HVO-forskarar med artiklar i Heimen

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Fleire HVO-forskarar har fått publisert artiklar i eit temanummer av tidsskriftet Heimen som Universitetsforlaget gir ut. Artiklane spring ut av eit strategisk høgskoleprosjekt (SHP), Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn.

Strategiske høgskoleprosjekt (SHP) var ei satsing retta mot statlege og private høgskular. SHP-satsinga var finansiert av midlar over Kunnskapsdepartementet sitt budsjett. Gjennom finansiering av forsking av høy vitskapleg kvalitet, skal SHP bidra til å kvalifisere høgskulane både som forskingsinstitusjonar og som strategiske aktørar. Satsinga skulle styrke forsking på kompetanseområde som høgskulane har eit spesielt ansvar for. Satsinga skal også stimulere til auka samarbeid om FoU, i forskargrupper, med andre forskingsinstitusjonar, med regional verksemd og med det internasjonale forskarsamfunnet.

Heimen
Fleire HVO-forskarar med artiklar i eit temanummer av tidsskriftet Heimen.

Første utgåva av tidsskriftet Heimen i 2021 er eit temanummer som spring ut av SHP-prosjektet "Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn ca. 1660–1870" som kom i gang ved Høgskulen i Volda i 2008. Tilhøvet mellom allmuge og øvrigheit i norske bygder frå eineveldet til 1800-talet er eit tema som i lang tid har stått sentralt i forsking og skriving om norsk lokalhistorie, sosial- og kulturhistorie og politisk historie. I dette nummeret er der fem artiklar frå sentrale prosjektdeltakarar som tvillaust vil vere nyttig og naudsynt lesnad for alle som framover vil gå inn i problemstillingar om tilhøvet mellom embetsmenn og bønder i norske lokalsamfunn.

Prosjektleiar Atle Døssland, professor emeritus ved Høgskulen i Volda, er gjesteredaktør for dette nummeret. Han presenterer dei fem vitskaplege artiklane i innleiinga si, så ei nærare omtale og plassering av artiklane og forfattarane finn ein der. I den fyrste artikkelen i nummeret, «I kvar si verd?», oppsummerer Døssland den lange rekkja av undersøkingar frå prosjektet og analyserer funna opp mot prosjektets eigne hypotesar og, ikkje minst, mot dei hittil dominerande synsmåtane på forholdet mellom dei to samfunnsgruppene.

Kombinasjonen av oversynsartikkelen til Døssland og dei fire tematiske og geografiske punktgranskingane til Jens Johan Hyvik, Mette Vårdal, Harald Johannes Krøvel og Birger Løvlie, vil såleis til saman gje eit breitt bilete av ein fornya forskingsstatus på feltet. Vonleg vil mange finne inspirasjon til vidare granskingsarbeid med ein eller fleire av artiklane som føredøme.

Del på