Lanserte nettside for internasjonalt nettverk

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Seanse – senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda har spelt ei viktig rolle i The International Teaching Artists Collaborative (ITAC) som no har lansert si eiga nettside.

ITAC er eit stort nettverk for «teaching artists» rundt om i verda som blei starta i 2012 av Marit Ulvund, leiar ved Seanse, med hjelp av andre kjente namn innan fagfeltet. ITAC er det første internasjonale nettverket for «teaching artists».

Sjå den nye nettsida her

Den nye nettsida har blitt designet etter respons frå over 300 «teaching artists» frå 28 land, som var samla under ITACs siste internasjonale konferanse ITAC4 i Carnegie Hall i New York i 2018. Kunstnarar som arbeider i samfunns- og skulemiljø rundt om i verda vart spurd kva dei største problema dei sto ovanfor i karriera var. Deretter samla ein saman tilbakemeldingane og begynte å designe ein nettstad som svarte på desse utfordringane. 

Tilbakemeldingane munna ut i desse punkta:

 1. Mangel på kunnskap om kva som skjer i sektoren generelt - moglegheiter, finansiering, partnarskap, etc.
 2. Ønske om nettverksmoglegheiter for å få kontakt med andre i sitt felt
 3. Interesse for overførbare undervisningsverktøy, beste og neste praksis, og behovet for fleirspråklege ressursar
 4. Informasjon om advokatverksemd for å få vist fram arbeidet deres til offentligheten, finansiere, potensielle partnere, offentlige etater, etc.

Som eit resultat av dette har dei nettsidene nye og innovative måtar som kunstnarane kan lære om dette på. Funksjonane inkluderer:

 • Oppdateringar lagt ut regelmessig med dei siste internasjonale nyhende innan finansiering, forsking, casestudier og meir
 • Ei virtuell tidslinje, som besøkande kan legge til, som viser landemerkehendingar / hendingar i å undervise i kunstnarhistorie frå hele verden
 • Eit innebygd verdskart, laga av Teaching Artists Guild (med base i USA), som viser kvar på kartet andre utøvarar og støttespelarar eksisterer innanfor fagfeltet (og korleis dei skal nå ut til dei)
 • ITAC-konferansesider, der besøkande kan lære om tidlegare og komande samlingar for personar som skjer rundt om i verda
 • Vår Think Tank-plan, som tilbyr ein online plattform som jamaldrande frå forskjellige land kan kople seg til praktisk talt for å diskutere aktuelle tema kvar månad
 • Ein dedikert 'Stories'-side, der kollegaer kan sende inn døme på sitt arbeid for å dele med andre - som alle er tilgjengelege på fleire språk
 • Innspelte økter med tidlegare tenketankar er omtala, slik at kollegaer kan lytte og lære om tema som er relevante for dei.
 • En forskingsside som viser nokre av dei mest populære kunnskapsbankane som allereie eksisterer innan den deltakande kunstsektoren.

ITAC ser på lanseringa av nettsida som eit første essensielt skritt mot å skape og leie eit meir samankopla og betre utstyrt internasjonal nettverk innan "teaching artists"-sektoren.

Del på