Kunst og handverk 1, 1.-10. trinn

Kompetanse for kvalitet Vidareutdanning (bachelornivå)

Vidareutdanninga er tilrettelagt for lærarar som ønskjer å få praktisk erfaring, i tillegg til å utvikle teoretisk og fagdidaktisk kunnskap i kunst og handverk som skulefag.

Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom praktisk utøvande arbeid, teoretisk tilnærming, og didaktisk refleksjon knytt til studenten sin eigen praksis.

Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 01.03.2023
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning (grunnskulelærar, allmennlærar, førskulelærar,  barnehagelærar, eller Praktisk-pedagogisk utdanning PPU). 

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Institutt for design, kunst og handverk ved Høgskulen i Volda startar frå hausten av femte runde med vidareutdanning for lærarar gjennom ordninga Kompetanse for kvalitet (KFK). Ordninga har gode stipend og vikarordningar. Studiet er nettbasert med 4 spennande, sosiale og lærerike samlingar i våre verkstadar i Volda i løpet av studieåret. Få eit innblikk i studiet her.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Vidareutdanninga er organisert som eit kombinert nett- og samlingsbasert tilbod med to samlingar pr. semester. Samlingane vil sikre at studentane får nødvendig undervisning i praktisk arbeid i verkstaden, erfaring i bruk av verkty og maskiner, samt kunnskap om varierte arbeidsmåtar og prosessar, som står sentralt i kunst og handverksfaget. I tillegg til samlingane er det lagt opp digitale læringsløyper og nettmøter.

Det vert gjeve undervegsvurderingar i undervisningsituasjonar og over nett. For å kunne gå opp til eksamen må 80 %  av alle læringsløyper gjennomførast innan fastsatt frist. Eksamen er sett saman av praktiske og teoretiske oppgåver. Eksamen vert vurdert til stått/ ikkje stått.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir etterspurd kompetanse i grunnskulen.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Samlingar:

Haust 2023: frå måndag kl 12 til fredag kl 12 i veke 36 og 46. Samlinga i veke 36 er fyrste undervisning på emnet. Informasjon om semesteret publiserast i Canvas i forkant av fyrste samling.


Vår 2024: frå måndag kl 12 til fredag kl 12 i veke 6 og 17.

 

Læringsløyper:

Publiserast i Canvas kvar måndag i partalsveke. Desse studerer studentane sjølv.

Rettleiingar:

Ein ettermiddag i oddetalsveke. Tidspunkt blir bestemt ved fyrste samling.

 

 

Studieplan

Kunst og handverk 1, 1.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Kunst og handverk 1, 1.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (grunnskulelærar, barnehagelærar, faglærar, PPU eller liknande)

Om studiet

Kunst og handverk 1 er eit vidareutdanningsstudie for grunnskulelærarar på 1.-10. trinn.

Studiet skal utvikle studenten som utøvar og formidlar av skulefaget Kunst og handverk, og har som mål å gje konkret og praksisnært læringsutbytte. Utvikling av kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere, samt involvere ulike kulturar gjennom skapande arbeid, og å tilpasse verkstadundervisning til elevar sine behov og interesser står sentralt. Gjeldande læreplanar, fagteori og fagdidaktikk, vil saman med studenten sin eigen skulepraksis, og rolle som utøvar, danne refleksjonsgrunnlag i studiet.

Faget i eit notids- og framtidsperspektiv skaper ramme om studietilbodet. Gjennom praktiske tilnærmingar får studentane erfaring med bruk og gjenbruk av materialar som gjev grunnlag for å utvikle ein etisk, miljømedviten undervisningspraksis. Programmet har som mål å auke studenten sin profesjonsfaglege digitale kompetanse. 

Studiet er nett- og samlingsbasert. Samlingane vil sikre at studentene får nødvendig undervisning i praktisk arbeid i verkstedane. Erfaringar frå studenten sin undervisningskvardag vil inngå i heile studieforløpet.

Nasjonale føringar

Læreplan i Kunst og håndverk (Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020): https://www.udir.no/lk20/khv01-02

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om skulefaget Kunst og handverk sine kjerneelement knytt til teikning og trearbeid
 • har kunnskap om fagteori og fagdidaktikk som grunnlag for refleksjon og undervisning
 • har kunnskap om faget sin plassering i den digitale skulekvardagen.
Ferdigheiter

Studenten

 • kan velje høvelege verkty, teknikkar og materiale innan teikning og trearbeid
 • kan bruke kunst- og formkultur som utgangspunkt for eige og elevar sitt skapande arbeid 
 • kan reflektere over eigen undervisningspraksis med utgangspunkt i fagteori og fagdidaktikk
 • kan bruke og vurdere tenlege digitale verkty i eiga undervisning.
Generell kompetanse

Studenten 

 • har evne til å sjå faget sitt potensiale til å fremje berekraftig utvikling
 • kan bruke fagkunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
 • har evne til å formidle og presentere faget munnleg, skriftleg og gjennom relevante uttrykksformer.
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er nett- og samlingsbasert med to samlingar pr. semester ved Høgskulen i Volda. Tilbodet består av 2 emne à 15 studiepoeng. Studenten gjennomfører eitt emne pr. semester. 

Arbeids- og undervisningsformene i studiet vil veksle mellom teoretisk tilnærming, praktisk utøvande arbeid og didaktisk refleksjon knytt til studentane si eiga praksiserfaring. Aktiv bruk av digitale verkty og læringsressursar blir vektlagt. 

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i alle organiserte læringsaktivitetar og undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, om obligatorisk frammøte og deltaking §4-6

Navn: 
Kunst og handverk for 1-10 årstrinn, Kompetanse for kvalitet
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Det vert forventa at studentane, etter obligatorisk opplæring i utstyr- og verktybruk, kan handtere desse på eiga hand i og utanfor undervisningstid. I tillegg vert det forventa at studenten har eigen bærbar PC og digital grunnkompetanse (epost, word, powerpoint osb).

Praksis

Studenten må vere praktiserande lærar, og såleis kunne nytte eigen skulepraksis i faget som refleksjonsgrunnlag i studiet.

Kostnader

Studentane må betale ei materialavgift for kvart emne. Denne dekkjer felles innkjøpte material. Summen for kvart emne er å finne i den aktuelle emneplanen.

Ansvarleg
Karen Brænne
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 01.03.2023
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning (grunnskulelærar, allmennlærar, førskulelærar,  barnehagelærar, eller Praktisk-pedagogisk utdanning PPU). 

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4204

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt