Matlaging på kjøkken.

Mat og helse 1, (1-10)

Vidareutdanning (bachelornivå)

Mat, kosthald og helse er i dagens samfunn eit svært aktuelt tema. Studiet er først og fremst retta mot deg som vil undervise i faget Mat og helse i grunnskulen.

Likevel gir studiet relevant kompetanse for deg som skal arbeide i andre samanhanger slik som i barnehage, helsesektoren og andre stader der mat og kosthald inngår.

Som student skal du lære å arbeide med mat i ulike samanhengar. Mat handlar mellom anna om kost og ernæring, førebyggjande og helsefremjande arbeid, spesialkost, praktisk matlaging og matvitskap. Å kunne setje saman eit fullverdig kosthald er ein sentral del av studiet. Du vil dessutan lære å planlegge kurs- og undervisning knytt til mat, kost og helse både ute og inne.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

   Fullført lærarutdanning

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisningformene er allsidige lagt opp med forelesningar, praktisk matlaging både ute og inne, eksperimentering, prosjekt- og temaarbeid. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir aktuell og etterspurt kompetanse både i skuleverket, helsesektoren og andre stadar der mat og kosthald er viktig. Det kan byggjast ut til årsstudium i Matkultur og helse ved Høgskulen i Volda.

Studiet kan inngå i ei lærarutdanning og som valfri del av ein bachelorgrad.

Studieplan

Mat, kosthald og helse 1-7/5-10

Studieprogram: 
Mat, kosthald og helse 1-7/5-10
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet skal gje studenten grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter i det å undervise i Mat og helse i grunnskulen. Studenten vel innretting mot 1.-7. eller 5.-10. årssteg. Mat og Helse er knytt både helsefagleg og naturfagleg komponentar og studentane skal gjennom faget lære å sjå samanheng mellom ernæring og helse. Skulen i seg sjølv ønskjer å vere ein helsefremjande og førebyggjande institusjon, og faget mat og helse er ein viktig del av folkehelsearbeidet. Studiet er både teoretisk og praktisk, der studentane skal lære å planlegge ei undervisning som tek vare på både dei praktiske og teoretiske sidene. Studentane skal gjennom studiet verte fortruleg med faget sin plass i skulen og tileigne seg kunnskap om undervisning og læring i mat og helse sett i lys av læreplanen. Dei skal lære å sjå matlagingsaktivitetar og helse i høve til ulike målgrupper, aldrar og kulturar slik at ein tilpassar undervisninga til individuelle behov. Dei skal også lære å sjå mat i eit globalt perspektiv, der matproduksjon og bærekraft er knytt tett saman. Vidare må dei kritisk kunne vurdere kjelder, innhald og motiv i ein digitalisert kvardag der skiljet mellom fakta og reklame ikkje alltid er tydeleg, og sette dette inn i ein didaktisk samanheng.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Etter fullført studium skal studenten ha

 • kunnskap i ernæringslære og helse, og korleis ein kan arbeide førebyggjande og helsefremjande i eit kosthaldsperspektiv
 • kunnskap om skulefaget mat og helse; undervisning, metodikk, fagdidaktikk
 • kunnskap om stoffa maten er bygd opp av, korleis desse reagerer når maten vert laga til og korleis dette kan nyttast i matlaging og læringsarbeid
Ferdigheiter

Etter fullført studium skal studenten

 • ha ferdigheiter i matlaging og korleis oppbevare og handsame mat
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning i mat og helse i skulen
 • kunne setje saman eit fullverdig kosthald til ulike grupper
 • kunne planlegge og gjennomføre ulike slag av læringsaktivitetar knytt til mat 
Generell kompetanse

Etter fullført studium skal studenten

 • syne eit reflektert forhold til kosthald og kosthaldsplanlegging i høve ulike grupper
 • kunne tenke systematisk kring matlaging og eksperimentering med mat med utgangspunkt i kunnskap om næringsstoff og matvarer
 • kunne reflektere kring undervisning og læring i skulefaget mat og helse, skulemåltid, og mat og helse som ramme for tverrfagleg læringsarbeid
 • syne eit kritisk og reflektert forhold til mat og helse slik ein møter det i samfunnet i høve offentlege og private aktørar (t.d. helsevesen, media, handel og marknadsføring)
Organisering og arbeidsmåtar

Sjå semesterplanane og «praktisk informasjon» for meir informasjon om innhald og organisering.

Sjå studiemodell for meir informasjon om studieløpet.

Navn: 
Mat, kosthald og helse 1-7/5-10
Emne2021 Haust2022 Vår
Studenten vel mellom MKH101-emna retta mot 1-7 eller 5-10. Studenten må velje same årsstegsinnretning i begge semestera.
15
 
15
 
15
Studenten vel mellom MKH102-emna retta mot 1-7 eller 5-10. Studenten må velje same årsstegsinnretning i begge semestera.
15
 
15
 
15
Praksis

Ei rettleidd og vurdert praksisperiode på minimum 10 dagar inngår som integrert del for dei som tek studiet som del av ei lærarutdanning. Studentar som ikkje skal ha praksis må gjennomføre eit kompensatorisk arbeid, sjå semesterplanane.

Kostnader

Studentane må betale materialpengar i faget, kr. 1 000,- per emne, totalt kr. 2 000,-. Delar av undervisninga kan verte lagt utanfor høgskulen og studentane må då sjølve syte for transport til og frå undervisningsstad.

Ansvarleg
Kari Ryslett, 700 75272, karir@hivolda.no
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

   Fullført lærarutdanning

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4050

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt