Fordjupingsstudium

Norsk (nordisk) fordjupingsstudium

Deltid, Heiltid, Nettstudium

Studiet er retta mot yrkesgrupper og studentar som ønskjer å heve kompetansen sin i norsk og spesialisere seg i språklege og litterære emne.

Stengt for søking

Søknadskode : 4265 (heiltid/deltid)

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Studieinnhald

Fordjupingsstudiet i norsk (nordisk) språk og litteratur kan setjast saman på ulike måtar:

  • eit språkleg og eit litterært emne
  • to språklege emne
  • to litterære emne
  • eit emne i anten språk eller litteratur og eit individuelt oppgåveemne i same disiplin i det påfølgjande semesteret

Kvart av emna er på 15 studiepoeng. Du vel sjølv om du vil ta eitt eller to emne pr. semester. For å bli tatt opp på oppgåveemnet må du ha fullført undervisningsemnet.

Opptakskrav

Årsstudium (60stp) norsk eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga blir gitt i form av nettleksjonar og individuell rettleiing. Enkelte emne kan også ha tilbod om samling. Rettleiinga vil i stor grad vere knytt til oppgåveskriving. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

I kombinasjon med ei lærarutdanning gir studiet undervisningskompetanse i norsk i ungdomsskule og vidaregåande skule eller kan nyttast i andre yrkessamanhengar der ein treng kompetanse i språk eller litteratur. Studiet kan utgjere fordjupingskomponenten i ein bachelorgrad.

Kontakt

For spørsmål om opptak, registrering og tilgang til Canvas: Studentsørvis, studentsorvis@hivolda.no, 70 07 50 18

For faglege spørsmål om litteraturemne: fagsporsmaal.litteratur@hivolda.no

For faglege spørsmål om språkemne: fagsporsmaal.spraak@hivolda.no

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Dette studiet har ikkje informasjonsmøte første studiedag, men det er viktig at du registrerer deg og får tilgang til Canvas før studiestart. For kurset NO203 Livshistorier: biografi og roman blir det samling på campus 22. og 23. oktober.  For kurset NO207 Tekstar, språksystem og retorikk blir det digital samling i oktober. Tidspunkt kjem i Canvas.

 

Undervisningsstad

Undervisningsmaterialet blir formidla i nettportalen Canvas.

 

Annan informasjon

I Canvas får du ved studiestart tilgang til ein semesterplan, som inneheld viktig informasjon om gjennomføringa av studiet. Pensumliste og emneplan finn du på www.hivolda.no

 

Studieplan

Norsk fordjupingsstudium - nettstudium, opptak vår

Studieprogram: 
Norsk fordjupingsstudium - nettstudium
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Fordjupning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

60 stp. i norsk (Norsk årsstudium eller tilsvarande) eller 45 stp norsk + 15 stp HUM 101. 

Om studiet

Fordjupingsstudiet i norsk (nordisk) språk og litteratur kan utgjere fordjupingskomponenten i ein bachelorgrad eller inngå i ei lærarutdanning. Det kan også nyttast som grunnlag for eit masterstudium i nordisk. Med sin særeigne kulturprofil høver studiet godt som kvalifisering for masterstudiet i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Studiet gir undervisningskompetanse i norsk i ungdomsskule og vidaregåande skule og kan nyttast i andre yrkessamanhengar der ein treng kompetanse i språk eller litteratur. Dei som tek faglærarutdanning må i tillegg ta praktisk-pedagogisk utdanning.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Etter gjennomført fordjupingsstudium skal studenten

  • ha solide kunnskapar innanfor eit avgrensa språkleg og litterært felt
Ferdigheiter

Etter gjennomført fordjupingsstudium skal studenten

  • kunne formulere relevante problemstillingar med grunnlag i relevant teori og særdrag ved studieobjektet
  • ha utvikla gode analyseferdigheiter i samsvar med metodiske krav
Generell kompetanse

Etter gjennomført fordjupingsstudium skal studenten kunne utforme analyseresultata sjølvstendig og reflekterande i ein tekst som tilfredsstiller krava til ei vitskapleg framstilling

Organisering og arbeidsmåtar

Fordjupingsstudiet i norsk (nordisk) språk og litteratur kan setjast saman på ulike måtar:

- eit språkleg og eit litterært emne

- to språklege emne

- to litterære emne

- eit emne i anten språk eller litteratur og eit individuelt oppgåveemne i same disiplin i det påfølgjande semesteret

Kvart av emna er på 15 studiepoeng. Den individuelle oppgåva svarar til ei bacheloroppgåve. Den kan også takast i tillegg til dei andre variantane. Du vel sjølv om du vil ta eitt eller to emne per semester.

Studenten må ha fullført undervisningsemnet før han/ho kan få opptak på oppgåveemnet.

Undervisninga i forjupingsstudiet blir gitt gjennom individuell oppgåverettleiing og ei samling over to dagar (gjeld ikkje oppgåveemna).

Studenten vel sjølv målform på oppgåvene.

Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ein rår til at studentar som vurderer å søkje, har C eller betre i gjennomsnittskarakter frå årsstudiet i den disiplinen ein vel å fordjupe seg i.

 

Praksis

Det er ikkje knytt praksis til emna.

Ansvarleg
Anemari Neple

Last ned studiet som PDF