Nytt om forskingsorganiseringa ved HVO

Tekst: Kristian Fuglseth

- Oppdatert

– Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda har felles forskingsgrupper og felles forskingskoordinator. Denne forskingsorganiseringa er framleis ei prøveordning, som skal fungere fram til hausten 1999. I løpet av våren 1999 skal ordninga evaluerast, seier forskingskoordinator Randi Bergem.

Modellen har mellom anna den funksjonen at forskarar og forskinga ved MFV og Høgskulen i Volda vert koordinert og at forskinga ved dei to institusjonane framstår som eitt forskingsmiljø. Randi Bergem og Reidun Høydal (vikar for Nils Magne Magerøy) er tilsette i
stillinga som forskingskoordinator med 50% kvar.

Forskingsgruppene
I Volda har vi no fem forskingsgrupper:

GRUK (Gruppe for utdanningsforsking og kulturstudiar) er ei tverrfagleg organisering av
forskarar ved Høgskulen i Volda representert ved dei ulike avdelingane, Ivar Aasen-instituttet som forvaltar knutepunktsfunksjonen innan "nynorsk skriftkultur" og Møreforsking i Volda. Forskingsprofilen er knytt til to hovudområde: utdanning og nynorsk skriftkultur. Tematisk er forskinga knytt til følgjande felt: utdanning og velferdsstat, utdanning og livsløp, utdanningshistorie, og danings- og lærdomshistorie. Leiar for gruppa: Førsteamanuensis Sveinung Vaage. Styringsgruppe: Dosent Peder Haug, førsteamanuensis Kåre Heggen og førsteamanuensis Sveinung Vaage.

www.hivolda.no/asf/gruk/gruk.html


FAKK (faggruppe for kristendom og kyrkjefag) består primært av
dei tilsette ved Institutt For Kristendosmkunnskap og Kyrkjefag ved HVO. FAKKs aktivitetar er tredelte: forskningsprosjekt,
forskningsseminar og Fakk Forum.
Professor Per M. Aadnanes er gruppeleiar.

www.hivolda.no/asf/kkf/fakk/fakk.html


POS (gruppe for planlegging, organisering og styring). Forskingsgruppa for planlegging, organisering og styring er ei gruppe av forskarar ved Møreforsking Volda og tilsette ved Høgskulen i Volda, hovudsakleg tilsette ved institutt for kommunalfag. I gruppa finn ein geografar, statsvitarar, landbruksvitarar og økonomar.
Forskinga er stor grad knytt til næringsutvikling, samfunnsplanlegging og evaluering av offentleg verksemd. Leiar for gruppa: Professor Jørgen Amdam.

HOS (helse- og sosialforskingsgruppa). Helse- og sosialforskingsgruppa er ei tverrfagleg samansett gruppe, med representantar frå ulike avdelingar ved Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda. Deltakarane i gruppa har hovudsakleg samfunnsvitskapleg utdanning, som psykologar, sosiologar, pedagogar, statsvitarar og tilsette med hovudfag i sosialt arbeid. Aktivitetar: skilsmisseforsking (mekling), alkoholforsking, kultur og helse, vurdering av kvaliteten på sjukehustenester. Gruppa har pr. i dag ikkje gruppeleiar.


GRUMS (gruppe for medier og samfunn). Amanuensis Ketil Jarl Halse er gruppeleiar. GRUMS er den nyaste forskingsgruppa, med utspring i Avdeling for mediefag, men med medlemer også frå andre avdelingar/institutt.

Aktivitetar
Gruppene har fungert noko ulikt, men av aktivitetar kan nemnast følgjande:
- opne seminar med tilreisande fagfolk/forskarar
- faglege forum der forskarar ved HVO/MFV legg fram tema,
prosjekt o.l
- møte i tilknyting til forskingsprogram og søknadsførebuing
- gruppene vert også brukte til å profilere forskingsmiljøa utetter.

Del på