Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert

Årsstudium

Ønskjer du gode basiskunnskapar i språk og litteratur? Då kan Årsstudium i norsk (nordisk) ved Høgskulen i Volda vere noko for deg!  Studiet gir mellom anna ei generell innføring i dei litterære hovudsjangrane og språkkunnskap. Tilhøvet mellom språk og samfunn er også ein viktig del av studiet.

 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Studieinnhald

Årsstudiet gir deg grunnleggande kunnskapar om norsk språk og litteratur i fortid og notid. Du skal opparbeide kompetanse til å kunne forstå og gjere greie for korleis språk og tekst fungerer i ulike samanhengar. I tillegg får du ei generell innføring i språkkunnskapar, dei litterære hovudsjangrane og den litterære produksjonen i tre ulike periodar. Det blir lagt vekt på å analysere tekstane i ein kulturell og historisk samanheng. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Normert studietid for deltidsstudentar er to år. Undervisinga blir gitt gjennom samlingar og oppgåveskriving med individuell rettleiing. Du har fire emne på 15 studiepoeng – to i språkkunnskap og to i litteraturkunnskap. Kvart emne har fire samlingar. For å få godkjent utdanninga må ein ta eksamen i alle fire emna og skrive to eksamensoppgåver på bokmål og to på nynorsk. I evalueringa av eksamenssvar blir det lagt vekt på både faglege og språklege ferdigheiter. Årsstudium i norsk (nordisk) vert også tilbydd som nettstudium.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudiet i norsk gir deg gode og relevante kunnskapar, som er naudsynte, anten du vil bli norsklærar eller bruke fagkunnskapen i andre samanhengar. Dette kan til dømes vere informasjonsarbeid og arbeid i presse og forlag. Norsk (nordisk) årsstudium kan gå inn som ein del av Bachelor i språk og litteratur. 

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Veke 34:
Onsdag 25.8 
Torsdag 26.8 
Fredag 27.8 Øving i analyse med rettleiing 

Veke 38
Onsdag 22.9 
Torsdag 23.9 
Fredag 24.9 Øving i analyse med rettleiing 

Veke 43
Onsdag 27.10 
Torsdag 28.10 
Fredag 29.10 Øving i analyse med rettleiing

Veke 45
Tysdag 9.11

Alle dagar: 9.15-15:30
 

Studieplan

Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert - deltid (oppstart haust)

Studieprogram: 
Norsk (nordisk) årsstudium - deltid
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
100
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studiet kan utgjere ein del av ein bachelorgrad og kan nyttast som grunnlag for fordjuping i norsk. Med sin særeigne kulturprofil gir studiet også eit godt grunnlag for opptak til mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Gjennom studiet skal studentane tileigne seg kunnskapar som er naudsynte anten dei skal bli norsklærarar eller bruke fagkunnskapen i andre yrkessamanhengar der ein treng kompetanse i norsk språk og litteratur. Det gjeld mellom anna informasjonsarbeid og arbeid i presse eller forlag. Undervisninga i det samlingsbaserte årsstudiet blir gitt gjennom samlingar (fire samlingar pr. emne) og oppgåveskriving med individuell rettleiing.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Studenten skal

 • ha grunnleggande kunnskapar om norsk (nordisk) språk og litteratur i fortid og notid
 • vere i stand til å gjere greie for korleis språk og tekst fungerer i praktisk og kulturell samanheng
Ferdigheiter

Studenten skal vere fortruleg med metodiske hovudprinsipp for analyse av språk og tekst i ulike sjangrar

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne formulere ein samanhengande, resonnerande tekst i samsvar med generelle krav til akademisk oppgåveskriving
 • ha solide ferdigheiter i nynorsk og bokmål
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av fire emne på 15 studiepoeng kvar, to i språkkunnskap og to i litteraturkunnskap. Kvart emne er delt inn i tre tyngdepunkt. Dei to haustemna gir grunnleggande innføring i nordisk språk- og litteraturvitskap. Ein rår til at studentane tek desse emna først. I vårsemesteret har både det språklege og det litterære emnet eit kulturelt perspektiv. Studentane tek eksamen i kvart emne. For å få godkjent studiet som årsstudium må ein ta eksamen i alle fire emna og skrive arbeidskrav og eksamensoppgåver i to av emna på bokmål og i to av emna på nynorsk. I evalueringa av eksamenssvara blir det lagt vekt både på fagleg og språkleg dugleik. Det er krav om 75 % frammøte til all timeplanlagt undervisning, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6.

NO111S: Språket som struktur gir studentane generell innføring i språkkunnskap, og emnet gir eit felles grunnlag for studiet av norsk (nordisk) språk.

NO112S: Språket som kultur tek for seg språket i fortid og notid, og gir studenten teoretisk innsikt i forholdet mellom språk og samfunn.

NO113S: Tekst og struktur gir innføring i dei litterære hovudsjangrane. Pensum er sett saman av sjangerteori, litteraturhistorie og eit utval tekstar.

NO114S: Tekst og kultur gir innføring i den litterære produksjonen i tre uliker periodar. Det blir lagt vekt på å analysere tekstane i ein kulturell og historisk samanheng.

Navn: 
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert - deltid (oppstart haust)
Praksis

Det er ikkje praksis knytt til studiet.

Ansvarleg
Anders Aanes
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 223 211

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post