre.

21. oktober opna Studiebarometeret 2021 og studentar som går 2. eller 5. året ved Høgskulen i Volda kan no svare på undersøkinga. Alle skal ha fått e-post til sin private e-post med lenke til der ein skal svare på undersøkinga.

Svarfrist på studiebarometeret er utsett ei veke og er no 21. november.

Studiebarometeret vert gjennomført for å fange opp studentane sitt syn på utdanningskvalitet. Føremålet er å auke studiekvaliteten og gi nyttig informasjon til høgskular/universitet, studentar og andre. Resultata gir utdanningsinstitusjonane moglegheit til å gjere forbetringar. I tillegg vert resultata brukt til forsking på utdanningskvalitet. Undersøkinga vert utført av NOKUT på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. 

Tatt på alvor

Det tek 5-10 minutt å fylle ut spørjeskjemaet. Vel investert tid, meiner Odd Helge Mjellem Tonheim, prorektor ved Høgskulen i Volda.

– Resultata frå undersøkinga er viktig for kvalitetsarbeidet vårt med dei ulike studieprogramma. Alle studieprogram har eit eige kvalitetsutval som dette blir teke opp i og arbeidd vidare med. Vi diskuterer også resultata med studentane, og går gjennom kva ein kan forbetre og korleis. Samtidig blir resultata frå studiebarometeret også tatt opp i avdelingsråda på høgskulen, utdanningsutvalet og i høgskulestyret. Dei som svarar skal vite at svara deira blir teke på alvor av høgskulen, forsikrar Tonheim.

Blir høyrt

Undersøkinga er nasjonal og gir grunnlag for å samanlikne studium på tvers av universitet og høgskular, og sjå trendar og endringar frå år til år.

– Det gir gode moglegheiter til å sjå kva som er bra med dei ulike studia og kvar det ligg forbetringspotensiale. Dette er ei god undersøking som ikkje tek for lang tid, seier Trond-Fredrik Hoddevik.

Han svarte sjølv på undersøkinga som andreklassing, og har gjort det same i år på andre året av mastergraden i samfunnsplanlegging og leiing. Hoddevik fortel at han brukte fem minutt på å svare på undersøkinga.

– Det er vel investert tid. Dette er ein unik sjanse for studentane til å seie si meining om skulen og utdanningskvaliteten. Og det utan at ein treng å ta det gjennom ein tillitsvald eller liknande – dette er heilt anonymt, påpeiker Hoddevik. 

Gøy premie

Høgskulen i Volda har ei eigne premiar for Studiebarometeret. Alle klassar som oppnår ein svarprosent på 80 eller høgare vil vere med i trekninga av ein pizzakveld med klassen. Det vert trekt ut to klassar. 

I tillegg er det ein nasjonal premiepott blant dei som svarar der gevinstane er 15 gåvekort på opptil 5000 kroner.

Svarfrist på studiebarometeret er utsett ei veke og er no 21. november.

Del på