Juss i barnevernsfagleg arbeid

Vidareutdanning (masternivå)

Studiet skal gi deg kunnskap om juridisk metode og dei sentrale rettskjeldene i barnevernretten, mellom anna den europeiske menneskerettskonvensjonen og barnekonvensjonen.

Andre sentrale tema er forsvarleg sakshandsaming, rettslege problemstillingar, vilkår for bruk av tvang og tilhøvet mellom barnelov og barnevernslov.

Emnet er valfritt inn i Master i barnevernsarbeid (deltid), men er også eit frittståande emne, med pensum som i liten grad overlappar med jusspensum i dei obligatoriske emna i masteren.  Meir informasjon om innhald i emne finn du i emneplanen, her.

Om du ønskjer å søkje opptak til Master i barnevernsarbeid kan du lese meir om graden her.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav
  • Fullført bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar eller barnevernspedagog
  • Søkarar med anna helsefagleg, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitskapleg utdanning, og minimum eitt års relevant yrkeserfaring frå arbeid med barn unge og familiar i utsette livssituasjonar kan få særskilt vurdering.
  • Det er krav om minst karakteren C i snitt frå bachelorgraden.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

 • Tre samlingar
 • ​Kombinasjon av førelesingar og studentaktive læringselement gjennom løysing av oppgåver og arbeid med kasus.
 • Sjølvstudium, seminar og arbeid med individuelle oppgåver og gruppearbeid er viktige arbeidsmåtar i emnet.

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga er eit valfritt emne i Master i barnevernsarbeid, og vil kunne godskrivast denne graden.

Masterutdanninga er orientert mot, og relevant for, arbeid i ulike deler av barnevernsfeltet, og kvalifiserer til stillingar i kommunalt og statleg barnevern, der det frå 2031 er krav om masterutdanning til visse funksjonar/oppgåver.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav
  • Fullført bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar eller barnevernspedagog
  • Søkarar med anna helsefagleg, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitskapleg utdanning, og minimum eitt års relevant yrkeserfaring frå arbeid med barn unge og familiar i utsette livssituasjonar kan få særskilt vurdering.
  • Det er krav om minst karakteren C i snitt frå bachelorgraden.
Søk frå 1. november

Søknadskode : 4330

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt