Til hovudinnhald

Vidareutdanning (bachelornivå)

Entreprenørskap i kreative næringar

Deltid

Kva potensiale ligg i kunnskap om entreprenørskap, korleis kan idear realiserast og kva må til for å etablere eige føretak? Entreprenørskap i kreative næringar skal gje forståing for korleis eigen fagkompetanse kan danne grunnlag for eiga verksemd og verdiskaping, samstundes som det vert lagt vekt på personleg utvikling og rolla som samfunnsbyggjar.

Entreprenørskap i kreative næringar eignar seg spesielt godt for deg som har utdanning innanfor praktiske fagområde knytt til medie- eller kulturfeltet.

Praktisk informasjon:

Første oppmøte til emnet Entreprenørskap i kreative næringar er onsdag 9. januar 2019, kl 9.15 på Kaarstad 201. 

Semesterplanen vil gjennomgås denne første dagen, men dere kan merke dere allerede nå at det vil ligge undervisning/selvstudium til de fleste onsdager gjennom hele semesteret.

Informasjon fram mot oppstarten den 09.01 vil komme i Canvas.

For spørsmål ta kontakt med emneansvarlig Janne Heggvoll på:

heggvoja@hivolda.no, 70075262/94276996

Opnar for søking 1. november

Søknadskode : 4109

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Emnet gjev innføring innan hovudområda entreprenørskap og entreprenøren, idéutvikling og kreativitet og etablering og kommersialisering.

Les meir om emnet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisningsformene vekslar mellom plenumsførelesing, seminar med studentaktivitet, praktiske og næringsretta prosjekt i grupper, og individuelt arbeid. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer. Studentar får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Janne Heggvoll