sprakoglitteratur

Språk og litteratur

Bachelorgrad

Studiet gir deg kunnskap om språk og litteratur frå dei nordiske og engelske språkområda, og kunnskap om språk og kultur frå notid og fortid. Med ein Bachelor i språk og litteratur er du kvalifisert for jobbar der det er bruk for språk- og tekstkompetanse, både i offentleg og privat sektor.

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Studieinnhald

Som student ved Bachelor i språk og litteratur kan du velje å leggje mest vekt på norsk (nordisk) eller engelsk, og du har høve til å fordjupe deg i språklege eller litterære tema. Du skal opparbeide kompetanse i bruk av sentrale metodar i språk- og litteraturforsking, for å kunne analysere språklege og litterære uttrykk på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Mastergrad med eit undervisningsfag (som norsk eller engelsk) er grunnlag for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som gjev undervisningskompetanse i skuleverket. Dei som skal undervise i skulefaga norsk og engelsk må ha eit minimum av både litterære og språklege emne. 

 

Praksis og utveksling i utlandet

Frå og med tredje semesteret kan du ta 30 studiepoeng ved ein godkjend lærestad i utlandet. Dersom du ønskjer å spesialisere deg i engelsk språk eller litteratur, er Det norske studiesenteret ved Universitetet i York ein aktuell studiestad. Vi rår også mellom anna til studieopphald ved våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Estland, Frankrike og USA.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar, seminar og nettbasert undervisning. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein Bachelor i språk og litteratur er du kvalifisert for jobbar der det er bruk for språk- og tekstkompetanse, både i offentleg og privat sektor. Dette gjeld mellom anna i undervisning, informasjonsarbeid, presse, forlag, bibliotek og arkiv. Studiet kvalifiserer for opptak til Master i skriftskulturar eller andre mastergradar ved Høgskulen i Volda og ved andre høgskular og universitet.

Vil du bruke utdanninga i skulen, må du no ha ei mastergrad og byggje på med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Studieplan

Bachelor i språk og litteratur

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studieprogrammet tilbyr utdanning i språk og litteratur frå dei nordiske og engelske språkområda, og gjev innsyn i språk og kultur frå notid og fortid. Studenten kan velje å leggje mest vekt på norsk (nordisk) eller engelsk, og har høve til å fordjupe seg i språklege eller litterære tema. Studieprogrammet har ulike kompetansemål alt etter dei emnevala studenten gjer. Spesialisering innanfor nordisk eller engelsk kvalifiserer for opptak til masterstudiet i skriftkulturar ved Høgskulen i Volda og andre relevante masterstudium ved høgskular og universitet i Noreg og i utlandet. Mastergrad med eit undervisningsfag (som norsk eller engelsk) er grunnlag for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som gjev undervisningskompetanse i skuleverket. Dei som skal undervise i skulefaga norsk og engelsk må ha eit minimum av både litterære og språklege emne. Programmet kvalifiserer for arbeidslivet elles der ein treng språk- og/eller tekst- og kulturkompetanse. Dette gjeld mellom anna informasjonsarbeid, arbeid i presse, forlag, bibliotek og arkiv samt arbeid på internasjonalt og tverrkulturelt nivå.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

* Studenten skal ha kunnskap om språket, litteraturen og kulturen i det nordiske og/eller det engelskspråklege området.

* Studenten skal kjenne til sentrale metodar i språk- og litteraturforsking.

Ferdigheiter

* Studenten skal kunne analysere språklege og litterære uttrykk på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Generell kompetanse

* Studenten skal kunne utforme faglege tekstar på norsk og/eller engelsk språk.

Organisering og arbeidsmåtar

Studenten kan velje mellom nordisk og engelsk fordjuping. EXP100 og HUM102 er obligatorisk i Bachelorgraden i språk og litteratur, og vert tilbydd i haustsemesteret. Det er tilrådd å ta desse to emna 1. semester, men studenten kan be om å få ta emna i 3. eller 5. semester i staden. 60 stp på 100-nivå og 30 stp på 200-nivå er obligatorisk i det studiet studenten vel å fordjupe seg i (norsk eller engelsk). Dei 60 stp på 100-nivå må i samansetting tilsvare årsstudium i det relevante faget.

Navn: 
Bachelor i språk og litteratur - fordjuping i norsk (nordisk)
Emne2021 Haust2022 Vår2022 Haust2023 Vår2023 Haust2024 Vår
Obligatoriske grunnemne
30301515
 
101010
 
555
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Vel fordjuping og støttemne
15153030
 
Språk, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
1515
 
 
1515
 
 
151515
 
Litteratur, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
1515
 
 
1515
 
 
151515
 
Støtteemne
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
Navn: 
Bachelor i språk og litteratur - fordjuping i engelsk
Emne2021 Haust2022 Vår2022 Haust2023 Vår2023 Haust2024 Vår
Obligatoriske grunnemne
30301515
 
101010
 
555
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Vel fordjuping og støttemne
15153030
 
Språk, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
15
 
 
15
 
 
1515
 
Litteratur, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
15
 
 
15
 
 
1515
 
Støtteemne
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
Internasjonalisering

Studentar blir oppmoda om å ta eit semester i utlandet, til dømes ved Det norske studiesenteret i Storbritannia eller ein annan partnarinstitusjon i utlandet. Ein bør ha 60 stp i det faget ein vil studere før ein dreg ut. 

Ansvarleg
Anders Aanes
 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 223 891

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post