Årsstudium

Teater og drama

Heiltid

Korleis vert ei framsyning laga? Korleis vert ei tekst analysert og tolka, og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø, og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Seksjon for drama og teater har eigne teaterlokale med blackbox og whitebox, kostyme- og scenografilager, lydstudio og verkstad. 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 618

Innblikk

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Maja Skogstad

Som frilanser har Maja Skogstad en veldig variert hverdag. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber som skuespiller, casting-assistent og teaterinstruktør.

Anette Finnanger

En utdanning i Teater og drama gir mange muligheter. I Nittedal Teater får Anette Finnanger prøve seg i ulike roller som skuespiller, instruktør og teknisk ansvarlig.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2019

Studieinnhald

Årsstudium i teater og drama er eit praktisk-teoretisk studium, sett saman av fire obligatoriske emne. Du skal mellom anna jobbe med improvisasjon og teatersport, lage teaterframsyningar i ulike genre, skape forteljarteater, analysering og iscenesetjing av dramatiske tekster og lære å skrive akademiske tekster. Alle studentar tek del i ei rekkje fellesproduksjonar, ”husteater”, der dei får teste og utvikle sine kreative og handverksmessige evner, i tillegg til samarbeidsevner.

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig. Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid. Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, med m.a. seminar, workshops, førelesingar, prosjektarbeid, framføring, sjølvsstudium, gruppearbeid og rettleiing. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Teater og dramastudiet gir grunnlag for arbeid innenfor yrke som til dømes: skodespelar, teaterpedagog, forteljar og museumsformidlar.

Studiet er identisk med første året av Bachelor i teater og drama, og kan danne grunnlag for vidare studium i faget. Det kan også gå inn som valfri del i andre bachelorgradar.

 

Kontakt

Seksjonsleiar og lektor i drama og teater Hege Holmqvist Synnes, tlf: 70075448 | 40847317, eller epost: hhs@hivolda.no

Praktisk informasjon

Tysdag 20.august
Offisiell studiestart for Høgskulen i Volda er tysdag 20. august kl.12.00.
Etter den offisielle opninga, vil det stå studentfadderar klar til å ta i mot nye studentar. Dei vil guide deg til Stanislavskij-salen for oppstart av bachelorutdanninga.
Her vil du møte faglærarar, seksjonsleiar og studieprogramleiar, som vil informere om studiet du skal ta fatt på, før fadderane tar deg med på fadderarrangement.

Onsdag 21. august 
Felles studiestart for Avdeling for kulturfag er onsdag 21.august kl.11.00.
Det vert servert gratis frukost for alle studentar tilhøyrande AKF i Kaarstadparken. Vi vert innandørs i Kaarstadhuset ved dårleg vær.

Kl. 12.00-13.00: Praktisk informasjon/ føredrag for nye studentar: «Frå elev til student» i konsertsalen.

13:15 startar «Teater-bootcamp» som er eit prosjekt den første veka i studiet der målet er at studentane skal bli kjende med oss, med kvarandre og kva det inneber å vere teaterstudent.

Undervisningsstad

Undervisning vert gjennomført i Stanislavskij-salen eller Brecht-salen. Andre rom vert oppgitt i semesterplan i Canvas ved studiestart.

Utdanninga er organisert med vekt på studentaktive læringsformer og læring i eit sosialt samspel. Vi har undervisning både i full klasse, i grupper og individuell rettleiing.
Undervisninga er måndag og tysdag kvar veke. All undervisning er obligatorisk. Til vanleg ligg undervisninga i tidsrommet frå kl. 08.15 – 16.00, men timeplanen vil variere i løpet av året knytt til teaterproduksjon og arbeidskrav. I nokre veker kan det bli lagt inn studiedagar, men ikkje på ein fast dag.
 

Emnet i første semester er:

 • TOD101 – Teaterproduksjon 1: Realistisk teater

Annan informasjon

Kostnadar:

Studiet har ikkje studieavgift ut over ordinær semesteravgift, men to til tre teaterframsyningar i semesteret er pensum og studentane må rekne med kostnader til slike føremål (omlag 100,- per framsyning).
Det er og ei kort studiereise i haustsemesteret som vil koste om lag 2000,-
 

Krav til utstyr:

Det er forventa at studentane har svarte ledige bukser, svart topp, ei jakke for innebruk og innesko eller jazzsko til all praktisk undervisning.
Ei avtale med Cubus gjer teaterstudentar 10% rabatt på sort grunnkostyme (dvs. bukse, topp og jakke).

Studieplan

Teater, opne emne

Studieprogram: 
Teater, opne emne
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
5
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Korleis vert ei framsyning laga? Korleis vert eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Studieprogrammet er retta mot deg som vil arbeide med drama og teater i skule, kulturskule og anna kulturverksemd, eller mot deg som siktar mot vidare teaterutdanning. Studiet er eit deltidsstudium og går over to semester.

I studiet skal de jobbe med t.d.:

 • Skodespelarteknikk
 • Ensemblebyggjing
 • Teaterproduksjon
 • Forteljing
 • Museumsformidling
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om utvalde teaterfaglege tema, teoriar og problemstillingar
 • har kunnskap om utvalde teaterfaglege metodar, verkty og prosessar
Ferdigheiter

Studenten

 • kan planleggje og leie praktiske øvingar og opplegg saman med andre, og analysere relevante kunstnarlege uttrykk
 • kan bruke utvalde teaterfaglege teknikkar, arbeids- og uttrykksformer i kunstnarleg formidling
Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis
Organisering og arbeidsmåtar

a) Arbeids- og undervisingsformene

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og workshops 
 • praktisk undervisning 
 • framsyningar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid
 • førelesingar

Det vil arrangerast obligatoriske visningar, såkalla Husteater, for eit ope publikum, i tillegg til studentdrevne morgontreningar.

Studiet inneheld ei mindre studiereise til eigen kostnad. 

 • Alternativt opplegg vert tilbydd etter søknad.

b) Progresjon

Vidareutdanning deltid haust inneheld desse 30 studiepoenga:

TOD101 - Teaterproduksjon 1: Realistisk teater + TOD104 - Forteljing og formidling

Emna i studiet tilsvara 30 stp av første studieår i bachelorgraden til Teater og drama. 

c) Frammøte

All undervisning er obligatorisk, og oppmøtet må vere av ei aktiv deltakande art. Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

d) Vurderingsformer

Studiet inneheld mange ulike vurderingsformer, som td.:

 • Skriftlege individuelle innleveringar
 • Teaterproduksjonar
 • Forteljar framsyning
 • Analysar
 • Munnlege framføringar
 • Museumsformidling
 • Husteater

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Navn: 
Teater, opne emne
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig.
Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid.
Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Studentane skal:

 • ha hensiktsmessige klede (svarte ledige bukser og topp) og innesko
Praksis

Eit av arbeidskrava i TOD104 vil vere knytt til opphald i praksisfeltet, der dagleg undervisning og arbeid vil vere knytt til eit museum i nærområdet.

Internasjonalisering

Det er ikkje høve til utveksling i studiet.

Kostnader
 • Det vert lånt ut klassesett med manus til studentane. Manglande innlevering av manus gjer ei avgift på 200,- per manus.
Anna
Studentarbeid som blir produsert og dokumentert, i form av bilde eller film, i løpet av studiet, vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar og studie, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Vibeke Preus Bech