Studentar på teaterscena.

Teater og drama

Årsstudium

Som student ved Teater og drama i Volda får du ei solid og allsidig utdanning i eit utøvande og svært aktivt fagleg miljø. Vi tilbyr ein unik kombinasjon av praktisk skodespelartrening og ei teoretisk-akademisk utdanning som vil gje deg eit godt grunnlag for vidare arbeid som scenekunstnar innan det frie kulturlivet.

Vi har eigne teaterlokale med blackbox og whitebox, kostyme- og scenografilager, eige lydstudio og verkstad. Følg oss gjerne på Facebook!

 

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Lurer du på korleis det er å studere Teater og drama i Volda? Kevin fortel deg om sin kvardag som Teater og drama-student og om studentlivet i Volda.

Lurer du på korleis det er å studere Teater og drama i Volda? Kevin fortel deg om sin kvardag som Teater og drama-student og om studentlivet i Volda.

Kevin Berntsen har ikkje angra eitt sekund på at han flytta frå Oslo til Volda for å studere. Det er på scenen den humørfylte teaterspiren liker seg alle best – og i Volda er han glad for å få prøve seg på det meste innan fagfeltet.

Han har vore innom alt ifrå dubbing, til å vere manusforfattar og skodespelar. 

– Dette gjer at det er rom til å utfordre seg på mykje forskjellig og bruke studietida på å finne ut av kva ein har lyst å jobbe med når studietida er over, seier Kevin. 


Studiekvardag og praktisk undervisning

For han startar ein vanleg studiedag som regel med ein kopp kaffi før han tek ein tur på skulen. I Undervisinga er som regel ein kombinasjon av teoretiske førelesingar og praktisk undervising. 

– Vi får lære alt i frå korleis ein er skodespelar framfor kamera, korleis ein speler inn lydbok til korleis ein skriv manus. Ein dag er aldri lik, seier han med eit smil om munnen.

I den praktiske undervisinga har studentane gjerne ei felles oppvarming før dei får oppgåver som er knytt til eit spesielt tema. 

– Dette kan vere alt ifrå improvisasjon til arbeid med tekst som vi arbeider med i grupper, fortel Kevin. 

Teater og drama-studentane i Volda har tilgang på to store teatersalar med gode lysriggar, eige kostymelager og rekvisittrom som dei kan bruke når dei vil. 


Studieturar 

I løpet av utdanninga i Volda har vi tre studieturar, fortel Kevin. 
•    Første året reiser dei til Ålesund på teaterfestivalen:  «Høstscena» og ser på teateroppsettingar. 
•    Andre året reiser dei til Oslo og har eit samarbeid med ulike bedrifter. Til dømes Lydbokforlaget der vi får prøve seg på lydbokarbeid, NRK der dei får prøve seg på radioteater og Nordubb der dei får prøve seg på å dubbe animasjonsfilmar og dokumentarar. 
•    Tredje året av utdanninga reiser dei til Stockholm for å sjå på barneteater, og lære seg korleis ein jobbar med teater for barn. 

 

Supersosialt og aktiv fritid

Kevin fann seg fort til rette i Volda og har fått seg eit hav av nye venner. Noko av æra for det vil han gi Studenthuset Rokken, der han arbeider som bartender.

– Eg er også aktiv i Student-TV der eg er med som reporter i artistintervju. I tillegg til dette har eg ein eigen podcast hos Volda studentradio, så det er sjeldan kjedeleg her. Volda som studiebygd er ganske lite og intimt på ein koseleg måte. Her er det det lett å bli kjent med folk, både på skulen og på fritida. 

 

Kva ønskjer du å gjere når du er ferdig som student i Volda?

– Når eg er ferdig i Volda har eg lyst til å ta ein master i skodespel i utlandet. I tillegg til dette ønskjer eg å ta ei praktisk pedagogisk-utdanning, slik eg kan jobbe som teaterpedagog i skulen.
 

Å studere teater og drama i Volda var akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California, skrive manus og lage masker. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side.

Å studere teater og drama i Volda var akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California, skrive manus og lage masker. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side.

Tekst av: Vilde Aulstad

Skoleåret 2017-2018 hadde jeg et friår fra karakterer og mas i utdanningsløpet mitt, hvor jeg gikk på dramalinjen på Solborg Folkehøgskole i Stavanger. En av hovedtankene var å finne ut om jeg skulle fortsette på en utdanning innen teater og drama - og i så fall, hva skulle jeg bli? Skuespiller? Regissør? Manusskribent? Lysdesigner? Eller noe helt annet? Den største produksjonen vi satte opp var 'Folk og røvere i Kardemomme By' hvor jeg hadde rollen som den matglade røveren, Jonatan. Etter å ha spilt utallige forestillinger, fikk jeg høre fra både medelever og lærere at jeg burde søke til skuespillerutdanninga ved NORD universitetet eller på Teaterhøgskolen. På vårparten fikk jeg på ett eller annet vis vite om Teater og Drama-utdanninga ved Høgskulen i Volda. Jeg søkte, og etter et par måneder med ventetid fikk jeg svaret jeg hadde håpet på. Et ja. 

Høsten 2018 var jeg på tur til Volda med meg selv og flyttelasset mitt. Alt jeg hadde i bagasjen om utdanningen jeg hadde søkt meg til, var at jeg ville ha bred kunnskap om teater og drama ved endt utdannelse. Fremdeles usikker på om jeg hadde gjort det riktige valget og om jeg faktisk kom til å fullføre hele bachelorgraden jeg hadde søkt meg til. Lite visste jeg i det nervøse øyeblikket at jeg hadde valgt akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California og skrive manus, lage masker og lære om oppvarming av kropp og stemme før en forestilling til å være tilbake i Norge igjen, hvor vi fikk jobbe med teaterformen devising med Dr. Brian Rhinehart som underviser ved det prestisjetunge Actors Studio Drama School i NY, og reflektere rundt arbeidet en skuespiller gjør foran kamera, både på godt og vondt. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side. 

Det er så rart å være ved veis ende i andre klasse, og vite jeg bare har igjen ett år ved Høgskulen i Volda. Det siste året skal nytes til det fulle. Minner og kunnskap fra Volda vil jeg ha for livet. 
 

 

Studieinnhald

Årsstudium i teater og drama er eit praktisk-teoretisk studium, sett saman av fire obligatoriske emne. Du skal mellom anna jobbe med improvisasjon og teatersport, lage teaterframsyningar i ulike genre, skape forteljarteater, analysering og iscenesetjing av dramatiske tekster og lære å skrive akademiske tekster. Alle studentar tek del i ei rekkje fellesproduksjonar, ”husteater”, der dei får teste og utvikle sine kreative og handverksmessige evner, i tillegg til samarbeidsevner.

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig. Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid. Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, med m.a. seminar, workshops, førelesingar, prosjektarbeid, framføring, sjølvsstudium, gruppearbeid og rettleiing. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Teater og dramastudiet gir grunnlag for arbeid innenfor yrke som til dømes: skodespelar, teaterpedagog, forteljar og museumsformidlar.

Studiet er identisk med første året av Bachelor i teater og drama, og kan danne grunnlag for vidare studium i faget. Det kan også gå inn som valfri del i andre bachelorgradar.

 

Pensum

Pensumlister til emna som starter hausten 2022: TOD101 og TOD102

Studieplan

Teater og drama - årsstudium

Studieprogram: 
Teater og drama - årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
5
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Som student ved årsstudiet i teater og drama får du ei solid og allsidig utdanning i eit utøvande og svært aktivt fagleg miljø. Vi tilbyr ein unik kombinasjon av praktisk skodespelartrening og ei teoretisk-akademisk utdanning som vil gje deg eit godt grunnlag for vidare arbeid som scenekunstnar innan det frie kulturlivet. Årsstudiet i teater og drama er eit ettårig studium som består av 60 studiepoeng.

I studiet skal de jobbe med t.d.:

 • Skodespelarteknikk og scenekunst
 • Ensemblebyggjing og improvisasjon
 • Teaterproduksjon
 • Kreativitet og kommunikasjon
 • Forteljarkunst
 • Teaterkunnskap

Årsstudiet i Teater og drama tilsvarer første året i bachelorutdanninga. Studentar som har fullført årsstudium kan difor søkje overgang til bachelorgraden innan gitt frist, og ta direkte til på andre studieår. 
Studiet gjer deg grunnlag for arbeid som utøvar i det frie kulturlivet, og som formidlar ved ulike institusjonar.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten:

 • har grunnleggjande teaterkunnskap
 • har kunnskap om sentrale teaterfaglege metodar, verkty og prosessar
 • har kunnskap om eit utval av formidlings- og scenekunstnarlege former
Ferdigheiter

Studenten

 • kan nyttiggjere seg teaterkunnskap og analysere relevante kunstnarlege uttrykk
 • kan planleggje, gjennomføre og leie praktiske øvingar og opplegg saman med andre
 • kan bruke teaterfaglege teknikkar, arbeids- og uttrykksformer i scenekunstnarleg formidling med ulike målgrupper
Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretiske og kunstnarlege oppgåver
 • kan planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver i prosjekt, som deltakar i ei gruppe
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis
Organisering og arbeidsmåtar

a) Arbeids- og undervisingsformene

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, digitalt, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og workshops 
 • praktisk undervisning 
 • framsyningar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid
 • førelesingar

Det er lagt inn ei studiereise i løpet av studiet, til eigen kostnad. Alternativt opplegg etter søknad. 

b) Progresjon

For å oppnå eit årsstudium må studenten ha til saman 60 studiepoeng.  
Studentar som har teke teater og drama frå andre høgskular/universitet kan få dette godskrive som del av studiet etter søknad. 
 

c) Frammøte

All undervisning er obligatorisk, og krev aktiv deltaking. Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 
 

d) Vurderingsformer

Studiet inneheld mange ulike vurderingsformer, som t.d.:

 • Skriftlege individuelle- og gruppeinnleveringar
 • Teaterproduksjonar
 • Forteljarframsyning
 • Analysar
 • Seminar/workshops

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. 
Arbeidsmengda skal vere omlag 1800 arbeidstimar per 60 studiepoeng.

Navn: 
Teater og drama - årsstudium
Informasjon

Alle fire emnene i studiemodellen er obligatoriske.

Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig.
Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid.
Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Studentane skal:

 • ha hensiktsmessige klede (svarte ledige bukser og topp) og innesko
 • ha eigen bærbar datamaskin/nettbrett
Internasjonalisering

Det er ikkje høve til utveksling i årsstudiet.

Anna
Studentarbeid som blir produsert og dokumentert, i form av tekst, bilde eller film, i løpet av studiet, vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar og studie, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.
Ansvarleg
Wenche Torrissen
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 223 618

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt