Forskingsgrupper

Forskingsgruppene ved Høgskulen i Volda skal bidra til å skape gode fagmiljø rundt tematiske område som kan vere både tverrfaglege eller fagspesifikke. Forskingsgruppene skal også stimulere til internasjonalt forskingssamarbeid, og det er ei målsetting at dei utarbeider søknader om eksterne forskingsmidlar. 

Forskingsgruppe for fagdidaktikk i Kunst og handverk

Forskingsgruppa har kunst- og designdidaktikk som fellesnemnar. Ordsamansettinga kunst- og designdidaktikk refererer til forskingsfellesskapet som i seinare år er etablert omkring designprofesjon, og kunst- og handverksfaget i heile skuleløpet. Forskingsgruppa vil forske på den gode praksisen (best practice) i faget, og utvikle kunnskap om læringsstrategiar, læringsprosessar og fagkunnskapar. Les meir.

Animasjon før og no

Animasjonsutdanninga i Volda er den eldste animasjonsutdanninga i Norden og er den breieste og leiende animasjonsutdanninga i Norge. HVO har vore ein vesentleg faktor i bygginga av den norske animasjonsbransjen dei siste 30 åra. Ved sida av å utdanne mange av dei sentrale aktørane i bransjen har ein arbeidd kontinuerleg med å forske på og skrive den norske animasjonsfilmhistoria. Dei siste åra har tilsette ved instituttet også publisert nasjonalt og internasjonalt mellom anna om animert dokumentar og animasjon i nye media/ny teknologi. Les meir

Barn, barndom og hverdagsliv

Formål

Forskningsgruppa Barn, barndom og hverdagsliv søker å forstå betingelser for barn og unges deltakelse, utvikling, læring og velferd med utgangspunkt i deres eget hverdagsliv og de sosiale praksisene og institusjonene de deltar i. Gruppa er tverrfaglig sammensatt av forskere og stipendiater med bakgrunn fra blant annet sosiologi, historie, psykologi, helse- og sosialfag og pedagogikk. Les meir.

Barnevernsforsking

Formål

Utvikle forskingsprosjekt, publisering og formidling av barnevernsforsking. Les meir

Berekraftdidaktikk

Forskargruppa skal vere eit samlingspunkt for forskarar med føremål om tverrfagleg forskings- og utviklingsarbeid innanfor tema: Utdanning for berekraft. Forskargruppa har medlemmar frå realfag, samfunnsfag og pedagogikk og har felles forankring i barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning, PPU og vidareutdanning av lærarar. Les meir om forskargruppa.

Demokrati og medverknad

Føremål

Forskingsgrupper kan ha ulike føremål, og ha mål på ulike nivå (generelle, som kan vere å auke forskingsaktiviteten, og meir spesifikke, som å bidra til å auke kunnskapen med utgangspunkt i ei  spesifikk problemstilling). Denne forskingsgruppa har eit føremål om å auke forskingsaktiviteten ved instituttet, men knytt til eit samlande tema, som er demokrati og medverknad.

  • Å auke forskingsaktiviteten  - prosjekt og publisering - ved instituttet
  • Å bidra til at studentar kan involverast i FoU-aktivitet
  • Å publisere ein fellespublikasjon om demokrati og medverknad

Les meir 

DigiHand

Forskingsprosjektet DigiHand er finansiert av Noregs Forskingsråds program FINNUT og er eit samarbeidsprosjekt med forskarar ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Førsteamanuensis Wenke Mork Rogne, AHL, er prosjektleiar for DigiHand.

Professor Siv Måseidvåg Gamlem, AHL, er forskingsleiar for DigiHand.

Prosjektperiode: 2018 - 2020.

