Rettleiings- og mentorutdanning 2

Fordjupingsstudium Vidareutdanning (bachelornivå)

Rettleiings- og mentorutdanning 2 er retta mot barnehagelærarar/førskulelærarar, grunnskulelærarar og lærarar i vidaregåande opplæring som skal vere praksislærar eller rettleiar for nyutdanna.

Studiet har ei brei tilnærming til rettleiingsfeltet og legg vekt på utvikling av både kunnskapar om og ferdigheiter i rettleiing. Du får innføring i ulike teoriar og metodar for rettleiing knytt til læring og kompetanseutvikling.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2022 - 03.08.2022
 • Opptakskrav

  1. Fullført barnehagelærar-/førskulelærar- eller lærarutdanning 

  2. Fullført Rettleiings-og mentorutdanning 1 (15 stp).

 • Studieplan

Studieinnhald

Sentrale tema som kommunikasjon, relasjon og samspel, etiske dilemma og makttilhøve i rettleiing vert vidareført frå Rettleiings- og mentorutdanning 1. Det vert vidare lagt vekt på korleis rettleiing og deltaking i profesjonelle læringsfellesskap kan nyttast som støtte for utvikling av profesjonsidentitet og yrkesrolle.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet går over 2 semester. Undervisninga er samlingsbasert med nettstøtte.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir kompetanse i rettleiing av studentar i praksis eller nyutdanna lærarar i barnehage og skule.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Samlingane vert arrangert på Høgskulen i Volda på følgjande datoar:

 • 14. og 15. september
 • 16. og 17. november
 • 25. og 26. januar
 • 15. og 16. mars.

Studieplan

Rettleiings- og mentorutdanning 2

Studieprogram: 
Rettleiings- og mentorutdanning 2
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Fordjupning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Studentane må ha godkjent førskule/barnehagelærar- eller lærarutdanning og vere i arbeid som førskule/barnehagelærar, grunnskulelærar eller lærar i vidaregåande opplæring. 

Om studiet

Målgruppa for studiet er førskule/barnehagelærarar og lærarar som skal vere rettleiarar/mentorar for nyutdanna kollegaer og/eller praksislærarar i barnehage, skule og vidaregåande opplæring. Kvaliteten i grunnutdanningane si praksisopplæring skal  styrkast mellom anna ved å gi alle praksislærarar tilbod om opplæring i rettleiing. Studiet rettar seg også mot rettleiing av kollegaer og elevar/barn. Studiet har ei brei tilnærming til rettleiingsfeltet og legg vekt på utvikling av både kunnskapar om og ferdigheiter i rettleiing. Sentralt i studiet er styrking og utvikling av kommunikative ferdigheiter, relasjonskompetanse, refleksjon og analyse av eigen praksis som rettleiar. Innsikt i etiske dilemma og maktforhold i rettleiingssituasjonar er også sentralt i studiet. Vidare vert det lagt vekt på yrkesrolla i barnehage og skule, profesjonsidentitet og deltaking i profesjonelle læringsfellesskap. Studiet gir innsikt i nasjonal og internasjonal forsking om rettleiing.
 

Nasjonale føringar

Nasjonale Retningsliner for grunnskulelærarutdanninga (KD, 2017) er det krav om at praksislærarar i grunnskulen skal ha gjennomført vidareutdanning i rettleiing på minimum 15 studiepoeng. Kravet om utdanning i rettleiing vil også gjelde praksislærarar i vidaregåande opplæring.  I følgje Nasjonale retningsliner for barnehagelærarutdanning (KD, 2018) er det krav om 30 stp. rettleiing for å vere praksislærar i barnehagen. Stortinget har vedteke at  alle nyutdanna lærarar og barnehagelærarar skal få tilbod om rettleiing og utdanning av rettleiarar er eit av tiltaka for å sikre god rettleiing (KD 2018). Rettleiingsutdanninga er difor eit bidrag til å støtte begge desse tiltaka. 

Læringsutbytte

 I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om:

 • ulike teoretiske tilnærmingar til rettleiingsfeltet
 • nasjonal og internasjonal forsking om rettleiing i barnehage og skule
 • studentar, nyutdanna og  nytilsette sine særlege vilkår og utfordringar i barnehage og skule
 • etiske utfordringar og maktforhold i rettleiing og i læraryrka
 • rettleiing som grunnlag for læring og kompetanseutvikling i barnehage og skule
Ferdigheiter

Studenten kan:

 •  nytte forskingsbasert kunnskap om barnehage og skule i rettleiingssamanheng
 •  planlegge, gjennomføre og analysere rettleiing ut frå relevante faglege og teoretiske perspektiv
 •  støtte og utfordre både studentar, nyutdanna og kollegaer gjennom fagleg og pedagogisk rettleiing 
 • ha ei kritisk haldning til eigen praksis i eit lærings- og danningsperspektiv
 • utøve etiske vurderingar i samband med rettleiingsarbeidet
 • nytte rettleiing som reiskap for kvalitetsutvikling i organisasjonar
Generell kompetanse

Generelt skal studenten:

 • kunne kritisk vurdere ulike rettleiingsteoretiske tilnærmingar i skule og barnehage
 • ha innsikt i relevante etiske problemstillingar knytte til rettleiingsfeltet
 • kunne støtte og utfordre både studentar, nyutdanna og kollegaer i deira læring og deltaking i kollektive læringsprosessar
 • kunne analysere og drøfte synspunkt og erfaringar med andre fagpersonar, og gjennom dette medverke til utvikling av god praksis
 • ha grunnleggande forståing for rettleiing i som grunnlag for eigenutvikling og organisasjonsutvikling
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er samlingsbasert. Det er obligatorisk frammøte til alle samlingar.

Navn: 
Rettleiings- og mentorutdanning 2
Emne2022 Haust2023 Vår
7.57.5
Ansvarleg
Gerd Sylvi Steinnes
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2022 - 03.08.2022
 • Opptakskrav

  1. Fullført barnehagelærar-/førskulelærar- eller lærarutdanning 

  2. Fullført Rettleiings-og mentorutdanning 1 (15 stp).

 • Studieplan
Søk frå 1. februar

Søknadskode : 4114

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt