Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen

Kompetanse for kvalitet Vidareutdanning (masternivå)

Rettleiing for praksislærarar er ei profesjonsretta utdanning på masternivå for barnehagelærarar som er, eller ynskjer å bli, praksislærarar i barnehagen. Sentrale tema er kommunikasjon, relasjon og samspel, etiske dilemma og makttilhøve i rettleiing. Det blir lagt vekt på korleis rettleiing, både individuelt og i gruppe, kan styrke læring og utvikling for studentar i praksis.

I følgje nasjonale retningsliner for barnehagelærarutdanning må alle som skal vere praksislærarar ha minimum 30 studiepoeng rettleiarutdanning. Studiet skal gi praksislæraren kompetanse i å rettleie studentar og på denne måten bidra til å styrke praksisopplæringa i barnehagelærarutdanninga.

Les meir i studieplanen.

Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 01.03.2022
 • Opptakskrav
  1. Fullført barnehagelærar-,  førskulelæra-, eller tilsvarande utdanning
  2. Vere i arbeid i barnehage eller tilsvarande
 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert med tre fysiske samlingar, kvar på to dagar, per semester i tillegg til nettbasert undervisning tilsvarande ei samling.

I emnet vert det lagt vekt på studentaktive læringsformer og studentane må rekne med høg deltakaraktivitet. Studiet gjer nytte av dei ressursane som ligg i studentane sine yrkeserfaringar og kunnskapar, og som er viktige for å skape eit godt læringsmiljø. Studentane vert organiserte i lokale nettverksgrupper som drøftar faglege tema og rettleiar kvarandre mellom samlingane. Studentane skal også gjennomføre rettleiing i eigen barnehage. Her inngår skriftlege rapporteringar frå rettleiinga som ein viktig læringsstrategi.

Det er obligatorisk frammøte til samlingane og den nettbaserte undervisninga. I løpet av studiet skal studentane gjennomføre og få godkjent fem arbeidskrav.

Vurdering er ein viktig del av studieprosessen. Undervegs i studiet vil studentane få tilbakemeldingar på eigen rettleiingspraksis frå medstudentar og faglærarar. Endeleg vurdering er individuell skriftleg heimeeksamen på ca. 3500 ord, i tillegg til munnleg gruppeeksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir kompetanse i rettleiing av studentar i praksis og kollegaer i barnehagen. Det gir grunnlag for søknad om innpass på Master i barnehagekunnskap ved Høgskulen i Volda.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Samlingane er lagt til Høgskulen i Volda. Kvar samling er over to dagar, frå 9.15 til 16.00.

Samlingar hausten 2022:

14. og 15. september
26. og 27. oktober
23. og 24. november


Samlingar for våren 2023 blir publisert ved studiestart
 

Studieplan

Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen

Studieprogram: 
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
15
Studietype: 
Vidareutdanning (masternivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Søkjarane må ha fullført førskule-/barnehagelærarutdanning eller tilsvarande utdanning og vere i arbeid i barnehage.

Om studiet

Rettleiing for praksislærarar er ei profesjonsretta utdanning for barnehagelærarar som er, eller ynskjer å bli, praksislærarar i barnehagen.

Gjennom studiet får studenten omfattande kunnskap og innsikt i eit breitt spekter av teoriar og metodar for rettleiing som verkty for læring og kompetanseutvikling. Sentrale tema er kommunikasjon, relasjon og samspel, etiske dilemma og makttilhøve i rettleiing. Det blir lagt vekt på korleis rettleiing, både individuelt og i gruppe, kan styrke læring og utvikling for studentar i praksis. Studiet rettar seg også inn mot kollektive læringsprosessar. Vidare er utvikling av profesjonsidentitet, profesjonell identitet og deltaking i profesjonelle læringsfellesskap sentralt. Emnet er på 30 studiepoeng.

Nasjonale føringar

I fylgje nasjonale retningsliner for barnehagelærarutdanning må alle som skal vere praksislærarar ha minimum 30 studiepoeng rettleiing. Studiet skal gi studentane kompetanse i å rettleie studentar og gjennom dette styrke praksisopplæringa i grunnutdanninga. Studiet er ein del av strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020».

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

Kunnskapar

Studenten skal ha inngåande kunnskap om:

- varierte teoretiske tilnærmingar til rettleiingsfeltet

- etiske utfordringar og maktforhold i rettleiing og i barnehagelærarprofesjonen

- korleis rettleiing kan nyttast i praksisopplæring og kompetanseutvikling i barnehagen

- korleis ein kan inkludere studentar i eit kritisk reflekterande fellesskap 

- studentar og nyutdanna sine vilkår og utfordringar

- nasjonal og internasjonal forsking om rettleiing i barnehage og skule

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

- nytte forskingsbasert kunnskap om rettleiing i barnehagen

- bruke ulike rettleiingsstrategiar og -verkty

- planleggje, grunngje, gjennomføre og evaluere rettleiing, sjølvstendig og i samarbeid med andre

- stimulere læring og utvikling i relasjonar og meistre kommunikasjon på ulike nivå

- støtte og  utfordre studentar gjennom fagleg og pedagogisk rettleiing

- analysere og reflektere kritisk over rettleiingsteoriar og eigen og andre sin praksis som rettleiar  

- ha ei kritisk haldning til eigen praksis i eit lærings- og danningsperspektiv

- utøve etiske vurderingar i samband med rettleiing

- nytte rettleiing som reiskap for kvalitetsutvikling i organisasjonar

Generell kompetanse

Generelt skal studenten:

- kunne kritisk vurdere ulike rettleiingsteoretiske tilnærmingar

- ha innsikt i relevante etiske problemstillingar knytte til rettleiingsfeltet 

- kunne analysere og drøfte teoriar og erfaringar med andre innanfor fagområdet og gjennom dette bidra til nytenking og utvikling av god praksis

- ha innsikt i korleis dei kan nytte seg sjølve som reiskap for å støtte studenten i utvikling av sin personlege og profesjonelle kompetanse

Organisering og arbeidsmåtar

I emnet vert det lagt vekt på studentaktive læringsformer og studentane må rekne med høg deltakaraktivitet. Studiet har som mål å gjere nytte av og vidareutvike dei ressursane som ligg i studentane si yrkeserfaring, og legg vekt på korleis desse kan bidra til å skape eit godt læringsmiljø. Studentane vert organiserte i lokale nettverksgrupper som rettleiar kvarandre og drøftar faglege tema. Her inngår skriftlege rapporteringar frå arbeidet som ein viktig læringsstrategi.

Det er til saman sju todagarssamlingar fordelt over to semester. Desse inneheld varierte arbeidsformer, som undervisning, rettleiingsøvingar, obligatorisk studentframlegg og plenumsdiskusjonar. Mellom samlingane skal det gjennomførast rettleiingsarbeid på arbeidsplassen og i lokale nettverksgrupper. Det vert i tillegg gjennomført undervisning på Adobe Connect tilsvarande ei samling.

Navn: 
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen
Emne2020 Haust2021 Vår
Rettleiarutdanning for barnehagelærar
30
 
1515
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Studentane må ha tilgang til pc med program som kan ta inn undervisning i Adobe Connect

Praksis

Studentane skal gjennomføre rettleiing på eigen arbeidsplass og rettleiing av medstudentar

Ansvarleg
Gerd Sylvi Steinnes. T: 70075267 E: gerds@hivolda.no
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 01.03.2022
 • Opptakskrav
  1. Fullført barnehagelærar-,  førskulelæra-, eller tilsvarande utdanning
  2. Vere i arbeid i barnehage eller tilsvarande
 • Studieplan

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt