Barnehagelærar og barn på sklie.

Barnehagekunnskap-ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø

Mastergrad

Masterstudiet er profesjonsretta og set søkjelys på ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø, der perspektiv på både samfunn, profesjon og barn vert lagt vekt på. Sentralt står den profesjonelle barnehagelæraren som skal utvikle miljøet i barnehagen

Graden gir relevant og etterspurd kunnskap til barnehagelærarar som ønskjer å bli leiarar, og kvalifiserer for jobb innanfor oppvekstsektor, PPT-tenesta og tilsvarande fagmiljø.

Den organiserte undervisninga er lagt til Høgskulen i Volda og gjennom digitale plattformer.

 • Deltid
 • Varigheit 9 semester
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:

  • Førskulelærarutdanning/barnehagelærarutdanning
  • Allmennlærarutdanning /grunnskulelærarutdanning
  • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning med relevant fagkrets

  Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog eller anna minimum treårig relevant profesjonsutdanning, kan takast opp etter særskild vurdering.

  Søkjarar må ha snittkarakter C frå opptaksgrunnlaget for å verte opptatt på studiet.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studentaktive læringsformer og digitale læringsplattformer som Canvas, Zoom og Teams vil bli nytta. Det vert gjennomført arbeid i grupper, seminar med presentasjonar og tilbakemelding på tekst, case m.m. Knytt til arbeidet med masteroppgåva vert det gjennomført oppstartsseminar, midtvegsseminar og sluttseminar.

Alle emna er obligatoriske og må gjennomførast for å få godkjent mastergraden. Studentar tek til på masteroppgåva semesteret etter at dei har teke emnet Vitskapsteori og forskingsmetode. Masteroppgåva kan ikkje leverast før ein har fått godkjent resultat på dette emnet.

Aktuelle yrke og vidare studium

Mastergraden gir relevant og etterspurd kunnskap til barnehagelærarar som ønskjer å bli leiarar, og kvalifiserer for jobb innanfor oppvekstsektor, PPT-tenesta og tilsvarande fagmiljø.

 • Deltid
 • Varigheit 9 semester
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:

  • Førskulelærarutdanning/barnehagelærarutdanning
  • Allmennlærarutdanning /grunnskulelærarutdanning
  • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning med relevant fagkrets

  Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog eller anna minimum treårig relevant profesjonsutdanning, kan takast opp etter særskild vurdering.

  Søkjarar må ha snittkarakter C frå opptaksgrunnlaget for å verte opptatt på studiet.

Stengt for søking

Søknadskode : 4541

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt