Engelsk

Årsstudium

Engelsk årstudium gir deg etterspurt kompetanse til jobbar i skule, reiseliv, administrasjon, forlag, og andre stader der det blir krevd gode engelskkunnskapar.

Du får grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan godskrivast i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Studieinnhald

I løpet av studietida skal du opparbeide deg kunnskapar i grammatikk, fonetikk og litteratur før og etter 1900-talet. Du lærer å bruke engelsk sikkert og funksjonelt, både skriftleg og munnleg. I tillegg får du erfaring med å identifisere og analysere språkstrukturar, eldre og nyare engelskspråkleg litteratur og samfunnsstilhøve, hovudsakleg frå britisk og amerikansk område.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga varierer mellom forelesingar, diskusjonar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Du får også delta på eit to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York i England.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Engelsk årstudium gir deg etterspurt kompetanse til jobbar i skule, reiseliv, administrasjon, forlag, og andre stader der det blir krevd gode engelskkunnskapar.

Årsstudiet kan inngå som del av Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda eller i andre bachelorgrader etter søknad.

Oppstart

The semester starts on Tuesday 15 August and there will be an orientation meeting for students taking the English Year Course (i.e. ENG141 and/or ENG142) that afternoon. For the exact time and place, please consult the college homepage.

Classes will begin on both ENG141 and ENG142 on Wednesday 16 August in C-Paviljong. The first class on ENG142 runs from 9.30 to 11.15, while the first class on ENG141 runs from 11.30 to 13.15.

Classes are scheduled on a weekly basis and take place on Wednesdays, Thursdays and/or Fridays. In most weeks, ENG141 is taught 11.30-13.15 on Wednesdays, 8.30-10.15 on Thursdays and 10.30-12.15 on Fridays. ENG142 is usually taught from 9.30 to 11.15 on Wednesdays, 10.30-12.15 on Thursdays and 8.30-12.15 on Fridays. In some weeks, though, the teaching hours will vary from this pattern.

For both courses you should register for and read all the information provided on Canvas before teaching begins.

 

ENG141 Grammar and Lexicology

You can find the complete reading list for this course here. You are expected to acquire all three books that appear under "obligatory reading."

If you would like to get ahead with your reading, we recommend you start with chapter 1 of the book Introducing English Grammar and chapter 1 of An Introduction to English Lexicology: Words, Meaning and Vocabulary.

There are two obligatory assignments on this course. The first will be posted on Monday 11 September, with a due date of Monday 18 September. The second will be posted on Friday 6 October, with a due date of Monday 16 October.

The exam will take place on Friday 24 November.

 

ENG142 Literature, culture and society after 1900

You can find the complete reading list for this course here. You are expected to acquire six books:

 • Chinua Achebe Things Fall Apart [novel]
 • Margaret Atwood The Handmaid's Tale [novel]
 • Samuel Beckett Waiting for Godot [theatre play]
 • Art Spiegelman Maus [graphic novel]
 • Tennessee Williams The Glass Menagerie [theatre play]
 • Robert Young Postcolonialism: A Very Short Introduction [academic study]

If you would like to get ahead with your reading, we recommend you begin with Art Spiegelman's Maus and then move on to one of the novels and/or one of the theatre plays.

There are three obligatory assignments. The first of these will be posted on Monday 4 September with a due date of Monday 11 September. The second will be posted on Friday 29 September with a due date of Monday 16 October. The third will be posted on Monday 30 October with a due date of Monday 6 November.

The exam will take place on Monday 4 December. Topics for one part of that exam (the literature essay) will be set a week earlier on Monday 27 November.

