Skal forske på plikten folk har til å avverge partnervold

Tekst: Per Straume , Foto: Jens Petter Straumsheim

- Oppdatert

I sju av ti partnerdrap i Norge er det en voldshistorikk før drapet skjer, og i omtrent like mange tilfeller har offeret og gjerningspersonen vært i kontakt med hjelpeapparatet på forhånd. Forskingsprosjektet MANREPORT vil blant annet prøve å finne ut om flere av disse drapene kunne blitt avverget.

Forskningsprosjektet Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence (MANREPORT) er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda (HVO), Høgskolen i Molde (HiM), Politihøgskolen, og Oslo universitetssykehus (OUS). 

De skal forske på partnervold og profesjonsutøveres plikt til å avverge partnervold. De skal studere ansatte i barnevernet, politiet, krisesenter, leger, sykepleiere og psykologer, og også sjå på hva disse tenker om sitt ansvar og andre aktørers ansvar for å avverge partnervold. Forskerne vil studere både voldsutøvere og voldsofre sine erfaringer med avvergeplikta. Altså, plikten til å forhindre at alvorlig partnervold skjer.

Professorene Kjartan Leer-Salvesen (HVO) og Solveig Karin Bø Vatnar (OUS og HiM) skal lede prosjektet.

– Det er aldri forsket på avvergeplikt knytt opp mot partnervold i Europa tidligere, og internasjonalt har det aldri blitt satt i gang et så stort forskingsprosjekt på lignende tematikk, forteller Leer-Salvesen om prosjektet som har en totalramme på 42 millioner, hvor 12 av disse er støtte fra Norges Forskningsråd.

Les mer om prosjektet her.

Hva oppleves som et hinder?

Nylig hadde prosjektet oppstartsamling i Molde. Deltakerne på samlingen var prosjektgruppen, fem stipendiater og tre professorstipendiater.

– Det ble en vellykket og inspirerende oppstartsamling. Vi la planer for oppstartsfasen av prosjektet. Vi skal snart i gang med analyser av juridiske dokumenter, og er godt i gang med planlegging av kvalitative intervjuer og flere kvantitative spørreskjemaer, sier Leer-Salvesen.

På spørsmål om hva de ønsker å finne ut av i løpet av prosjektet, svarer Bø Vatnar følgende til Romsdals Budstikke:

– Jeg håper vi får mer kunnskap om erfaringer som profesjonsutøvere, voldsutsatte og voldsutøverene har med avvergeplikten. Jeg håper vi får svar på om dette er noe mange kan veldig lite om, eller om kunnskapsnivået hos folk egentlig er veldig bra, men at folk av ulike grunner velger å ikke bruke avvergeplikten, sier Bø Vatnar før hun fortsetter:

– Jeg håper også at vi skal få mer kunnskap om holdninger for og imot å bruke avvergeplikten. Hva opplever folk som et hinder? Og hva trenger folk for å føle seg trygge på at de har forstått denne plikten, og er de trygge på å bruke den.

Avvergeplikten er nedfelt i straffeloven § 196. Du kan også lese mer om temaet på plikt.no.

Uutnyttet potensial for å avverge

Både i Norge og internasjonalt er partnervold definert som et folkehelseproblem, og avvergeplikten er ett av flere tiltak som kan hindre alvorlig partnervold og partnerdrap. Til tross for dette finnes det svært lite forskning på temaet, og prosjektgruppen har avdekket avgjørende svakheter i tidligere forskning. 

Tidligere forskning viser at mindre alvorlig partnervold rammer menn og kvinner i like stor grad (17 % i løpet av livet), mens den alvorligste partnervolden (8% kvinner, 2 % menn) og partnerdrapene (223 kvinner, 30 menn siden 1990) rammer kvinner i betydelig større grad.

– I Norge er det slik at alle har et ansvar for å avverge alvorlig partnervold. Avvergeplikten gjelder uavhengig av taushetsplikten. Vi vil studere nøkkelprofesjoner som har ansvar for å melde fra om alvorlig partnervold og/eller ansvar for å respondere på slike meldinger. Vi skal studere deres erfaringer, kunnskap og holdninger til avvergeplikten i møte med partnervold, forteller Leer-Salvesen

Deltagerne i prosjektet har tidligere gjennomført en god del forskning, hvor det er en klar tendens:

– Våre tidligere studier tyder på at det er et uutnyttet potensial for å avverge alvorlig partnervold, og avvergeplikten skal sikre samhandling i slike alvorlige saker, sier Leer Salvesen.

Del på