Bachelorgrad

Språk og litteratur

Heiltid

Studiet gir deg kunnskap om språk og litteratur frå dei nordiske og engelske språkområda, og kunnskap om språk og kultur frå notid og fortid. Med ein Bachelor i språk og litteratur er du kvalifisert for jobbar der det er bruk for språk- og tekstkompetanse, både i offentleg og privat sektor.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 891

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Som student ved Bachelor i språk og litteratur kan du velje å leggje mest vekt på norsk (nordisk) eller engelsk, og du har høve til å fordjupe deg i språklege eller litterære tema. Du skal opparbeide kompetanse i bruk av sentrale metodar i språk- og litteraturforsking, for å kunne analysere språklege og litterære uttrykk på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Mastergrad med eit undervisningsfag (som norsk eller engelsk) er grunnlag for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som gjev undervisningskompetanse i skuleverket. Dei som skal undervise i skulefaga norsk og engelsk må ha eit minimum av både litterære og språklege emne. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Frå og med tredje semesteret kan du ta 30 studiepoeng ved ein godkjend lærestad i utlandet. Dersom du ønskjer å spesialisere deg i engelsk språk eller litteratur, er Det norske studiesenteret ved Universitetet i York ein aktuell studiestad. Vi rår også mellom anna til studieopphald ved våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Estland, Frankrike og USA.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar, seminar og nettbasert undervisning. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein Bachelor i språk og litteratur er du kvalifisert for jobbar der det er bruk for språk- og tekstkompetanse, både i offentleg og privat sektor. Dette gjeld mellom anna i undervisning, informasjonsarbeid, presse, forlag, bibliotek og arkiv. Studiet kvalifiserer for opptak til Master i skriftskulturar eller andre mastergradar ved Høgskulen i Volda og ved andre høgskular og universitet.

Vil du bruke utdanninga i skulen, må du no ha ei mastergrad og byggje på med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Kontakt

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, registrering og tilgang til Canvas: Studentsørvis, studentsorvis@hivolda.no, 70 07 50 18.

Faglege spørsmål vedrørande enkeltemne: Emneansvarleg (for enkeltemnet)

Faglege spørsmål vedrørande bachelorstudiet (t.d. oppbygging, gjennomføring): Katrin Lunde, 70 07 51 09/95423072

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

VELKOMEN SOM NY STUDENT HOS INSTITUTT FOR SPRÅK OG LITTERATUR!

 

Kort om oppbygginga av bachelorgraden i språk og litteratur

Om oppbygginga av dette studiet finn du informasjon i studieplanen. I korte trekk er strukturen slik:

- Hum101 (humanistisk innføringsemne med skrivekurs/ex.fac. med skrivekurs): 15 stp.

- Anten årsstudium i engelsk (60 stp) + årsstudium i nordisk (60 stp) + fordjuping i nordisk (30 stp), eller årsstudium i nordisk (60 stp) + årsstudium i engelsk (60 stp) + fordjuping i engelsk (30 stp)

- 15 stp i eit emne som høver i kombinasjonen (t.d. drama, religion, historie)

Nokre av desse komponentane kan bytast ut med andre emne. - For haustsemesteret 2020 registrerer du deg berre med dei emna du tek til på denne hausten.

 

Oppmøte

Semesterstart ved HVO er tysdag 18. august. Det blir halde informasjonsmøte om bachelorgraden i BK 161 (Store auditorium) kl. 9.00-11.00. 

Informasjon om enkeltemna finn du i Canvas. Det er såleis viktig at du registrerer deg og får tilgang til Canvas så tidleg som råd er.

For engelsk: Etter planen blir det arrangert oppstartmøte etter opningsseremonien.

For årsstudiet i norsk/nordisk: Informasjonen blir gjeven på fyrste samling i dette studiet, i veke 35, og det er ikkje pliktig frammøte før då.

For Hum101: Informasjon om studiet finn du i Canvas. Fyrste frammøte blir tysdag 1. september (men studiet begynner med at fyrste nettleksjon blir tilgjengeleg onsdag 19. august).

 

 

Samlingsinformasjon/Samlingar

Informasjon om samlingar

Sjå semesterplanane for enkeltemna.

Undervisningsstad

Undervisningsstad

Høgskulen i Volda

Annan informasjon

Annan informasjon

Om oppbygginga av studiet finn du informasjon i studieplanen. I emneplanane for enkeltemna kan du lese om arbeidskrav, vurdering o.l.

Studieplan

Bachelor i språk og litteratur

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studieprogrammet tilbyr utdanning i språk og litteratur frå dei nordiske og engelske språkområda, og gjev innsyn i språk og kultur frå notid og fortid. Studenten kan velje å leggje mest vekt på norsk (nordisk) eller engelsk, og har høve til å fordjupe seg i språklege eller litterære tema. Studieprogrammet har ulike kompetansemål alt etter dei emnevala studenten gjer. Med spesialisering innanfor nordisk kvalifiserer studiet for opptak til masterstudiet i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda og andre relevante masterstudium ved høgskular og universitet i Noreg og i utlandet. Med fordjuping i engelsk kvalifiserer studiet for relevante masterstudium i Noreg eller i utlandet. Mastergrad med eit undervisningsfag (som norsk eller engelsk) er grunnlag for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som gjev undervisningskompetanse i skuleverket. Dei som skal undervise i skulefaga norsk og engelsk må ha eit minimum av både litterære og språklege emne. Programmet kvalifiserer for arbeidslivet elles der ein treng språk- og/eller tekst- og kulturkompetanse. Dette gjeld mellom anna informasjonsarbeid, arbeid i presse, forlag, bibliotek og arkiv samt arbeid på internasjonalt og tverrkulturelt nivå.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

* Studenten skal ha kunnskap om språket, litteraturen og kulturen i det nordiske og/eller det engelskspråklege området.

* Studenten skal kjenne til sentrale metodar i språk- og litteraturforsking.

Ferdigheiter

* Studenten skal kunne analysere språklege og litterære uttrykk på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Generell kompetanse

* Studenten skal kunne utforme faglege tekstar på norsk og/eller engelsk språk.

Organisering og arbeidsmåtar

Studenten kan velje mellom nordisk og engelsk fordjuping. Ex. fac. (HUM101) er obligatorisk i Bachelorgraden i språk og litteratur, og vert tilbydd i haustsemesteret. Det er tilrådd å ta emnet i 1. semester, men studenten kan be om å få ta emnet i 3. eller 5. semester i staden. 60 stp på 100-nivå og 30 stp på 200-nivå er obligatorisk i det studiet studenten vel å fordjupe seg i (norsk eller engelsk). Dei 60 stp på 100-nivå må i samansetting tilsvare årsstudium i det relevante faget.

Navn: 
Bachelor i språk og litteratur - fordjuping i norsk (nordisk)
Emne2020 Haust2021 Vår2021 Haust2022 Vår2022 Haust2023 Vår
Obligatoriske grunnemne
30301515
 
151515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Vel fordjuping og støttemne
15153030
 
Språk, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
1515
 
 
1515
 
 
151515
 
Litteratur, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
1515
 
 
1515
 
 
151515
 
Støtteemne
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
Navn: 
Bachelor i språk og litteratur - fordjuping i engelsk
Emne2020 Haust2021 Vår2021 Haust2022 Vår2022 Haust2023 Vår
Obligatoriske grunnemne
30301515
 
151515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Vel fordjuping og støttemne
15153030
 
Språk, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
15
 
 
15
 
 
1515
 
Litteratur, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
15
 
 
15
 
 
1515
 
Støtteemne
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
Internasjonalisering

Studentar blir oppmoda om å ta eit semester i utlandet, til dømes ved Det norske studiesenteret i Storbritannia eller ein annan partnarinstitusjon i utlandet. Ein bør ha 60 stp i det faget ein vil studere før ein dreg ut. 

Ansvarleg
Katrin Lunde

Last ned studiet som PDF