Pensum

Pensumliste for emner som starter høsten 2022:

ENG141

ENG142

Studieplan

Engelsk - årsstudium

Studieprogram: 
Engelsk - årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kultur. I språkemna vil studentane tileigne seg god forståing av grammatikk, leksikologi, fonetikk og variantar av engelsk, og dei vil lære å bruke denne kunnskapen, skriftleg og munnleg, i ulike situasjonar. Studentane får utvikle språkkunnskapane sine vidare i litteratur- og kulturemna. Gjennom møte med ulike tekstar, både munnlege og skriftlege, får studentane utvide det engelske vokabularet sitt og tileigne seg den kulturelle kunnskapen dei treng for å bruke språket korrekt i ulike kontekstar. Dei vil i tillegg få kunnskapen og ferdigheitene dei treng får å forstå den historiske utviklinga av litteraturen, kulturen og samfunnet i den engelskspråklege verda fram til i dag.

Programmet kvalifiserer for vidare studium og kan nyttast i eit mangfald av karrierar. Etter fullført studium, kan studentane gå vidare til eit bachelorprogram og deretter eit masterprogram, som til dømes bachelorgraden i språk og litteratur og mastergraden i skriftkulturar ved Høgskulen i Volda. For studentar som allereie har ein mastergrad, vil årsstudiet kvalifisere til arbeid som engelsklærar i skulen, i kombinasjon med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). Studiet vil også førebu studentane til arbeid som krev gode kunnskapar i skriftleg og munnleg engelsk, gode kommunikasjonsferdigheiter, kunnskap om litteratur og kultur, kritisk tenking, og evne til å analysere og presentere kompleks informasjon. Slike ferdigheiter er sentrale innan til dømes omsetjing, museums- og bibliotekarbeid, anna kulturarbeid, og journalistikk. Nokre av arbeidskrava på programmet vil vere relevante for arbeidslivet.

Ein rår til at studentar som vel å ta årsstudiet i engelsk allereie har gode skriftlege og munnlege engelskferdigheiter, og dei må vere budde på å lese eit stort utval eldre og moderne tekstar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om engelsk grammatikk, leksikologi, fonetikk og ulike skriftlege og munnlege variantar
 • har kunnskap om strukturarar og funksjonar i det engelsk språket
 • har kunnskap om kultur, litteratur og samfunn i den engelskspråklege verda
 • har kunnskap om akademisk skriving og kjeldebruk
 • har kunnskap om den stilistiske og kulturelle konvensjonane som påverkar språkbruk i ulike situasjonar
 • har kunnskap om digitale ressursar som er relevante for engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn
Ferdigheiter

Studenten:

 • kan identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk knytt til grammatikk, leksikologi, fonetikk og variantar
 • kan analysere og diskutere litteraturen, kulturen og samfunnet i den engelskspråklege verda
 • kan bruke engelsk på ein korrekt og kommunikativ måte, både i skrift og tale
 • kan bruke digitale ressursar som er relevante for engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn
Generell kompetanse

Studenten:

 • kan halde fram med å utvikle kunnskapane sine om engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn, anten gjennom vidare studium eller andre situasjonar
 • kan bruke kunnskapane sine om engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn, både i arbeid og fritid
Organisering og arbeidsmåtar

Programmet består av to emne på 15 studiepoeng kvart semester, eitt i språk og eitt i litteratur, kultur og samfunn. Studentane kan starte på programmet anten i haustsemesteret eller i vårsemesteret.

Det vert lagt opp til klasseromsundervisning, gruppearbeid og sjølvstudium kvar veke. Det er krav om obligatorisk oppmøte på kvart av emna. For å kunne gå opp til eksamen, må studentane møte til og delta aktivt på minimum 75 % av all timeplanlagt undervisning. Dei må også levere og få godkjent dei obligatoriske arbeidskrava på kvart av emna.

Praksis

Det er ikkje praksis i dette studiet.

Internasjonalisering

Det er lagt opp til eit obligatorisk to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York, knytt til emnet ENG144 Litteratur, kultur og samfunn før 1900 i vårsemesteret. Studentar som ikkje har høve til å delta på turen, må formelt søkje om fritak. Dei vil i staden måtte utføre eit alternativt arbeidskrav der tema og type oppgåve blir bestemt av emneansvarleg.

Ansvarleg
Timothy Saunders
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk frå 1. november

Søknadskode : 4168

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt