Årsstudium

Teater og drama

Heiltid

Praktisk informasjon

Tysdag 14.august
Offisiell studiestart for Høgskulen i Volda er tysdag 14. august kl.12.00.
Etter den offisielle opninga, vil det stå studentfadderar klar til å ta i mot nye studentar. Dei vil guide deg til Stanislavskij-salen for oppstart av årsstudiet.
Her vil du møte faglærarar, seksjonsleiar og studiprogramleiar, som vil informere om studiet du skal ta fatt på, før fadderane tar deg med på fadderarrangement.

Onsdag 15. august
Felles studiestart for Avdeling for kulturfag er onsdag 15.august kl.11.00.
Det vert servert gratis frukost for alle studentar tilhøyrande AKF i Kaarstadparken. Vi vert innandørs i Kaarstadhuset ved dårleg vær.

Kl. 12.00-13.00: Praktisk informasjon/ føredrag for nye studentar: «Frå elev til student» i konsertsalen ved Catarina Andersson og Hege Holmqvist Synnes.

13:15 startar «Teater-bootcamp» som er eit prosjekt den første veka i studiet der målet er at studentane skal bli kjende med oss, med kvarandre og kva det inneber å vere teaterstudent.

Undervisningsstad

Undervisning vert gjennomført i Stanislavskij-salen eller Brecht-salen. Andre rom vert oppgitt i semesterplan i Canvas ved studiestart.

Annan informasjon

Utdanninga er organisert med vekt på studentaktive læringsformer og læring i eit sosialt samspel. Vi har undervisning både i full klasse, i grupper og individuell rettleiing.
Undervisninga i dei ulike emna har faste undervisningsdagar kvar veke. All undervisning er obligatorisk. Til vanleg ligg undervisninga i tidsrommet frå kl. 08.15 – 16.00, men timeplanen vil variere i løpet av året knytt til teaterproduksjon og arbeidskrav. I nokre veker kan det bli lagt inn studiedagar, men ikkje på ein fast dag.
Emna i første semester av årsstudiet er:

 • TOD101 – Teaterproduksjon 1: Realistisk teater
 • TOD102 – Teaterkunnskap

Kostnadar:

Studiet har ikkje studieavgift ut over ordinær semesteravgift, men to til tre teaterframsyningar i semesteret er pensum og studentane må rekne med kostnader til slike føremål (om lag 100,- per framsyning).
Det er og ei kort studiereise i haustsemesteret som vil koste om lag 2000,-
 

Krav til utstyr:

Det er forventa at studentane har svarte ledige bukser, svart topp, ei jakke for innebruk og innesko eller jazzsko til all praktisk undervisning. Ei avtale med Cubus gjer teaterstudentar 10% rabatt på sort grunnkostyme (dvs. bukse, topp og jakke).

Korleis vert ei framsyning laga? Korleis vert ei tekst analysert og tolka, og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø, og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Seksjon for drama og teater har eigne teaterlokale med blackbox og whitebox, kostyme- og scenografilager, lydstudio og verkstad. 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 618

Innblikk

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Maja Skogstad

Som frilanser har Maja Skogstad en veldig variert hverdag. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber som skuespiller, casting-assistent og teaterinstruktør.

Anette Finnanger

En utdanning i Teater og drama gir mange muligheter. I Nittedal Teater får Anette Finnanger prøve seg i ulike roller som skuespiller, instruktør og teknisk ansvarlig.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Årsstudium i teater og drama er eit praktisk-teoretisk studium, sett saman av fire obligatoriske emne. Du skal mellom anna jobbe med improvisasjon og teatersport, lage teaterframsyningar i ulike genre, skape forteljarteater, analysering og iscenesetjing av dramatiske tekster og lære å skrive akademiske tekster. Alle studentar tek del i ei rekkje fellesproduksjonar, ”husteater”, der dei får teste og utvikle sine kreative og handverksmessige evner, i tillegg til samarbeidsevner.

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig. Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid. Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, med m.a. seminar, workshops, førelesingar, prosjektarbeid, framføring, sjølvsstudium, gruppearbeid og rettleiing. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Teater og dramastudiet gir grunnlag for arbeid innenfor yrke som til dømes: skodespelar, teaterpedagog, forteljar og museumsformidlar.

Studiet er identisk med første året av Bachelor i teater og drama, og kan danne grunnlag for vidare studium i faget. Det kan også gå inn som valfri del i andre bachelorgradar.

 

Kontakt

Studieprogramleiar og førstelektor i teater Vibeke Preus Bech, tlf: 70075254 | 93873976, eller epost: vibekepb@hivolda.no

Eller

Seksjonsleiar og lektor i drama og teater Hege Holmqvist Synnes, tlf: 70075448 | 40847317, eller epost: hhs@hivolda.no

Studieplan

Teater og drama (Årsstudium)

Studieprogram: 
Teater og drama (Årsstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Årsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Korleis vert ei framsyning laga? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Årsstudiet i teater og drama er eit ettårig studium som består av 60 studiepoeng. Studiet vil gi deg erfaring med, og kunnskap om teaterfaget på ulike arenaer. 

I studiet skal de jobbe med t.d.:

 • Skodespelarteknikk
 • Ensemblebyggjing og improvisasjon
 • Teaterproduksjon
 • Dramaturgi
 • Museumsformidling
 • Forteljing
 • Teaterkunnskap. 

Årsstudiet i Teater og drama tilsvarer første året i bachelorutdanninga. Studentar som har fullført årsstudium kan difor søkje overgang til bachelorgraden innan gitt frist, og ta direkte til på andre studieår. 
Studiet kvalifiserer deg for arbeid som utøvar i det frie kulturlivet, og som formidlar ved ulike institusjonar.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten:

 • har grunnleggjande kunnskap om utvalde teaterhistoriske retningar og teaterfornyarar.
 • har kunnskap om sentrale drama- og teaterfaglege metodar, verkty og prosessar.
 • har kunnskap om eit utvalt spekter av formidlings- og kommunikasjonsformer i ulike media.
Ferdigheiter: 

Studenten

 • kan nyttiggjere seg teaterkunnskap og analysere relevante kunstnarlege uttrykk.
 • kan planleggje og leie praktiske øvingar og opplegg saman med andre.
 • kan bruke teaterfaglege teknikkar, arbeids- og uttrykksformer, og nytte desse i kunstnarleg formidling.
 • kan reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretisk og praktiske oppgåver.
Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som deltakar i ei gruppe.
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis.
Organisering og arbeidsmåtar: 

a) Arbeids- og undervisingsformene

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og workshops 
 • praktisk undervisning 
 • framsyningar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid
 • førelesingar. 

Det vil arrangerast obligatoriske visningar, såkalla Husteater, for eit ope publikum, i tillegg til studentdrevne morgontreningar.

b) Progresjon

For å oppnå eit årsstudium må studenten ha til saman 60 studiepoeng.  
Studentar som har teke teater og drama frå andre høgskular/universitet kan få dette godskrive som del av graden etter søknad. 

c) Frammøte

All undervisning er obligatorisk, og krev aktiv deltaking. Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

d) Vurderingsformer

Studiet inneheld mange ulike vurderingsformer, som t.d.:

 • Skriftlege individuelle- og gruppeinnleveringar
 • Teaterproduksjonar
 • Forteljarframsyning
 • Analysar
 • Føredrag
 • Seminar/workshops

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Navn: 
Teater og drama (Årsstudium)
Informasjon: 

Alle fire emnene i studiemodellen er obligatoriske.

Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig.
Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid.
Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Studentane skal:

 • ha hensiktsmessige klede (svarte ledige bukser og topp) og innesko.
Praksis: 

Eit av arbeidskrava i TOD104 vil vere knytt til opphald i praksisfeltet (3 veker), der dagleg undervisning og arbeid vil vere knytt til eit museum i nærområdet.

Internasjonalisering: 

Det er ikkje høve til utveksling i årsstudiet.

Kostnader: 
 • Det er lagt inn fleire teaterbesøk og kortare ekskursjonar til eigen kostnad  i løpet av studiet (alternativt opplegg kan søkast om).
 • Det vert lånt ut klassesett med manus til studentane. Manglande innlvering av manus gjer ei avgift på 200,- per manus.
Anna: 
Studentarbeid som blir produsert og dokumentert, i form av bilde eller film, i løpet av studiet, vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar og studie, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg: 
Vibeke Preus Bech