Forsking og utvikling

 • Thumbnail

  Fortidas Facebook: Etterlysing av "klassebøker"

  Publisert

  Mange tidlegare studentar ved Volda lærarhøgskule heldt kontakten med kvarandre i mange år etter dei var ferdige med utdanninga.Det gjorde dei blant anna ved å skrive "klassebøker" der dei skreiv ei side eller to om liv og lagnad, og så sende boka vidare til andre klassekameratar. – Vi oppmodar alle som har slike bøker å sende oss dei, seier emeritus Kjell-Arild Madssen.

 • Thumbnail

  Seanse feirar milliontilskot

  Publisert

  Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1,2 millionar kroner per år i tre år framover til Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda. Hovudverksemda til Seanse er å støtte produksjonen av kunst for og med barn og unge. – Dette er eit stort klapp på skuldra for arbeidet vi gjer, seier senterleiar Marit Ulvund.

 • Opprykksmarkering for åra 2016 - 2018

  Publisert

  Høgskulen i Volda ønskjer å markere dei som har oppnådd fagleg opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent ved å invitere til ein festmiddag. Markeringa for åra 2016 - 2018 vart gjort med eit arrangement på Rekkedal Gjestehus torsdag 24. januar 2019.

 • Thumbnail

  – Sterke fagmiljø blir enda sterkare saman

  Publisert

  Professor Siv M. Gamlem frå Høgskulen i Volda er leiar for forskingsprosjektet «Systematisk observasjon i pedagogisk forsking». Prosjektet er eit nettverkssamarbeid mellom fagtilsette ved Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet. I tillegg er fagtilsette frå institusjonar i frå Finland og Danmark med.

 • Thumbnail

  Gerd Sylvi Steinnes med i nasjonal ekspertgruppe

  Publisert

  Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes ved Institutt for pedagogikk her ved Høgskulen i Volda har vært med i «Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen» oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. De leverte sin rapport 5. desember 2018.

 • Thumbnail

  Fire vidareutdanningstilbod for lærarar i KfK

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal tilby fire vidareutdanningstilbod for lærarar i dei neste 3 åra innanfor strategien Kompetanse for kvalitet (KfK). – I alt betyr dette 170 nye vidareutdanningsplassar for lærarar i faga kunst og handverk, programmering og spesialpedagogikk, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for lærarutdanning.

 • Thumbnail

  Emmy Elizabeth Langøy har disputert ved NTNU

  Publisert

  Emmy Elizabeth Langøy disputerte 23. november 2018 for ph.d.-graden ved NTNU med avhandlingen «Livsløp i ulendt terreng? Tidligere særvilkårselevers ferd mot voksenlivet».

 • Thumbnail

  Opning av meirope bibliotek på HVO

  Publisert

  Onsdag 21. november var det offisiell opning av meirope bibliotek på HVO. Det første meiropne biblioteket i Noreg opna i september 2013 i Stavern, og dei siste åra har stadig fleire folkebibliotek og bibliotek i universitet og høgskular begynt med meirope.

 • Thumbnail

  Volda-bok om den kalde krigen vekker oppsikt i USA

  Publisert

  I disse dager utgir det anerkjente britiske forlaget Palgrave MacMillan boken "Media and the Cold War in the 1980s: Between Star Wars and Glasnost." Initiativtakere og redaktører er Rolf Werenskjold og Henrik G. Bastiansen ved Avdeling for mediefag ved HVO i samarbeid med den tyske historikeren professor Martin Klimke ved New York University.

 • Thumbnail

  Skal gi råd om bedre lærerutdanning

  Publisert

  Regjeringen har satt ned et faglig råd som skal komme med innspill for å nå målene i den nasjonale strategien «Lærerutdanning 2025». Medlemmene skal bidra med kunnskap fra ulike deler av sektoren. Ett av medlemmene i rådet er Joakim Olsson, student på GLU 5-10 ved Høgskolen i Volda.