Barnevernsarbeid

Vidareutdanning (masternivå)

Sikring av barns medverknad i avgjerdsprosessar i barnevernet er viktig. Studiet skal gi deg kompetanse om samhandling med barn, unge og familiar i ulike situasjonar.

Barns rett til vern og vurderingar av barns beste er sentralt i emnet, der avgjerdsprosessar i barnevernsarbeid verte drøfta med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget for fagleg kvalitet i utgreiings - og tiltaksarbeid.

Familiearbeid og miljøterapi i barnevernsarbeid har også ein sentral plass i emnet.

Les meir om emnet i emneplanen.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav
  • Fullført bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar eller barnevernspedagog
  • Søkarar med anna helsefagleg, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitskapleg utdanning, og minimum eitt års relevant yrkeserfaring frå arbeid med barn unge og familiar i utsette livssituasjonar kan få særskilt vurdering.
  • Det er krav om minst karakteren C i snitt frå bachelorgraden

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt til tre vekesamlingar. Det er lagt vekt på studentaktive læringsformer, der det vert veksla mellom førelesning og arbeid i lærarstyrte grupper. I gruppearbeida skal studentane reflektere over og drøfte kasus henta frå eigen praksis og analysere desse i lys av relevant teori. Samanhengen mellom teoretiske perspektiv og utøving av barnevernarbeid er sentralt.

Mellom samlingane skal studentane arbeide med oppgåveløysing og sjølvstudium, individuelt og i grupper.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet inngår i Master i barnevernsarbeid ved Høgskulen i Volda.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Emnet er organisert med 3 samlingsveker. Tysdag, onsdag og torsdag er undervisningsdagar med fysisk oppmøte. Måndag og fredag er studiedagar, der studentane får digitale opplegg i Canvas.

Fyrste undervisningsdag med fysisk oppmøte er tysdag 3. september 2024. Samlinga startar kl 09:15 på SA227 (Sivert Aarflot-huset).

 • Samling 1, veke 36: tysdag 03/09 - torsdag 05/09 - 2024
 • Samling 2, veke 40: tysdag 01/10 - torsdag 03/10 - 2024
 • Samling 3, veke 46: tysdag 12/11 - torsdag 14/11 - 2024
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav
  • Fullført bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar eller barnevernspedagog
  • Søkarar med anna helsefagleg, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitskapleg utdanning, og minimum eitt års relevant yrkeserfaring frå arbeid med barn unge og familiar i utsette livssituasjonar kan få særskilt vurdering.
  • Det er krav om minst karakteren C i snitt frå bachelorgraden
Løpande opptak

Søknadskode : 4404

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt