Studentar på teaterscena.

Teater og drama

Årsstudium

Som student ved Teater og drama i Volda får du ei solid og allsidig utdanning i eit utøvande og svært aktivt fagleg miljø. Vi tilbyr ein unik kombinasjon av praktisk skodespelartrening og ei teoretisk-akademisk utdanning som vil gje deg eit godt grunnlag for vidare arbeid innan kulturlivet, skule- eller kulturskule. 

Korleis vert ei framsyning laga? Kva er forskjellen på å dubbe ein animasjonsfilm og lese inn ei lydbok? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Vi har eigne teaterlokale med blackbox og whitebox, kostyme- og scenografilager, eige lydstudio og verkstad. Følg oss gjerne på Facebook!

 

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Som frilanser har Maja Skogstad en veldig variert hverdag. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber som skuespiller, casting-assistent og teaterinstruktør.

Å studere teater og drama i Volda var akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California, skrive manus og lage masker. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side.

Å studere teater og drama i Volda var akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California, skrive manus og lage masker. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side.

Tekst av: Vilde Aulstad

Skoleåret 2017-2018 hadde jeg et friår fra karakterer og mas i utdanningsløpet mitt, hvor jeg gikk på dramalinjen på Solborg Folkehøgskole i Stavanger. En av hovedtankene var å finne ut om jeg skulle fortsette på en utdanning innen teater og drama - og i så fall, hva skulle jeg bli? Skuespiller? Regissør? Manusskribent? Lysdesigner? Eller noe helt annet? Den største produksjonen vi satte opp var 'Folk og røvere i Kardemomme By' hvor jeg hadde rollen som den matglade røveren, Jonatan. Etter å ha spilt utallige forestillinger, fikk jeg høre fra både medelever og lærere at jeg burde søke til skuespillerutdanninga ved NORD universitetet eller på Teaterhøgskolen. På vårparten fikk jeg på ett eller annet vis vite om Teater og Drama-utdanninga ved Høgskulen i Volda. Jeg søkte, og etter et par måneder med ventetid fikk jeg svaret jeg hadde håpet på. Et ja. 

Høsten 2018 var jeg på tur til Volda med meg selv og flyttelasset mitt. Alt jeg hadde i bagasjen om utdanningen jeg hadde søkt meg til, var at jeg ville ha bred kunnskap om teater og drama ved endt utdannelse. Fremdeles usikker på om jeg hadde gjort det riktige valget og om jeg faktisk kom til å fullføre hele bachelorgraden jeg hadde søkt meg til. Lite visste jeg i det nervøse øyeblikket at jeg hadde valgt akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California og skrive manus, lage masker og lære om oppvarming av kropp og stemme før en forestilling til å være tilbake i Norge igjen, hvor vi fikk jobbe med teaterformen devising med Dr. Brian Rhinehart som underviser ved det prestisjetunge Actors Studio Drama School i NY, og reflektere rundt arbeidet en skuespiller gjør foran kamera, både på godt og vondt. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side. 

Det er så rart å være ved veis ende i andre klasse, og vite jeg bare har igjen ett år ved Høgskulen i Volda. Det siste året skal nytes til det fulle. Minner og kunnskap fra Volda vil jeg ha for livet. 
 

 

Studieinnhald

Årsstudium i teater og drama er eit praktisk-teoretisk studium, sett saman av fire obligatoriske emne. Du skal mellom anna jobbe med improvisasjon og teatersport, lage teaterframsyningar i ulike genre, skape forteljarteater, analysering og iscenesetjing av dramatiske tekster og lære å skrive akademiske tekster. Alle studentar tek del i ei rekkje fellesproduksjonar, ”husteater”, der dei får teste og utvikle sine kreative og handverksmessige evner, i tillegg til samarbeidsevner.

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig. Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid. Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, med m.a. seminar, workshops, førelesingar, prosjektarbeid, framføring, sjølvsstudium, gruppearbeid og rettleiing. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Teater og dramastudiet gir grunnlag for arbeid innenfor yrke som til dømes: skodespelar, teaterpedagog, forteljar og museumsformidlar.

