Vidareutdanning (masternivå)

Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet

Deltid, Samlingar

Meistring og myndiggjering er kjernetema i studiet. Kunnskap, innsikt og handlingskompetanse på desse områda krev bidrag frå ulike fag og disiplinar, og perspektiv på ulike nivå. Det er tilrettelagt for eit spennande studentfellesskap, med fokus på felles utfordringar og faglege særtrekk på tvers av yrke og samfunnsmessige rammer.

Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til Master i helse og sosialfag - meistring og myndiggjering, får studiet automatisk godskrive i graden.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4540

Info og frister

Varigheit 1 semester

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet har fire fire hovudtema:

Tema 1 – Læring og meistring

Tema 2- Kommunikasjon og meiningsdanning

Tema 3- Brukar/pasient- og pårørandeerfaringar

Tema 4 - Etiske utfordringar og dilemma

Du kan lese meir i emneplanen

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogiske fag.
  • Cand.mag.-grad med relevant fagsamansetjing.
  • Annan relevant grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang.

For dei to siste punkta er det krav om at studiet har 80 relevante studiepoeng, derav 20 studiepoeng på fordjupingsnivå.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av forelesingar, gruppearbeid, seminar, presentasjon av arbeid med heimeoppgåve og drøfting i plenum m.m. Det blir forventa at studentane driv sjølvstudium i mellom samlingane, og at dei leverer utkast til heimeoppgåve for presentasjon og kommentering.

Aktuelle yrke og vidare studium

Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergrad i helse og sosialfag - meistring og myndiggjering, får studiet automatisk godskrive i mastergraden.

Kontakt

For spørsmål om opptak: Studentsørvis, epost: sok@hivolda.no,  tlf. 70 07 50 18

Emneansvarleg: Bente Hasle og Øyvind Økland

Studiekoordinator: Gunnvor Bakke

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Undervisninga er lagt til 3 vekesamlingar, med fire undervisningsdagar (måndag-torsdag) og ein studiedag (fredag) på kvar samling:

Samling 1: Veke 35, 2020

Samling 2: Veke 41, 2020

Samling 3: Veke 46, 2020

1. undervisningsdag: måndag 24. august kl 13:30-18:15 i Aasen auditorium.

Det er krav om deltaking på minimum 2 av 3 samlingar (eller 65% av tida på samlingane).

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av forelesingar, seminar, presentasjon av arbeid med heimeoppgåve og drøfting i plenum m.m. Det blir forventa at studentane driv sjølvstudium mellom samlingane, og at dei leverer utkast til heimeoppgåve for presentasjon og kommentering.

Undervisningsstad

Høgskulen i Volda

Annan informasjon

Pensumlister for emna finn du alfabetisk her (så snart dei er publisert).

Før kvar samling blir det lagt ein timeplan for samlinga i Canvas-rommet, med lesetips til samlinga.

Pålogging Canvas (klikk her).