Les meir om prosjektet

Drug Addiction and Recovery in Tanzania

The overall aim of the research: To get a better understanding of why people in Tanzania develop drug problems, important individual and social factors influencing recovery efforts and how people with drug addiction respond to rehabilitation programs. Read more

Digital kultur og offentlighet

Hvilke muligheter og begrensninger gir digitale medier for deltakelse i det offentlige rom? Hvordan skaper den nye alternative sannheter og offentlige rom og stemmer, og hvordan begrenses og muliggjøres marginaliserte og andre undergruppers deltakelse offentlige sfære. Hvordan kan digitale kart brukes i undervisning og annen formidling? Les meir

Forsking på skapande læringsprosessar i musikk

- Research on Creative Learning Processes in Music

Forskargruppa arbeider med forskingsstudiar innan tematikken skapande læringsprosessar i musikk. Denne tematikken er relevant for fagmiljøet tilknytt dei ulike musikkstudium ved HVO, både når det gjeld læringsprosessar hjå dei tilsette sjølve, hjå studentar, og hjå eksterne aktørar som ein kan oppsøkje eller som ein har kontakt med gjennom praksisfeltet. Forskargruppa har eit generelt mål om å auke forskingsaktiviteten i fagmiljøet, og eit meir spesifikt mål om å bidra til fagfeltet ved publisering og formidling innan tematikken. Forskingsstudiar vil bli gjennomført av fagtilsette med tilknyting til musikkfag på HVO i samarbeid innanfor HVO og med varierande grad av involvering av eksterne forskarar. Les meir

Forskingsgruppe Cardiff University - ASH

Føremålet med forskingsgruppa er å konsolidere og vidareutvikle forskingsaktiviteten mellom Cardiff University og Avdeling for samfunnsfag og historie (ASH). Les meir.

Forum for høgskulehistorie

Forum for høgskulehistorie er en møteplass og forum for fagfolk ved og rundt Høgskulen i Volda som er interessert i HVOs historie og i norsk utdanningshistorie. Her skal fagansatte fra HVO, inviterte forskere fra andre institusjoner pensjonister og andre aktører kunne holde innlegg om aktuelle temaer og prosjekter og drøfte forumets fagfelt. Les meir.

Future Skills lab

Forskergruppa vil arbeide med studier knyttet til framtidsferdigheiter der dette er forstått i en vid forstand. Les meir.

Heim og opplæring

Forskingsgruppa har som formål å utvikle ein arena og eit fellesskap for forskarar med interesse for foreldre og familien si rolle og involvering i barn og unge si opplæring og heimsamarbeid med barnehage, skule og samfunn. Dette skal skape grunnlag for å kunne dele, drøfte og produsere forskingsbasert kunnskap, kompetanse og aktivitetar gjennom samarbeid og samlingar og aktiv deltaking i interne og eksterne nettverk, seminar og konferansar. Les meir.

---

The purpose of the research group is to develop an arena and a community for researchers with an interest in parents' and family’s role and involvement in children and young people's education and home collaboration and partnership with early childhood education, school and society. This will create a basis for being able to share, discuss and produce research-based knowledge, competence and activities through collaboration and gatherings and active participation in internal and external networks, seminars and conferences. Read more.

Juss

Gruppa består av forskarar i juss ved Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Molde. I gruppa samlast desse forskarane som til dagleg sit på forskjellege institusjonar og avdelingar. Gruppa skal vere eit forum for å legge fram idear til juridiske forskingsprosjekt og å diskutere pågåande prosjekt. Føremålet med gruppa er å auke den juridiske forskingsaktiviteten ved institusjonane. Les meir.

Kultur og Helse

Forskingsgruppa Kultur og Helse

Økt   kunnskap om sammenhengene mellom kulturdeltakelse og helse tyder på at det er   mulig å bruke kunst- og kulturaktiviteter som et ledd i bekjempelsen av sosiale helseforskjeller, ensomhet og sosialt stigma. Mye tyder også på at kunstens egenverdi kan bidra til helsefremming og til å forebygge helseproblemer.  Redaktøren av British   Medical Journal hevder til og med at kunst og kultur kan være mer effektivt  enn medisin for helsen: «If health is about adaption, understanding and acceptance, then the arts may be more potent than anything medicine has to offer» (Brodzinski). Samtidig er det bred internasjonal enighet om at det trengs mer forskning på området for å forstå de komplekse årsakssammenhengene mellom kultur og helse (Knudtsen et. al., 2005, s. 3434; White, 2009 og  Brodzinski, 2011, s. 22).

Les meir 

Kulturmøter

Forskergruppen for kulturmøter

Om forskergruppen for kulturmøter:

Med utgangspunkt i fagene historie og religion, er forskergruppen opptatt av kulturmøter i regionale, nasjonale og internasjonale sammenhenger. Utfra ulike faglige perspektiver studerer vi tema som nasjonsdanning, kunnskapsoverføring, religionsmøter, migrasjon og ulike former for sameksistens. Vår forskning har som mål å studere kulturmøter empirisk så vel som kritisk å undersøke betingelser, det være seg sekularisme, stat og transnasjonale forhold, for kulturmøter i historie og samtid.

Les meir

Livsløpsforsking

Eit longitudinelt forskingsprosjekt: Sårbare menneske – frå ungdomstid til vaksenliv

Forskingsprosjektet «Sårbare menneske – i overgangar frå ungdomstid til vaksenliv» er utgangspunkt for gruppe for Livsløpsforsking ved Høgskulen i Volda. Her kan du lese meir både om prosjektet og forskingsgruppa.

Les meir 

 

Læringsprosessar og vurderingshandlingar

Forskargruppa vil arbeide med forskingsstudiar inn mot tema læringsprosessar og vurderingshandlingar i utdanningsforsking. Studiar vil verte gjennomført gjennom eit samarbeid mellom fagtilsette på dei ulike avdelingane innanfor HVO og med varierande grad av involvering av eksterne forskarar. Gruppa vil vere samansett av fagdidaktikkarar i lærarutdanningane. Les meir

Litteratur

Fagleg formål

Gruppa skal vere eit forum for litteraturvitskap og tekstlesing i ulike fag. Ho samlar i dag fagfolk frå fire seksjonar/institutt, men er open for fleire tverrfaglege synergiar. Vi arbeider med teksttolking, kontekstuelle analyser, teoretiske og metodiske problemstillingar. Det er eit hovudmål at medlemmane skal få rettleiing og respons på undervegs-arbeid, og få inspirasjon til framtidige prosjekt. Dessutan skal gruppa halde kvarandre informert om aktuelle forskingssamarbeid, prosjektutlysingar, og nyttige nettverk. Der det er ønskeleg vil vi søke interne eller eksterne midlar for meir formaliserte samarbeidsprosjekt. I tillegg er det eit mål å integrere masterstudentar og PhD-stipendiatar i forskingsgruppa. Les meir.

Litteratur og musikk

Mange har ei intuitiv kjensle av at det finst eit slektskap mellom musikk og litteratur. Men kva er musikk? Og kva er litteratur? I løpet av dei siste 20 åra har det vakse fram eit nytt forskingsfelt basert på ei erkjenning av at den beste måten å svare på dei to spørsmåla på er å sjå dei i samanheng. Les meir her.

Matematikkdidaktikk

Formålet med forskingsgruppa er å generere forskingsbasert kunnskap om barn og unge si forståing og læring av matematikk og korleis skule og barnehage kan arbeide for å legge til rette for slik læring. Les meir.

Media Literacy and Learning Design

Forskargruppa omfattar  representantar frå fagutviklingsgruppene i alle GLU-faga, andre faglærarar i GLU med digitale utviklingsprosjekt, samt masterstudentar i GLU som har PfDK og digital didaktikk som masterprosjekt. Les meir

Mediedesign

Forskingsgruppe for mediedesign

Dette er ei forskingsgruppe ved Høgskulen i Volda med mediedesign som fellesnemnar. Med mediedesign meiner vi medie- og kommunikasjonsforsking som tar utgangspunkt i utvikling og tilrettelegging av ulike former for innhald. Utviklingsdimensjonen står i fokus og vil gjennom ei mediedesign-tilnærming utforske kommunikative potensiale for nye former for medieinnhald. Forskingsgruppa samarbeider med andre enkeltforskarar og miljø med relaterte forskingsinteresser.

Les meir 

Mediene og det internasjonale samfunn

Forskergruppa skal være et samlingspunkt for forskere med interesse for å utvikle og gjennomføre tverrfaglige prosjekter i kryssingsfeltet mellom mediene og det internasjonale samfunnet – med vekt på endringsprosesser i Europa etter den kalde krigens slutt. Gruppen vil på et overordnet nivå fokusere på det tekstlige innholdet i bred forstand og på medienes forskjellige fortellingsformer. Les mer.

Medier, profesjoner og samfunn

Om forskergruppa:

Forskergruppa skal være et samlingspunkt for forskere med interesse for å utvikle og gjennomføre prosjekter om forholdet mellom profesjoner, medier og samfunn.

Gruppa skal støtte enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer i deres arbeid med å utvikle prosjekter, skaffe midler og gjennomføre forskning på et felt som er sentralt for medieutdanningene ved HVO. Gruppa har jevnlige møter og skal også arrangere eller bidra til kurs, seminarer og konferanser med relevante tema. Les meir

Metodeforum

Metodeforum er en forskningsgruppe for alle kandidater, veiledere og faglige som er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Metodeforum skal være en kjerne i doktorgradsprogrammet og en felles faglig og sosial aktivitet. Det er fire årlige samlinger i Metodeforum. Les mer.

Mikrohistorie

Fagleg føremål

Forskingsgruppa i mikrohistorie skal vidareutvikle dette fagfeltet, mellom anna ved kopling til masteremnet KUM309 og skriftleg produksjon i form av artiklar og bøker.

Les meir her

NAV-gruppe

Føremålet til forskingsgruppa er å generere forsking om NAV. Les meir.

Nynorsk skriftkultur

Forskargruppe for nynorsk skriftkultur

Om forskargruppa for nynorsk skriftkultur:

Forskargruppa for nynorsk skriftkultur skal vere open og inkluderande for alle vitskapleg tilsette innanfor UH-sektoren som er interesserte i forsking på det nynorske feltet, og som vil delta aktivt i aktuelle prosjekt eller samarbeidstiltak. Det er ønskjeleg at forskargruppa har disiplinmessig breidde og femner om mediefag, samfunnsfag og humanistiske fag, samstundes som det er ønskjeleg at nynorsk skriftkultur står i sentrum – både direkte og indirekte, til dømes gjennom ulike former for komparasjon. Forskargruppa skal ha ein inviterande profil, vere open for kontakt med nærskylde tiltak og ha eit særleg auge for tverrfaglege tilnærmingsmåtar.

Les meir

PPU forskingsgruppe

Forskingsgruppe for fagmiljøet i praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Les meir. 

Profesjonsetikk

Forskningsgruppen i profesjonsetikk er en tverrfaglig forskningsgruppe som er åpen for ansatte ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Molde og ansatte i Helse Møre og Romsdal. Vi er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Forskningsgruppen vil perspektivere etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt (strukturvilkår), og bearbeider problemstillinger i kjernen av profesjonelt arbeid. Les meir

Profesjonsforsking

Eit av formåla med gruppa er å utvikle profesjonskunnskap som kan kome til nytte både for lærarutdanningane og praksis. Eit anna formål er kompetanseheving og publisering, og deltaking i aktivitetar som kan støtte opp om desse områda. Gruppa forskar i hovudsak på område innan kvalifisering, profesjonsutøving, kunnskapstypar og kunnskapen sin status, og profesjonsetikk/ skjønn. Les meir

Randsonemedier

Gruppen vil legge til rette for forsknings- og publiseringssamarbeid, kollegaveiledning og være et utgangspunkt for til å hente eksterne midler til større og mindre faglige satsinger. Les meir

Religion og livssyn

Forskergruppen Religion og livssyn arrangerer regelmessige forskningssamlinger, der både nye og erfarne forskere har mulighet til å presentere arbeid innenfor de prosjektene som initieres i gruppen. Les mer.

Research Group on Immersive Media and Multisensory Perception

Background

The Research Group on Immersive Media and Multisensory Perception focuses on the emerging uses of VR and AR technologies in a range of fields, from immersive journalism, to digital heritage, destination marketing, immersive learning and simulation, sound perception in animation, and 3D animation techniques. The group is organizationally located within the Institute for Film and Animation (IFA) at the Faculty of Media (AMF), but membership is open to all HVO researchers working with immersive media and multisensory perception. Read more

Samfunnsfagdidaktikk

Forskingsgruppe i samfunnsfagdidaktikk

-      Eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen

Skulefaga er ikkje direkte speglingar av vitskapsfaga, men er forma også av andre verdiar og interesser. Skulefaga har dessutan særeigne verknader for elevar og i samfunnet på til dels andre måtar enn vitskapsfaget. Fagdidaktikken har difor vakse fram som eit felt for forsking og teoriutvikling om skulefaga.

Les meir 

Shakespeare network

The Bergen-Volda Shakespeare Network

Fagleg formål: Formålet med nettverket er å dele, diskutere og utvikle idear om og innsikt i tematikk rundt Shakespeare og interdisplinære fagfelt, som til dømes adaptasjon, biletkunst, omsetjing og bokhistorie. Les meir.

Spesialpedagogikk og inkludering

Forskingsgruppa har som fagleg formål å generere forskingsbasert kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, og korleis skule og barnehage kan jobbe for å imøtekome desse behova på ein god måte. Les meir her.

Språkleg og kulturelt mangfald

Forskargruppa arbeider med problemstillingar knytt til moglegheiter og utfordringar som det språklege og kulturelle mangfaldet gir. Gruppa er tverrfagleg, men har det til felles at vi er opptekne av korleis barnehagar og skular skapar eit oppvekst- og læringsmiljø som gir best mogleg utbytte for alle barn, unge og vaksne. Les meir.

Språk og læring

Forskargruppa samlar forskarar som på ulike måtar har interesse for forsking på språk og læring, både frå engelsk- og norskmiljøet ved Høgskulen i Volda. Les meir.

Tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule

Forskargruppa for tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule

Om forskargruppa for tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule

Forskargruppa for tidleg litterasitet/literacy i barnehagen er opptatt av å styrke barnehagelærarutdanninga (BLU) i å ruste studentar til å skape språkstimulerande miljø i barnehagen. Andre føremål er å undersøkja barns og barnehagars praksisar knytt til literacy, og  å prøve ut og implementere språklege tiltak i praksisfeltet. Forskargruppa er tverrfagleg, og det medlemene har felles er at dei er tilknytta barnehagelærarutdanninga og har ei interesse for arbeid med språk i barnehagen. Til no er fag som norsk, pedagogikk, drama, mat og helse, naturfag og matematikk representerte.

Les meir

Tverrprofesjonelt samarbeid

Forskargruppa er eit samlingspunkt for forskarar med interesse for å utvikle forskingsbasert kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på område som er relevante for helse- og sosialfagleg arbeid. Les meir.

Volda medvitsforum

Forstå medvitet. Tverrfaglege diskusjonar, artikkelgjennomgang, og foredrag med inviterte gjestar. Les meir.

Volda kritiske kammer

Fagleg formål er å utfordre dei vitskaplege fundamenta for medlemmene sine forskingsprosjekt og -publikasjonar. Les meir.

Delar av forskinga ved Høgskulen i Volda er organisert i forskingsgrupper. Forskingsgruppene kan omfatte forskarar på tvers av institutt og avdelingar, og også forskarar ved andre institusjonar.

Aktiviteten i gruppene varierer mykje, avhengig av fagområde, forskingstradisjonar og aktivitet i form av prosjekt, tilknytte ph.d.-stipendiatar og andre forhold.

Nettsidene som presenterer forskingsgruppene er under oppbygging .