Profile picture for user standeg

Egil Arne Standal

Førstelektor

Institutt for sosialfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Høringsfråsegn - Forslag om endringar i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 13s.
Publisert 2017 by Egil Arne Standal, Margrete Homlong

Intervju om NOU 2016: 16 Ny barnevernlov
Publisert 2016 by Egil Arne Standal

Straff og gangen i ei straffesak 8s.
Publisert 2016 by Egil Arne Standal

Hensyna bak reglane om melde- og forklaringsplikt
Publisert 2015 by Egil Arne Standal

Barnevern - pålegg hjelpetiltak - opplysningar
Publisert 2015 by Egil Arne Standal

Barnevern og politibistand til gjennomføring av hjelpetiltak
Publisert 2015 by Egil Arne Standal

Beslutningar i barnevernet og jussen - betraktningar
Publisert 2015 by Egil Arne Standal

Barnevern - bevis og faktum
Publisert 2014 by Egil Arne Standal

Kort innføring i stats- og kommunalrett 20s.
Publisert 2014 by Egil Arne Standal

Ledelse i helse- og sosialtenestene. Særskilt jusskompendium. Studieåret 2013-2014 159s.
Publisert 2013 by Egil Arne Standal

Juridiske problemstillingar for leiing i helse- og sosialsektoren 91s.
Publisert 2013 by Egil Arne Standal

Korleis ser samfunnet på rusmidlar og rusmiddelbruk? Nokre sentrale rettsreglar 20s.
Publisert 2013 by Egil Arne Standal

Rusproblem - tiltak og tvang - juridiske problemstillingar 57s.
Publisert 2013 by Egil Arne Standal

RUS 302 - Tiltak i rusfeltet: Særskilt juskompendium vår 2013 132s.
Publisert 2013 by Egil Arne Standal

Barnevernet og den underkommuniserte sida av jussen: Begrepa "bevis" og "faktum"
Publisert 2012 by Egil Arne Standal

PhD-prosjektet med tittel: Bevis i barnevernet: Ein studie i normene for innhenting, vurdering og formidling av "bevis", den faktiske sida av normstyrte beslutningar i barnevernet
Publisert 2012 by Egil Arne Standal

Bevis i barnevernet
Publisert 2012 by Egil Arne Standal

Eit lite hefte om studieteknikk 14s.
Publisert 2012 by Egil Arne Standal

Innføring i juss - tilleggshefte 23s.
Publisert 2012 by Egil Arne Standal

Samhandlingsreforma: Kort omtale og lovendringar frå 1. januar 2012 11s.
Publisert 2012 by Egil Arne Standal

Delegasjon, instruks, legalitetsprinsippet 7s.
Publisert 2012 by Egil Arne Standal

Tiltak mot rusproblem - å lære juss, rettsreglar og lovendringar 9s.
Publisert 2012 by Egil Arne Standal