Statsbudsjett for 2019 for Høgskulen i Volda

Tekst: Terese Balsnes , Foto: Tone Solhaug

- Oppdatert

Regjeringa sitt framlegg for statsbudsjett for 2019 vart som venta for Høgskulen i Volda. Slik vurderer leiinga ved Høgskulen i Volda  budsjettet etter den første gjennomgangen av papira.  

Regjeringa foreslår ei samla rammeløyving til Høgskulen i Volda for 2019 på ca kr 361 millionar kroner. For 2018 vart det endelege budsjettet på ca 355 millionar kroner.  Løns- og prisauke vert etter framlegget kompensert med ca 10,3 millionar kroner.  

Statsbudsjettet 2019

Økonomidirektør Ingunn Welle og direktør Karen Jacobsen konstaterer at framlegget til statsbudsjettet er som venta.

Ei rekkje kutt

Det såkalla effektiviseringskuttet held fram med ca 1,8 millionar kroner for 2019. Alle høgskular og universitet er pålagde slike effektiviseringskutt, og dette utgjer 0,5 prosent av løyvinga.

Høgskulen får også kutt ved at det i 2017 vart innført eit nytt finansieringssystem der dette vart delvis kompensert i 2017 og 2018, men no får dette full effekt i 2019. I kroner utgjer dette 1,6 mill. kroner mindre, samanlikna med 2018. Høgskulen får også redusert løyvinga på grunn av låge prosjektinntekter og noko lågare produksjon av kandidatar enn i åra før. Dette utgjer ca 1,3 mill. i den resultatbaserte utteljinga.

Fleire tiltak ikkje tilgodesett

– Høgskulen i Volda har i innspelet til budsjett for 2019 bede om midlar til medieteknisk utstyr til det nye mediehuset, til fleire stipendiatstillingar, nye studieplassar på Naturguide og erfaringsbasert master i samfunnsplanlegging - og til digitalisering av Norsk ordbok i samarbeid med Universitetet i Bergen, forklarar rektor Johann Roppen. –  Av desse tiltaka er det berre ei løyving på 2 millionar til ordboksarbeid, noko som må reknast som ei startløyving. Løyving til mediehuset er det først i budsjettet for 2020 vi arbeider mot, fordi prosjektet ikkje blir endeleg godkjent før våren 2019, seier rektor.   

Rektor Johann Roppen

Rektor Johann Roppen

Utviklingsavtalar

Nytt for 2019 er det at regjeringa har innført utviklingsavtalar med alle høgskular og universitet. Ein slik avtale vil Høgskulen i Volda få med verknad frå 2019. Det har vore signalisert frå regjeringa at det skal knytast finansiering til utviklingsavtalane, og det har vore spenning i sektoren om korleis dette skulle gjennomførast. I framlegget til statsbudsjett skriv regjeringa at dei ikkje vil innføre «særskilt finansiering av utviklingsavtalane», så det ser ikkje ut til at det vil vanke belønning eller straff for utviklingsavtalane enno.  

Vidare satsing på lærarar

Framlegget til statsbudjett vidarefører satsinga på vidareutdanning for lærarar. Desentralisert kompetanseutvikling for skulane blir også vidareført og styrka med noko meir midlar. Desse midlane blir tildelt gjennom Fylkesmannen. Lærarutdanningsinstitusjonane er ein sentral samarbeidspart i denne satsinga. 

Les meir: 

Del på