Til hovudinnhald
kunst og handverk

Entreprenørskap i kreative næringar

Vidareutdanning (bachelornivå)

Kva potensiale ligg i kunnskap om entreprenørskap, korleis kan idear realiserast og kva må til for å etablere eige føretak? Entreprenørskap i kreative næringar skal gje forståing for korleis eigen fagkompetanse kan danne grunnlag for eiga verksemd og verdiskaping, samstundes som det vert lagt vekt på personleg utvikling og rolla som samfunnsbyggjar.

Entreprenørskap i kreative næringar eignar seg spesielt godt for deg som har utdanning innanfor praktiske fagområde knytt til medie- eller kulturfeltet.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Studieinnhald

Emnet gjev innføring innan hovudområda entreprenørskap og entreprenøren, idéutvikling og kreativitet og etablering og kommersialisering.

Les meir om emnet

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisningsformene vekslar mellom plenumsførelesing, seminar med studentaktivitet, praktiske og næringsretta prosjekt i grupper, og individuelt arbeid. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer. Studentar får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. 

 

 

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Første undervisningsdag i emnet er tirsdag 12.01 kl 12.00 på Kaarstad 202.

Informasjon fram mot oppstart vil bli lagt ut i Canvas, men studentane kan merke seg at det vil bli undervisning/sjølvstudium dei fleste tirsdagar gjennom heile semesteret.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4109

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt