Matlaging på kjøkken.

Mat og helse 1 (1-10) vidareutdanning for lærarar

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet er først og fremst retta mot deg som vil undervise i faget Mat og helse i grunnskulen.

Ramma for studiet er mat- og helsefaget sine samfunnsoppgåver i arbeidet med å fremje god helse, sosial trivsel og utjamning av sosiale skilnader.

Skulefaget Mat og helse er både eit teoretisk og praktisk fag, og du skal i samsvar med læreplanen lære å planlegge undervisning som tek vare på begge desse sidene av faget. I studiet vert det lagt vekt på at mat- og helselæraren er ein ressurs for arbeidet med mat og måltid i skulen.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2023
 • Opptakskrav

   Fullført lærarutdanning eller tilsvarande

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er sett saman av to emne på 15 studiepoeng.

Undervisninga er organisert med fysiske samlingar på høgskulen kombinert med nettbasert undervisning.

Undervisninga er ein kombinasjon av nettbaserte førelesingar, praktisk arbeid i kjøkkenet på høgskulen og heime, studentpresentasjonar, individuell oppgåveløysing og sjølvstudium. Detaljar vert kunngjort i semesterplanane for dei to emna.

Arbeidskrav og vurderingsformer er nærare omtala i dei to emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er retta mot lærarar i grunnskulen som har ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisning i mat- og helsefag på 1. til 10. årssteg.

 

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Undervisninga er organisert i to samlingar med praktisk arbeid à to dagar per semester (torsdag kl. 11.00-18.00 og fredag kl. 09.00-15.00): 

Torsdag-fredag 14. og 15. september 2023

Mandag-tysdag 20. og 21. november 2023

Forelesingar, rettleiing, arbeidskrav m.m. er nettbasert. Læringsplattformen Canvas vert nytta.

Digitale økter haust, måndagar kl. 18-20: veke 38-39 og 41-45

Eksamen haust:  Heimeeksamen på nett (6 t), midten av desember 2023

Oppstart torsdag 14. september 2023 kl. 11.00
•    Oppmøte på Høgskulen i Volda, undervisningskjøkkenet på Kaarstad-huset
•    Ta med innesko og forkle til praktisk arbeid

Pensum

Pensumliste for første emne i studiet, MHE101 - Mat i et helseperspektiv, finn du her.

Studieplan

Mat og helse 1, 1.-10. trinn - vidareutdanning

Studieprogram: 
Mat og helse 1, 1.-10. trinn - vidareutdanning
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Godkjend lærarutdanning.

Om studiet

Studiet skal gje studenten kunnskapar og ferdigheiter i å undervise skulefaget mat og helse på 1.-10. årssteg. Ramma for studiet er mat- og helsefaget sine samfunnsmessige oppgåver i arbeid med å fremje god helse og sosial trivsel, og utjamne sosiale skilnadar.

Mat og helse er både eit teoretisk og praktisk fag, og studentane skal i samsvar med læreplanen lære å planlegge undervisning som tek vare på begge desse sidene av faget. Studiet legg vekt på at mat- og helselæraren også vil vere ein ressurs for skulens arbeid med mat og måltid.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Etter fullført studium skal studenten ha

 • kunnskap om ernæring og helse, og korleis ein kan arbeide helsefremjande i eit kosthaldsperspektiv for ulike grupper
 • kunnskap om mat og måltid i perspektiv av kultur, religion, forbruk, etikk og berekraftig utvikling
 • kunnskap om matvarer og matkjemi, og korleis dette kan nyttast i tverrfagleg læringsarbeid
 • fagdidaktisk kunnskap som grunnlag for refleksjon og undervisning
Ferdigheiter

Etter fullført studium skal studenten

 • ha ferdigheiter om matlaging og handsaming av mat
 • kunne setje saman eit fullverdig kosthald til ulike grupper
 • kunne leggje til rette for berekraftige praksisar på skulekjøkkenet
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning i mat og helse i skulen
 • kunne nytte digitale verktøy og ressursar i faget
Generell kompetanse

Etter fullført studium skal studenten

 • kunne reflektere over faget i eit tids- og samfunnsaktuelt perspektiv, og drøfte korleis faget kan bidra til å utjamne sosial ulikheit i helse
 • syne eit kritisk og reflektert forhold til helsefremjande, kulturelle og miljømessige aspekt ved faget ved vekt på folkehelse, livsmeistring, berekraftig utvikling og det fleirkulturelle samfunnet
 • kunne reflektere kring undervisning og læring i skulefaget mat og helse, skulemåltidet, og faget som kontekst for tverrfagleg læringsarbeid
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av to emne på 15 studiepoeng. Studiet er organisert med fysiske samlingar på høgskulen kombinert med nettbasert undervisning.

Undervisninga er ein kombinasjon av nettbaserte førelesingar, praktisk arbeid i kjøkken på høgskulen og heime, studentpresentasjonar, individuell oppgåveløysing og sjølvstudium. Detaljar vert kunngjort i semesterplanane for dei to emna.

Arbeidskrav og vurderingsformer er nærmare omtala i dei to emneplanane.

Navn: 
Mat og helse 1, 1.-10. trinn - vidareutdanning
Emne2023 Haust2024 Vår
15
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Det vert forventa at studentane har grunnleggjande kompetanse i bruk av digitale verktøy. Studentane må ha tilgang til kjøkken for gjennomføring av matfaglege aktivitetar på eiga hand.

Kostnader

Studentane må betale materialpengar i studieprogrammet, kr.  1000,- per emne, totalt kr. 2000,-

Ansvarleg
Kari Ryslett T: 70075272 E: kari.ryslett@hivolda.no, Erik Fooladi T: 70075322, E: erik.cyrus.fooladi@hivolda.no
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2023
 • Opptakskrav

   Fullført lærarutdanning eller tilsvarande

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4050

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt