Vidareutdanning (masternivå)

Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet

Deltid, Samlingar

Meistring og myndiggjering er kjernetema i studiet. Kunnskap, innsikt og handlingskompetanse på desse områda krev bidrag frå ulike fag og disiplinar, og perspektiv på ulike nivå.

Vi jobbar med korleis ein skal forstå og nyttegjere seg av relasjonelt samarbeid både i sosialt arbeid, i helseprofesjonane og i pedagogikk. Dette studiet skaper eit spennande studentfellesskap, der ein blir merksam på felles utfordringar og faglege særtrekk på tvers av yrket. 

Fokus er også på dei samfunnsmessige rammene for desse yrka, og korleis dei verkar inn på yrkesutøvinga. 

Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergrad i helse og sosialfag - meistring og myndiggjering, får studiet automatisk godskrive i mastergraden.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4540

Info og frister

Varigheit 1 semester

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Innhaldet i dette emnet er organisert innan fire hovudtema:

Tema 1 – Læring og meistring

Tema 2- Kommunikasjon og meiningsdanning

Tema 3- Brukar/pasient- og pårørandeerfaringar

Tema 4 - Etiske utfordringar og dilemma

Lenke til emneplanen

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogiske fag.
  • Cand.mag.-grad med relevant fagsamansetjing.
  • Annan relevant grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang.

For dei to siste punkta er det krav om at studiet har 80 relevante studiepoeng, derav 20 studiepoeng på fordjupingsnivå.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt til 3 vekesamlingar, med 4 undervisningsdagar og ein studiedag på kvar samling: Samling 1: Veke 35 Samling 2: Veke 40 Samling 3: Veke 46

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av forelesingar, gruppearbeid, seminar, presentasjon av arbeid med heimeoppgåve og drøfting i plenum m.m. Det blir forventa at studentane driv sjølvstudium mellom samlingane, og at dei leverer utkast til heimeoppgåve for presentasjon og kommentering.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Bente Hasle eller Jan Inge Sørbø

Gunnvor K. Bakke