Bachelorgrad

Språk og litteratur

Heiltid

Praktisk informasjon

Offisiell studiestart ved Høgskulen i Volda er tysdag 14. august kl. 12.00. 

Informasjonsmøte på rom 255 i Berte Kanutte huset kl. 14:15. For studentar som vel engelsk har Engelsk årsstudium informasjonsmøte på BK159, vesle auditorium, kl 13:15 og studentar som vel norsk får informasjon på fyrste samling.

 

 

 

Undervisningsstad

Undervisningsstad er Høgskulen i Volda

 

Annan informasjon

Oppbygginga av studiet finn du i studieplanen. Her finn du lenke vidare til dei emna som skal eller kan inngå i studiet. I emneplanane kan du lese om arbeidskrava, vurderingsforma o.l.

Det er viktig at du emneregistrerer deg i Studentweb og får tilgang til e-læringsverktyet Canvas før studiestart. I emneroma i Canvas finn du  m.a. semesterplan som inneheld viktig informasjon om gjennomføringa av studiet.

Pensumliste finn du på www.hivolda.no > For studentar > Pensumlister hausten 2018.

Bachelor i Språk og litteratur gir deg kunnskap om språk og litteratur frå dei nordiske og engelske språkområda, og kunnskap om språk og kultur frå notid og fortid. Dette er relevant og etterspurt kompetanse for ei yrkeskarriere innanfor mellom anna undervisning, informasjonsarbeid, arbeid i presse, forlag, bibliotek og arkiv.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 891

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Som student ved bachelor i Språk og litteratur, kan du velje å leggje mest vekt på norsk (nordisk) eller engelsk, og du har høve til å fordjupe seg i språklege eller litterære tema. Du vil få kompetanse i bruk av sentrale metodar i språk- og litteraturforsking, for å kunne analysere språklege og litterære uttrykk på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Som student ved bachelor i Språk og litteratur kan du frå og med tredje semesteret ta 30 studiepoeng ved ein godkjend lærestad i utlandet. Dersom du ønskjer å spesialisere deg i engelsk språk eller litteratur, er Det norske studiesenteret ved Universitetet i York ein aktuell studiestad. Vi rår mellom anna til studieopphald ved våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Estland, Frankrike og USA.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar, seminar og nettbasert undervisning. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein bachelor i Språk og litteratur er du kvalifisert for jobbar der det er bruk for språk- og tekstkompetanse, både i offentleg og privat sektor. Dette gjeld mellom anna i undervisning, informasjonsarbeid, presse, forlag, bibliotek og arkiv. For å få formell undervisningskompetanse kan du søkje om opptak til eittårig Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU). Studiet kvalifiserer for opptak til fleire mastergradar ved Høgskulen i Volda og ved andre høgskular og universitet.

Kontakt

Ta kontakt med Studentsørvis for spørsmål om opptak og registrering : studentsorvis@hivolda.no, tlf. 70 07 50 18.

Faglege spørsmål: Kjetil Myskja: km@hivolda.no, tlf. 7007 5078, mobil 404 58 085, 

Studieplan

Bachelor i Språk og litteratur

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Studieprogrammet tilbyr utdanning i språk og litteratur frå dei nordiske og engelske språkområda, og gjev innsyn i språk og kultur frå notid og fortid. Studenten kan velje å leggje mest vekt på norsk (nordisk) eller engelsk, og har høve til å fordjupe seg i språklege eller litterære tema. Studieprogrammet har ulike kompetansemål alt etter dei emnevala studenten gjer. Med spesialisering innanfor nordisk kvalifiserer studiet for opptak til masterstudiet i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda og andre relevante masterstudium ved høgskular og universitet i Noreg og i utlandet. Med fordjuping i engelsk kvalifiserer studiet for relevante masterstudium i Noreg eller i utlandet. Mastergrad med eit undervisningsfag (som norsk eller engelsk) er grunnlag for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som gjev undervisningskompetanse i skuleverket. Dei som skal undervise i skulefaga norsk og engelsk må ha eit minimum av både litterære og språklege emne. Programmet kvalifiserer for arbeidslivet elles der ein treng språk- og/eller tekst- og kulturkompetanse. Dette gjeld mellom anna informasjonsarbeid, arbeid i presse, forlag, bibliotek og arkiv samt arbeid på internasjonalt og tverrkulturelt nivå.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar: 

* Studenten skal ha kunnskap om språket, litteraturen og kulturen i det nordiske og/eller det engelskspråklege området.

* Studenten skal kjenne til sentrale metodar i språk- og litteraturforsking.

Ferdigheiter: 

* Studenten skal kunne analysere språklege og litterære uttrykk på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Generell kompetanse: 

* Studenten skal kunne utforme faglege tekstar på norsk og/eller engelsk språk.

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studenten kan velje mellom nordisk og engelsk fordjuping. Ex. fac. (HUM101) er obligatorisk i Bachelorgraden i språk og litteratur, og vert tilbydd i haustsemesteret. Det er tilrådd å ta emnet i 1. semester, men studenten kan be om å få ta emnet i 3. eller 5. semester i staden. 60 stp på 100-nivå og 30 stp på 200-nivå er obligatorisk i det studiet studenten vel å fordjupe seg i (norsk eller engelsk). Dei 60 stp på 100-nivå må i samansetting tilsvare årsstudium i det relevante faget.

Navn: 
Bachelor i språk og litteratur - fordjuping i norsk (nordisk)
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske grunnemne
30301515
 
151515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Vel fordjuping og støttemne
15153030
 
Språk, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
1515
 
 
1515
 
 
151515
 
Litteratur, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
1515
 
 
1515
 
 
151515
 
Støtteemne
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
Navn: 
Bachelor i språk og litteratur - fordjuping i engelsk
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske grunnemne
30301515
 
151515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Vel fordjuping og støttemne
15153030
 
Språk, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
15
 
 
15
 
 
1515
 
Litteratur, vel eitt fordjupingsemne i tillegg til bacheloroppgåva
 
 
15
 
 
15
 
 
1515
 
Støtteemne
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
 
 
1515
Internasjonalisering: 

Studentar blir oppmoda om å ta eit semester i utlandet, til dømes ved Det norske studiesenteret i Storbritannia eller ein annan partnarinstitusjon i utlandet. Ein bør ha 60 stp i det faget ein vil studere før ein dreg ut. 

Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Katrin Lunde, tlf. 70 07 51 09 , kl@hivolda.no