Studiet er identisk med første året av Bachelor i teater og drama, og kan danne grunnlag for vidare studium i faget. Det kan også gå inn som valfri del i andre bachelorgradar.

 

Studieplan

Teater og drama (Årsstudium)

Studieprogram: 
Teater og drama (Årsstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Korleis vert ei framsyning laga? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? 

Årsstudiet i teater og drama er eit ettårig studium som består av 60 studiepoeng. Studiet vil gi deg erfaring med, og kunnskap om teaterfaget på ulike arenaer. 

I studiet skal de jobbe med t.d.:

 • Skodespelarteknikk
 • Ensemblebyggjing og improvisasjon
 • Teaterproduksjon
 • Regi
 • Museumsformidling
 • Forteljing
 • Teaterkunnskap

Årsstudiet i Teater og drama tilsvarer første året i bachelorutdanninga. Studentar som har fullført årsstudium kan difor søkje overgang til bachelorgraden innan gitt frist, og ta direkte til på andre studieår. 
Studiet kvalifiserer deg for arbeid som utøvar i det frie kulturlivet, og som formidlar ved ulike institusjonar.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten:

 • har grunnleggjande teaterkunnskap
 • har kunnskap om sentrale drama- og teaterfaglege metodar, verkty og prosessar
 • har kunnskap om eit utvalt spekter av formidlings- og kommunikasjonsformer i ulike media
Ferdigheiter

Studenten

 • kan nyttiggjere seg teaterkunnskap og analysere relevante kunstnarlege uttrykk
 • kan planleggje og leie praktiske øvingar og opplegg saman med andre
 • kan bruke teaterfaglege teknikkar, arbeids- og uttrykksformer, og nytte desse i kunstnarleg formidling
 • kan reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretisk og praktiske oppgåver
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som deltakar i ei gruppe
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis
Organisering og arbeidsmåtar

a) Arbeids- og undervisingsformene

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og workshops 
 • praktisk undervisning 
 • framsyningar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid
 • førelesingar

Det vil arrangerast obligatoriske visningar, såkalla Husteater, for eit ope publikum, i tillegg til studentdrevne morgontreningar.

Det er ei studiereise i haustsemesteret, der studentane etter søknad kan få anna tilpassa oppåve.

b) Progresjon

For å oppnå eit årsstudium må studenten ha til saman 60 studiepoeng.  
Studentar som har teke teater og drama frå andre høgskular/universitet kan få dette godskrive som del av graden etter søknad. 

c) Frammøte

All undervisning er obligatorisk, og krev aktiv deltaking. Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

d) Vurderingsformer

Studiet inneheld mange ulike vurderingsformer, som t.d.:

 • Skriftlege individuelle- og gruppeinnleveringar
 • Teaterproduksjonar
 • Forteljarframsyning
 • Analysar
 • Føredrag
 • Seminar/workshops

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. Arbeidsmengda skal vere omlag 1.800 arbeidstimar per 60 studiepoeng.

Navn: 
Teater og drama (Årsstudium)
Informasjon

Alle fire emnene i studiemodellen er obligatoriske.

Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig.
Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid.
Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Studentane skal:

 • ha hensiktsmessige klede (svarte ledige bukser og topp) og innesko
Praksis

Eit av arbeidskrava i TOD104 vil vere knytt til opphald i praksisfeltet, der dagleg undervisning og arbeid vil vere knytt til eit museum i nærområdet.

Internasjonalisering

Det er ikkje høve til utveksling i årsstudiet.

Kostnader
 • Det vert lånt ut klassesett med manus til studentane. Manglande innlvering av manus gjer ei avgift på 200,- per manus.
Anna
Studentarbeid som blir produsert og dokumentert, i form av bilde eller film, i løpet av studiet, vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar og studie, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Hege Holmqvist Synnes
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk frå 1. februar

Søknadskode : 223 618

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt