Forskingsgrupper

Forskingsgruppene ved Høgskulen i Volda skal bidra til å skape gode fagmiljø rundt tematiske område som kan vere både tverrfaglege eller fagspesifikke. Forskingsgruppene skal også stimulere til internasjonalt forskingssamarbeid, og det er ei målsetting at dei utarbeider søknader om eksterne forskingsmidlar. 

A-kandidaten

A-kandidaten er ei forskingsgruppe ved Høgskulen i Volda som har kunst- og designdidaktikk som fellesnemnar. Ordsamansettinga kunst- og designdidaktikk refererer til forskingsfellesskapet som i seinare år er etablert omkring designprofesjon, og kunst- og handverksfaget i heile skuleløpet. A- kandidaten handlar om å forske på den gode praksisen (best practice) i faget, og utvikle kunnskap om læringsstrategiar, læringsprosessar og fagkunnskapar. Les meir.

Animasjon før og no

Animasjonsutdanninga i Volda er den eldste animasjonsutdanninga i Norden og er den breieste og leiende animasjonsutdanninga i Norge. HVO har vore ein vesentleg faktor i bygginga av den norske animasjonsbransjen dei siste 30 åra. Ved sida av å utdanne mange av dei sentrale aktørane i bransjen har ein arbeidd kontinuerleg med å forske på og skrive den norske animasjonsfilmhistoria. Dei siste åra har tilsette ved instituttet også publisert nasjonalt og internasjonalt mellom anna om animert dokumentar og animasjon i nye media/ny teknologi. Les meir

Barn, barndom og hverdagsliv

Formål

Forskningsgruppa Barn, barndom og hverdagsliv søker å forstå betingelser for barn og unges deltakelse, utvikling, læring og velferd med utgangspunkt i deres eget hverdagsliv og de sosiale praksisene og institusjonene de deltar i. Gruppa er tverrfaglig sammensatt av forskere og stipendiater med bakgrunn fra blant annet sosiologi, historie, psykologi, helse- og sosialfag og pedagogikk.

Forskningsprosjekter tilknyttet gruppa handler om barn i forskjellige institusjonelle og sosiale arenaer (skole/barnehage, familie, fritidsaktiviteter/idrett, helse- eller barnevern), og bygger på bl.a. barndomssosiologiske- og historiske perspektiv, psykologiske og sosiokulturelle perspektiver.

Ett av gruppas mål er å bidra til en kritisk diskusjon omkring hvordan barn og barndom forstås, konstrueres og rekonstrueres i praksis, politikk, forskning og samfunnets institusjoner, og hvilken betydning dette har for inkludering og ekskludering.

Gruppa skal

 1. dele og diskutere forskningsresultat, -ideer og artikkelutkast med mål om å videreutvikle disse
 2. utvikle nye forskningsprosjekter og -søknader med hovedfokus på å realisere tverrfaglige og tverrinstitusjonelle prosjekt
 3. invitere sentrale barndomsforskere til samlinger for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling

Gruppa er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Intensjonen er 2 felles samlinger per semester med følgende innhold:

 1. Drøfting av artikkelutkast under arbeid
 2. Presentasjon av planlagte og/eller nystartede prosjekt med påfølgende drøfting
 3. Idemyldring rundt mulige nye prosjekt med vekt på utvikling av fellesprosjekt

Det er et mål at stipendiatene som er tilsluttet gruppa, har minst ett av innleggene per samling.

 

Deltakere fra Høgskulen i Volda

Bente Hasle, AHS (leder)

Eli-Karin Sjåstad Åsebø, AKF

Ingeborg Skogen, AKF

Ane Bergset Mandal, ASH

Betina Haug Olson, ASH

Berit Marie Kalland, ASH

Ellen M. Andenes, ASH

Ellen Aarseth, ASH

Egil Arne Standal, ASH

Øyvind Økland, ASH

Inger Marie Okkenhaug, ASH

Hilde Muren, ASH

 

Barnevernsforsking

Formål

Utvikle forskingsprosjekt, publisering og formidling av barnevernsforsking. Les meir

Demokrati og medverknad

Føremål

Forskingsgrupper kan ha ulike føremål, og ha mål på ulike nivå (generelle, som kan vere å auke forskingsaktiviteten, og meir spesifikke, som å bidra til å auke kunnskapen med utgangspunkt i ei  spesifikk problemstilling). Denne forskingsgruppa har eit føremål om å auke forskingsaktiviteten ved instituttet, men knytt til eit samlande tema, som er demokrati og medverknad.

 • Å auke forskingsaktiviteten  - prosjekt og publisering - ved instituttet
 • Å bidra til at studentar kan involverast i FoU-aktivitet
 • Å publisere ein fellespublikasjon om demokrati og medverknad

Les meir 

Drug Addiction and Recovery in Tanzania

The overall aim of the research: To get a better understanding of why people in Tanzania develop drug problems, important individual and social factors influencing recovery efforts and how people with drug addiction respond to rehabilitation programs. Read more

Digital kultur og offentlighet

Digitale kulturuttrykk og debattformer er i økende grad med på å forme samfunnet på alle nivå. Sosiale media og andre digitale plattformer er arenaer for underholdning, sosialt liv, offentlig debatt og styring. Fra å være mottakere av analogt medieinnhold, er svært mange av oss i dag aktive produsenter og konsumenter. Økt tilgang på teknologi og de mange plattformene for interaksjon har gjort det enklere å heve sin stemme, men det kan også gjøre det vanskeligere å bryte igjennom, og enklere å manipulere kunnskap – slik vi ser med «fake news» – da meningsinnholdet ikke lenger styres av redaksjonelle valg. Framveksten av såkalte alternative nyhetskanaler, blogger og diskusjonsforum åpner for muligheten til å betrakte samfunnet fra flere ståsteder, men kan også bidra til å normalisere radikale og kontroversielle holdninger. Samtidig som det i prinsippet er lettere å ytre seg i det digitale samfunnet, presses mange debattanter til taushet gjennom hets og trusler. Kontinuerlig debatt om ytringsfrihetens grenser og de etiske, juridiske og demokratiske problemstillinger som ligger i dette problemkomplekset er derfor en viktig del av den digitale offentligheten. For å forstå hvordan digitale plattformer skaper muligheter og utfordringer for deltakelse i offentligheten, trengs det mer forskning og formidling. Forskningsgruppen Digital kultur og offentlighet jobber med problemstillinger knyttet til denne tematikken både i den globale og den norske konteksten. Vi utforsker blant annet bruken av sosial medier til å organisere og mobilisere protestbevegelser, politiske aktørers bruk av sosiale medier i styringsprosesser, og spørsmål knyttet til digital formidling, samfunnsdebatt og dannelse. Hvilke muligheter og begrensninger gir digitale medier for deltakelse i det offentlige rom? Hvordan skaper den nye alternative sannheter og offentlige rom og stemmer, og hvordan begrenses og muliggjøres marginaliserte og andre undergruppers deltakelse offentlige sfære. Hvordan kan digitale kart brukes i undervisning og annen formidling?

Leder: Førsteamanuensis Eirik Hammersvik, IPAS

Medlemmer i forskningsgruppen:

 • førsteamanuensis Eirik Hammersvik, HVO
 • førsteamanuensis Margit Ystanes, HVO
 • førsteamanuensis Kjersti Straume, HVO
 • stipendiat Anne Natvik, HVO
 • førsteamanuensis Chalak Kaveh, HVO
 • høgskulelektor Ingvild Sande Lillebø, HVO
 • førsteamanuensis Tord Austdal, UiS
 • stipendiat Sterre Gilsing, Universitetet i Utrecht
 • stipendiat José Alejandro Huidobro Goya, UiB 

 

Forsking på skapande læringsprosessar i musikk

- Research on Creative Learning Processes in Music

Forskargruppa arbeider med forskingsstudiar innan tematikken skapande læringsprosessar i musikk. Denne tematikken er relevant for fagmiljøet tilknytt dei ulike musikkstudium ved HVO, både når det gjeld læringsprosessar hjå dei tilsette sjølve, hjå studentar, og hjå eksterne aktørar som ein kan oppsøkje eller som ein har kontakt med gjennom praksisfeltet. Forskargruppa har eit generelt mål om å auke forskingsaktiviteten i fagmiljøet, og eit meir spesifikt mål om å bidra til fagfeltet ved publisering og formidling innan tematikken. Forskingsstudiar vil bli gjennomført av fagtilsette med tilknyting til musikkfag på HVO i samarbeid innanfor HVO og med varierande grad av involvering av eksterne forskarar. Les meir

Forskingsgruppe Cardiff University - ASH

Føremål:

Føremålet med forskingsgruppa er å konsolidere og vidareutvikle forskingsaktiviteten mellom Cardiff University og Avdeling for samfunnsfag og historie (ASH).

 

Medlemmar:

Alf Roger Djupvik (leiar)

Vidar Myklebust

Tor-Johan Ekeland

Silje Louise Dahl

Bjarte Folkestad

Egil Arne Standal

Margrethe Homlong

Gro Bårdseth

Andy Pithouse (Cardiff University)

Alyson Rees (Cardiff University)

Charlotte Brookfield (Cardiff University)

Kevin Morgan (Cardiff University)

 

Aktivitetar:

Søknader om forskingsstøtte.

Publisering av forskingsresultat.

 

 

Forum for høgskulehistorie

Formål

Forum for høgskulehistorie er en møteplass og forum for fagfolk ved og rundt Høgskulen i Volda som er interessert i HVOs historie og i norsk utdanningshistorie. Her skal fagansatte fra HVO, inviterte forskere fra andre institusjoner pensjonister og andre aktører kunne holde innlegg om aktuelle temaer og prosjekter og drøfte forumets fagfelt.

Videre er det tenkt at gruppen skal være en ressurs og forum for Historisk institutts arbeide med å løfte forskningen på høgskulens historie. Dette arbeidet har ambisjoner om å munne ut i et bokverk om Høgskulen i Voldas historie.

 

Program 2019

Kommer

 

Medlemmer

Ola Teige

Harald Endre Tafjord

Johann Roppen

Elisabeth Teige

Kari Hasle

 

 

 

 

Juss

Formål

Gruppa består av forskarar i juss ved Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Molde. I gruppa samlast desse forskarane som til dagleg sit på forskjellege institusjonar og avdelingar. Gruppa skal vere eit forum for å legge fram idear til juridiske forskingsprosjekt og å diskutere pågåande prosjekt. Føremålet med gruppa er å auke den juridiske forskingsaktiviteten ved institusjonane.

 

Medlemmar av gruppa ved Høgskulen i Volda

Egil Arne Standal

Margrethe Homlong

Bernt Olav Øvregaard

Ingvild Sande Lillebø

Ellen Lexerød Hovlid

 

Andre medlemmar av gruppa

Georg Inge Iversen Panzer (Høgskolen i Molde)

Odd Anders Bøyum-Folkeseth (Høgskolen i Molde)

Linda Bøyum-Folkeseth (Høgskolen i Molde)

Morten Walløe Tvedt (Høgskulen i Molde)

Ingunn Skjelbreidalen (Høgskulen på Vestlandet)

Dag Digernes (Høgskulen på Vestlandet)

 

Leiar

Ellen Lexerød Hovlid, Høgskulen i Volda.

 

Aktivitetar i gruppa

Gruppa arrangerer jamleg seminar for å diskutere idear til juridiske forskingsprosjekt og pågåande forskingsprosjekt. Gruppa hentar også inn eksterne foredragshaldarar til seminara. Gruppa arrangerer dessutan seminar som er opne for andre, til dømes seminar om forvaltningslova i samband med at det var 50 år sidan lova vart vedteken.

 

 

Kultur og Helse

Forskingsgruppa Kultur og Helse

Økt   kunnskap om sammenhengene mellom kulturdeltakelse og helse tyder på at det er   mulig å bruke kunst- og kulturaktiviteter som et ledd i bekjempelsen av sosiale helseforskjeller, ensomhet og sosialt stigma. Mye tyder også på at kunstens egenverdi kan bidra til helsefremming og til å forebygge helseproblemer.  Redaktøren av British   Medical Journal hevder til og med at kunst og kultur kan være mer effektivt  enn medisin for helsen: «If health is about adaption, understanding and acceptance, then the arts may be more potent than anything medicine has to offer» (Brodzinski). Samtidig er det bred internasjonal enighet om at det trengs mer forskning på området for å forstå de komplekse årsakssammenhengene mellom kultur og helse (Knudtsen et. al., 2005, s. 3434; White, 2009 og  Brodzinski, 2011, s. 22).

Les meir 

Kulturmøter

Forskergruppen for kulturmøter

Om forskergruppen for kulturmøter:

Med utgangspunkt i fagene historie og religion, er forskergruppen opptatt av kulturmøter i regionale, nasjonale og internasjonale sammenhenger. Utfra ulike faglige perspektiver studerer vi tema som nasjonsdanning, kunnskapsoverføring, religionsmøter, migrasjon og ulike former for sameksistens. Vår forskning har som mål å studere kulturmøter empirisk så vel som kritisk å undersøke betingelser, det være seg sekularisme, stat og transnasjonale forhold, for kulturmøter i historie og samtid.

Les meir

Livsløpsforsking

Eit longitudinelt forskingsprosjekt: Sårbare menneske – frå ungdomstid til vaksenliv

Forskingsprosjektet «Sårbare menneske – i overgangar frå ungdomstid til vaksenliv» er utgangspunkt for gruppe for Livsløpsforsking ved Høgskulen i Volda. Her kan du lese meir både om prosjektet og forskingsgruppa.

Les meir 

 

Læringsprosessar og vurderingshandlingar

Forskargruppa vil arbeide med forskingsstudiar inn mot tema læringsprosessar og vurderingshandlingar i utdanningsforsking. Studiar vil verte gjennomført gjennom eit samarbeid mellom fagtilsette på dei ulike avdelingane innanfor HVO og med varierande grad av involvering av eksterne forskarar. Gruppa vil vere samansett av fagdidaktikkarar i lærarutdanningane. Les meir

Litteratur

Fagleg formål

Gruppa skal vere eit forum for litteraturvitskap og tekstlesing i ulike fag. Ho samlar i dag fagfolk frå fire seksjonar/institutt, men er open for fleire tverrfaglege synergiar. Vi arbeider med teksttolking, kontekstuelle analyser, teoretiske og metodiske problemstillingar. Det er eit hovudmål at medlemmane skal få rettleiing og respons på undervegs-arbeid, og få inspirasjon til framtidige prosjekt. Dessutan skal gruppa halde kvarandre informert om aktuelle forskingssamarbeid, prosjektutlysingar, og nyttige nettverk. Der det er ønskeleg vil vi søke interne eller eksterne midlar for meir formaliserte samarbeidsprosjekt. I tillegg er det eit mål å integrere masterstudentar og PhD-stipendiatar i forskingsgruppa. Les meir.

Litteratur og musikk

Mange har ei intuitiv kjensle av at det finst eit slektskap mellom musikk og litteratur. Men kva er musikk? Og kva er litteratur? I løpet av dei siste 20 åra har det vakse fram eit nytt forskingsfelt basert på ei erkjenning av at den beste måten å svare på dei to spørsmåla på er å sjå dei i samanheng. Les meir her.

Matematikkdidaktikk

Fagleg formål

Formålet er å generere forskingsbasert kunnskap om barn og unge si forståing og læring av matematikk og korleis skule og barnehage kan arbeide for å legge til rette for slik læring.

Aktivitetar (plan for arbeidet i gruppa)

Gruppa har ein fast møteplan i året. På møta tek vi opp tema og saker som er aktuelle for gruppa og som er eigna for å utvikle gruppa. Vi har faglege innslag der ein av medlemmane presenterer eige arbeid og får respons frå dei andre. Presentasjonen kan vere av arbeid i alle stadier, frå idé via datainnsamling og til tekstproduksjon. Det er også aktuelt å invitere eksterne forskarar/fagpersonar frå andre institusjonar og avdelingar som kan halde innlegg om ulike tema.

Medlemmer

Dosent Arne Kåre Topphol, gruppeleiar

Førsteamanuensis Hilde Opsal, nestleiar

Førstelektor Frode Opsvik

Førstelektor Leif Bjørn Skorpen

Høgskulelektor Antje Meier

Høgskulelektor Odd Helge Tonheim

Høgskulelektor Arve Fiskerstrand, planlegg ph.d

Høgskulelektor Kim André Refvik, stipendiat og ph.d-student frå haust 2019

Høgskulelektor Ingeborg Berget, ph.d-student

Eksterne samarbeidspartar

Professor Markku Hannula, University of Helsinki, professor II ved HVO

Dosent Bjørn Smestad, OsloMet, dosent II ved HVO

 

Media Literacy and Learning Design

Forskargruppa omfattar  representantar frå fagutviklingsgruppene i alle GLU-faga, andre faglærarar i GLU med digitale utviklingsprosjekt, samt masterstudentar i GLU som har PfDK og digital didaktikk som masterprosjekt. Les meir

Mediedesign

Forskingsgruppe for mediedesign

Dette er ei forskingsgruppe ved Høgskulen i Volda med mediedesign som fellesnemnar. Med mediedesign meiner vi medie- og kommunikasjonsforsking som tar utgangspunkt i utvikling og tilrettelegging av ulike former for innhald. Utviklingsdimensjonen står i fokus og vil gjennom ei mediedesign-tilnærming utforske kommunikative potensiale for nye former for medieinnhald. Forskingsgruppa samarbeider med andre enkeltforskarar og miljø med relaterte forskingsinteresser.

Les meir 

Mediene og det internasjonale samfunn

Om forskergruppa

Forskergruppa skal være et samlingspunkt for forskere med interesse for å utvikle og gjennomføre tverrfaglige prosjekter i kryssingsfeltet mellom mediene og det internasjonale samfunnet – med vekt på endringsprosesser i Europa etter den kalde krigens slutt. Gruppen vil på et overordnet nivå fokusere på det tekstlige innholdet i bred forstand og på medienes forskjellige fortellingsformer. Gruppen vil fokusere på tre hovedtemaområder:

 1. Mediehistorie i bred forstand - inkluderer både de tradisjonelle massemediene og de nye digitale mediene.

 2. Visuelle virkemidler og fortellingsformer i mediene, f. eks. i utenriksjournalistikk og internasjonal politikk fra 1990-tallet og framover, og slik de har kommet til uttrykk i nyheter (pressefoto, fotografi, karikaturtegninger og film) om protester, kriser, konflikter og krig.

 3. Krisekommunikasjon og forskningsformidling (både som fagområde og en måte å formidle faglige resultater) – herunder også bruken av audiovisuelle utstillinger.

Gruppa skal støtte enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer i deres arbeid med å utvikle prosjekter, skaffe midler og gjennomføre forskning på flere av de feltene som er sentralt for forståelsen av medieutdanningenes samfunnsansvar i en verden i stadig forandring. Gruppa har jevnlige møter og skal også arrangere eller bidra til seminarer og konferanser med relevante tema, og skal sørge for at gruppens medlemmer får anledning til å utvikle egen forskning gjennom deltakelse i internasjonale forskningsnettverk og ved å publisere internasjonalt i anerkjente nivå 2 og 1 tidsskrift/forlag.

 

Pågående prosjekter

EU-prosjekter:

COST Action: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent. (2017-2021)

The “Child Welfare Service in Media” project is about how this important public service is presented in the media and to which extent this coverage could influence the confidence in this institution. Read more about the project.

"Issue Management and Risk Communication"

Pr i 100 spørsmål

Reading north through social semiotics

Den spanske borgerkrigen i norske medier 1936-1939: Kampen om opinionen.

Still, Small Voice: Ambiguity in Art & Photography.

Frame of Mind: Looking at 50 Photographs.

Landscape & Literature.

«Kardashianering av fotografier i sosiale medier: Perfekte fotografier av og fra folk flest.»

«Algae to Future-prosjektet» (A2F)

«Litzmannstadt-ghettoen i Lodz – mediering av sensitive tema

Audiovisuell utstilling i Lodz, Polen (Reflections upon 3 completed Intercultural and Cross-medial workshops)

 

Et utvalg avsluttede prosjekter knyttet til medlemmer av gruppa

Media and Revolt. Strategies and Performances from the 1960’s to the Present. Berghahn Books 2014.

Media and the Cold War 1975-1991:

Nordic Media and the Cold War. Nordicom 2015.

Media and the Cold War in the 1980s. Between Star Wars and Glasnost. Palgrave 2018

Da Berlinmuren falt: en analyse av presse, radio og TV I 1989. Mediehistorisk tidsskrift nr. 29, 2018.

Researching Newsreels: Local, National and Transnational Case Studies. Palgrave 2018

Around the World: The First Norwegian Newsreel, 1930-1941.

The Legal Settlement and Reconstruction in the Norwegian Newsreel Norsk Filmrevy, 1945-1949.

The Documentary Impulse. Phaidon

"Creative Communication Design: Communicating Holocaust to younger generations.” Conference article for Cumulus Conference Paris, spring 2018.

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapon) conference exhibition i Oslo

International Media and the Cold War Conference 2014: Conference exhibition in Volda

 

Medlemmer av gruppa

Rolf Werenskjold (leder)

Henrik G. Bastiansen

Stuart Franklin

Thomas Lewe

Bjarne Riiser Gundersen

Turid Øvrebø

Burcu Peksevgen

Idar Flo

Erling Sivertsen

Kristian Fuglseth

Jan Arne Halvorsen

Hans Martin Dypvik

Endre Eidså Larsen

Bernt Hagtvet (UiO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medier, profesjoner og samfunn

Om forskergruppa:

Forskergruppa skal være et samlingspunkt for forskere med interesse for å utvikle og gjennomføre prosjekter om forholdet mellom profesjoner, medier og samfunn.

Gruppa skal støtte enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer i deres arbeid med å utvikle prosjekter, skaffe midler og gjennomføre forskning på et felt som er sentralt for medieutdanningene ved HVO. Gruppa har jevnlige møter og skal også arrangere eller bidra til kurs, seminarer og konferanser med relevante tema. Les meir

Metodeforum

Om metodeforum

Metodeforum er en forskningsgruppe for alle kandidater, veiledere og faglige som er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Metodeforum skal være en kjerne i doktorgradsprogrammet og en felles faglig og sosial aktivitet. Det er fire årlige samlinger i Metodeforum.

 

Aktiviteter

Metodeforum skal primært dekke ph.d.-kandidatenes behov og er et tiltak for å sikre gjennomstrømmingen knyttet til doktorgradsprogrammet. Metodeforum skal også ha programtilbud som er relevant og nyttig for veilederne og deres oppgaver.

 • Metodeforum skal samle kandidater, veiledere og ansatte knyttet til doktorgradsprogrammet til framlegg og diskusjoner. Vi ønsker framlegg både av ph.d.-kandidater og fast ansatte.
 • Metodeforum skal tilby foredrag og diskusjoner over temaer som ikke er dekket av de poenggivende kursene i doktorgradsprogrammet. Vi vil ta opp temaer som er sentrale for kvaliteten på både på individuelle forskningsprosjekter og for doktorgradsprogrammet som helhet.

 • Metodeforum skal arrangere foredrag og diskusjoner om sentrale metodologiske temaer og temaer knyttet til doktorgradens profil.

 • Midtvegsvurderinger og sluttlesninger for kandidater skal normalt legges til Metodeforum.

 

Kontaktperson

Leder for Metodeforum: Kjartan Leer-Salvesen, leersalv@hivolda.no, tlf. 41 65 98 05.

 

Mikrohistorie

Fagleg føremål

Forskingsgruppa i mikrohistorie skal vidareutvikle dette fagfeltet, mellom anna ved kopling til masteremnet KUM309 og skriftleg produksjon i form av artiklar og bøker.

Les meir her

 

 

 

NAV-gruppe

Føremål

Føremålet til forskingsgruppa er å generere forsking om NAV.

Medlemmar

Alf Roger Djupvik (leiar)

Erlend Walseth

Pål Roar Torp Brekke

Bjarte Folkestad

Gerd Skjong

Magne Eikås (HVL)

Svein Tuastad (UiS)

Aktivitetar

Søknader om forskingsstøtte.

Fagleg forum mellom medlemmane i gruppa.

 

 

 

 

 

Nynorsk skriftkultur

Forskargruppe for nynorsk skriftkultur

Om forskargruppa for nynorsk skriftkultur:

Forskargruppa for nynorsk skriftkultur skal vere open og inkluderande for alle vitskapleg tilsette innanfor UH-sektoren som er interesserte i forsking på det nynorske feltet, og som vil delta aktivt i aktuelle prosjekt eller samarbeidstiltak. Det er ønskjeleg at forskargruppa har disiplinmessig breidde og femner om mediefag, samfunnsfag og humanistiske fag, samstundes som det er ønskjeleg at nynorsk skriftkultur står i sentrum – både direkte og indirekte, til dømes gjennom ulike former for komparasjon. Forskargruppa skal ha ein inviterande profil, vere open for kontakt med nærskylde tiltak og ha eit særleg auge for tverrfaglege tilnærmingsmåtar.

Les meir

PPU forskingsgruppe

Forskingsgruppe for fagmiljøet i praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Les meir. 

Profesjonsetikk

Forskningsgruppen i profesjonsetikk er en tverrfaglig forskningsgruppe som er åpen for ansatte ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Molde og ansatte i Helse Møre og Romsdal. Vi er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Forskningsgruppen vil perspektivere etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt (strukturvilkår), og bearbeider problemstillinger i kjernen av profesjonelt arbeid. Les meir

Profesjonsforsking

Eit av formåla med gruppa er å utvikle profesjonskunnskap som kan kome til nytte både for lærarutdanningane og praksis. Eit anna formål er kompetanseheving og publisering, og deltaking i aktivitetar som kan støtte opp om desse områda. Gruppa forskar i hovudsak på område innan kvalifisering, profesjonsutøving, kunnskapstypar og kunnskapen sin status, og profesjonsetikk/ skjønn. Les meir

Religion og livssyn

Formål

Forskergruppen Religion og livssyn arrangerer regelmessige forskningssamlinger, der både nye og erfarne forskere har mulighet til å presentere arbeid innenfor de prosjektene som initieres i gruppen. Med i forskergruppen er også forskningsstipendiater og mastergradsstudenter fra Master i kulturmøte. I tillegg arrangerer gruppen mer spesifikke fagseminar, der man inviterer kolleger utenfor gruppen til å bidra. Forskergruppen springer ut av fagmiljøet ved Institutt for religion og livssyn, og har for inneværende periode et faglig fokus på prosjekter innen religion- og livssynsdidaktikk (et prosjekt som del av UH-nett Vest), ett prosjekt om vekkelsesforskning, samt ett om rommets betydning i religion, teologi og filosofi. Forskergruppen har gjennom Institutt for religion og livssyn (IRL) den fagfellevurderte publikasjonsplattformen Kykjefag profil på Cappelen Damm Akademisk.

Workshops og forskningssamlinger høsten 2020

18. august. Høgskulen i Volda: 
Knut-Willy Sæther m.fl.

16. september. Høgskulen i Volda:  
Kristin Hatlebrekke m.fl. 

21. oktober. Høgskulen i Volda:
Program kunngjøres senere

22.-23. oktober: Forskningskonferanse, Ørsta / Rekkedal
Deltakere fra Institutt for religion og livssyn samt inviterte forskere fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Stavanger og Det teologiske menighetsfakultetet

11. november. Høgskulen i Volda
Program kunngjøres senere

9. desember Høgskulen i Volda
Program kunngjøres senere

 

Medlemmer

Knut-Willy Sæther (leder)
Bente Afset
Anders Aschim
Guro Bjørnevik
Ragnhild Fauske
Randi Kjærstad Hagerup
Per Halse
Kristin Hatlebrekke
Hildegunn Valen Kleive
Kjartan Leer-Salvesen
Jonas Gamborg Lillebø
Birger Løvlie
Rebekka H. Maude
Ralph Meier
Jostein Garcia de Presno
Arne Kjell Redse
Andreas Tjomsland
Nina Tomasgard
Jan Ove Ulstein

 

Research Group on Immersive Media and Multisensory Perception

Background

The Research Group on Immersive Media and Multisensory Perception focuses on the emerging uses of VR and AR technologies in a range of fields, from immersive journalism, to digital heritage, destination marketing, immersive learning and simulation, sound perception in animation, and 3D animation techniques. The group is organizationally located within the Institute for Film and Animation (IFA) at the Faculty of Media (AMF), but membership is open to all HVO researchers working with immersive media and multisensory perception. Read more

Samfunnsfagdidaktikk

Forskingsgruppe i samfunnsfagdidaktikk

-      Eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen

Skulefaga er ikkje direkte speglingar av vitskapsfaga, men er forma også av andre verdiar og interesser. Skulefaga har dessutan særeigne verknader for elevar og i samfunnet på til dels andre måtar enn vitskapsfaget. Fagdidaktikken har difor vakse fram som eit felt for forsking og teoriutvikling om skulefaga.

Les meir 

Shakespeare network

The Bergen-Volda Shakespeare Network

Fagleg formål: Formålet med nettverket er å dele, diskutere og utvikle idear om og innsikt i tematikk rundt Shakespeare og interdisplinære fagfelt, som til dømes adaptasjon, biletkunst, omsetjing og bokhistorie.

Aktivitetar: medlemmer frå nettverket møtes ein gong i året og presenterer papers om eit bestemt tema; ved fleire tilfelle har dette kulminert i utgjevingar av antologiar og spesialutgåver av tidsskrift

Prosjekt: mange individuelle prosjekt

Leiar: Svenn-Arve Myklebost (HVO)

Medlemmer: om lag 40-45 personar frå England, USA, Italia, Kroatia, Ungarn, Canada, Frankrike, Danmark, Finland, m.fl. Frå Noreg: Svenn-Arve Myklebost (HVO), Timothy Saunders (HVO), Delilah Bermudez Brataas (NTNU), Stuart Sillars (emeritus UiB), Roy Eriksen (UiA), Perry McPartland (UiA), Siri Vevle (UiB/HVO).

 

Meir informasjon på nettverket si heimeside: https://bvshakespearenet.wordpress.com/

Spesialpedagogikk og inkludering

Forskingsgruppa har som fagleg formål å generere forskingsbasert kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, og korleis skule og barnehage kan jobbe for å imøtekome desse behova på ein god måte. Les meir her.

Språkleg og kulturelt mangfald

Forskargruppa arbeider med problemstillingar knytt til moglegheiter og utfordringar som det språklege og kulturelle mangfaldet gir. Gruppa er tverrfagleg, men har det til felles at vi er opptekne av korleis barnehagar og skular skapar eit oppvekst- og læringsmiljø som gir best mogleg utbytte for alle barn, unge og vaksne. Sentrale forskingsinteresser er: 
•    Inkludering og antirasistisk arbeid
•    Fleirspråklege og fleirkulturelle perspektiv på utvikling og læring hos barn og unge 
•    Norskopplæring i eit andrespråksperspektiv 
Målet for forskargruppa er å utvikle kompetanse på det fleirspråklege og fleirkulturelle feltet, utvikle metodekompetanse på forsking i barnehage- og skule, etablere forskingssamarbeid med nasjonale og internasjonale forskingsmiljø, utvikle felles forskingsprosjekt og involvere studentane i forskinga. 

Aktiviteten i forskargruppa:

Forskargruppa arbeider i team og har faste møter cirka ein gong i månaden der vi diskuterer problemstillingar, metode og teoretiske spørsmål knytt til forskingsprosjekt. Vi legg fram og gir respons på tekstutkast til publikasjonar, held oss oppdatert på forskingsfronten og deltek i den faglege debatten. 

Pågåande forskingsprosjekt:

Medlemmane i forskargruppa arbeider med følgjande prosjekt:

 • Munnleg arbeid i det fleirspråklege klasserommet, Randi Myklebust
 • Skule- og barnehagebasert utvikling på det fleirkulturelle feltet, Birgitte Fondevik, Randi Myklebust, Gunnhild Bergset, Kristin Rostad Gangstad
 • Fleirspråklegheit som ressurs i den vidaregåande skule, Sofie Emilie Holmen 
 • Eit leseprosjekt i eit afrikansk klasserom, Birgitte Fondevik 
 • DigiHand – fleirspråklege elevar og skriveopplæring i digitale klasserom, Birgitte Fondevik 
 • Bruk av barnelitteratur i det fleirspråklege og fleirkulturelle klasserommet, Birgitte Fondevik og Randi Myklebust
 • Tospråklege undervisningsmodellar, Randi Myklebust
 • Morsmålsstøtte i norskopplæringa for vaksne innvandrarar, Birgitte Fondevik
 • Innvandrerfamilier i møte med videregående skole, Julia Melnikova

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar:

Høgskolen i Innlandet, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Kontaktperson: Professor Lise Iversen Kulbrandstad 

Internasjonalt forskningsnettverk for språkleg og kulturelt mangfald i utdanninga,
Edilic: Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle 
Kontaktperson i Noreg: Sofie Emilie Holmen 

Bethel Pre- and Primary School, Himo, Kilimanjaro, Tanzania 
Kontaktperson i Noreg: Birgitte Fondevik

Tilsette ved HVO eller andre institusjonar som er interessert i å vere med i forskargruppa, eventuelt som ekstern samarbeidspartnar, kan ta kontakt med ein av leiarane. 

Leiarar og kontaktpersonar:

Birgitte Fondevik (førstelektor i norsk som andrespråk), leiar, tlf: 70075039, e-post
Randi Myklebust (førsteamanuensis i fleirkulturell pedagogikk), leiar, tlf:70075378, e-post
 

Medlemmar:

Gunnhild Bergset (høgskulelektor i pedagogikk)
Kristin Rostad Gangstad (høgskulelektor i pedagogikk) 
Sofie Emilie Holmen (doktorgradsstipendiat i norsk) 
Julia Melnikova (doktorgradsstipendiat i pedagogikk) 
Kathrine Tvinnereim (høgskulelektor i pedagogikk)
 

Språk og læring

Fagleg formål: Forskargruppa samlar forskarar som på ulike måtar har interesse for forsking på språk og læring, både frå engelsk- og norskmiljøet ved Høgskulen i Volda. Gruppa er eit forum for diskusjon av eiga og andres forsking, og eit forum ein kan vende seg til for utprøving av nye idear.

Aktivitetar: 3-4 møte kvart semester.

Prosjekt som gruppa (medlemmer i gruppa) er involverte i:

· Brain power and language learning

· Teaching morphological awareness in L2 English vocabulary acquisition

· Nynorsk språkdidaktikk i sjetteklasse

· Sosio-kognitiv funksjonell grammatikk i skulen

 

Leiar: Tor Arne Haugen

 

Medlemmer:

Jeannique Anne Darby

Hjalmar Eiksund

Pernille Fiskerstrand

Stig Jarle Helset

Jorunn Hetland

Vibeke Jensen

Gudrun Kløve Juuhl

Katrin Lunde 

Kjetil Arve Myskja

Maren Østrem Nesse

Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Eivor Finset Spilling

Tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule

Forskargruppa for tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule

Om forskargruppa for tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule

Forskargruppa for tidleg litterasitet/literacy i barnehagen er opptatt av å styrke barnehagelærarutdanninga (BLU) i å ruste studentar til å skape språkstimulerande miljø i barnehagen. Andre føremål er å undersøkja barns og barnehagars praksisar knytt til literacy, og  å prøve ut og implementere språklege tiltak i praksisfeltet. Forskargruppa er tverrfagleg, og det medlemene har felles er at dei er tilknytta barnehagelærarutdanninga og har ei interesse for arbeid med språk i barnehagen. Til no er fag som norsk, pedagogikk, drama, mat og helse, naturfag og matematikk representerte.

Les meir

Tverrprofesjonelt samarbeid

Banner

Forskargruppa er eit samlingspunkt for forskarar med interesse for å utvikle forskingsbasert kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på område som er relevante for helse- og sosialfagleg arbeid. Gruppa er ei av to forskingsgrupper som er oppretta for å støtte opp om det felles doktorgradsprogrammet mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda: «Profesjonsutøving - vilkår og utvikling»

Gruppa har som føremål å utvikle forskingsbasert kunnskap som kan kome til nytte i forsking, undervisning, formidling og praksis. I praksis handlar dette om å støtte medlemmene i arbeidet med å utvikle prosjekt, finne samarbeidspartar, skaffe midlar, gjennomføre prosjekt og publisere denne.

Gruppa samlast fire dagar i året. Fokuset ligg på både det å bygge forskingskompetanse og bidra til forsking og forskingsformidling. Faglege diskusjonar som støttar opp om nasjonale og internasjonale forskingspublikasjonar vert særleg vektlagt.

Møta i gruppa har i regelen to komponentar:

 1. Fagleg innlegg med brei fagleg eller metodisk nytteverdi frå medlemmer eller innhenta ekspertar.
 2. Presentasjon av og respons på medlemmene sine skriftlege arbeid i ulike stadium av forskingsprosessen. Dette strekkjer seg frå presentasjon av forskingsidear, via respons på teoretiske vinklar og analysestrategi til paper som er snart ferdige.

Kontaktpersonar

· Professor Atle Ødegård, Høgskolen i Molde

· Førsteamanuensis Roar Stokken, Høgskulen i Volda

Nye medlemmer er hjarteleg velkomne.

 

Link til gruppa på Høgskulen i Molde sine sider

Bloggen vår.

 

 

Volda medvitsforum

Fagleg formål: Forstå medvitet

Aktivitetar: Tverrfaglege diskusjonar, artikkelgjennomgang, og foredrag med inviterte gjestar

Leiar: Eirik Søvik

 

Medlemmar:

Professor Tor-Johan Ekeland

Professor Tor Arne Haugen

Professor Jorunn Hetland

Professor Jan Inge Sørbø

Professor Knut-Willy Sæther

Professor Magnar Åm

Førsteamanuensis Jonas Lillebø

Førsteamanuensis Katrin Lunde

Førsteamanuensis Helga Synnevåg Løvoll

Førsteamanuensis Anemari Neple

Førsteamanuensis Timothy Saunders

Volda kritiske kammer

Fagleg formål: Utfordre dei vitskaplege fundamenta for medlemmene sine forskingsprosjekt og -publikasjonar  

Aktivitetar: Tverrfaglege vitskaplege kritiske diskusjonar, gjennomgang av artikkelutkast og foredrag med inviterte gjestar

Leiar: Margit Ystanes

Medlemmer:
Professor Inger Marie Okkenhaug 
Førsteamanuensis Eirik Hammersvik
Førsteamanuensis Chalak Kaveh
Førsteamanuensis Roar Stokken
Førsteamanuensis Margit Ystanes 

 

Delar av forskinga ved Høgskulen i Volda er organisert i forskingsgrupper. Forskingsgruppene kan omfatte forskarar på tvers av institutt og avdelingar, og også forskarar ved andre institusjonar.

Aktiviteten i gruppene varierer mykje, avhengig av fagområde, forskingstradisjonar og aktivitet i form av prosjekt, tilknytte ph.d.-stipendiatar og andre forhold.

Nettsidene som presenterer forskingsgruppene er under oppbygging .