Mette Vårdal har disputert ved UiB

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

Mette Vårdal disputerte 14. september 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel. Uformelle relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå ca 1745-1844.»

Ny forskning kan gi oss en mer nyansert forståelse av det gamle bondesamfunnet. Deltakelse og betydningen i samfunnet var ikke alene basert på hvilken samfunnsgruppe man tilhørte, men kunnskapen, viljen og evnen den enkelte hadde var vel så viktig. Og dette var egenskaper som kunne finnes både blant embetsmenn, bønder og husmenn.

I sin doktorgradsavhandling har Mette Vårdal tatt utgangspunkt i Vågå i perioden 1745-1844. Hun har studert livene til sognepresten Johan Storm, bøndene Torstein og Ivar Håkenstad og husmannen Bersvein Hansen. De har alle etterlatt seg betydelige samlinger med private brev og dokumenter. «Dette er et unikt kildemateriale,» sier Vårdal. «Det er sjelden at det finnes slike brev etter alle tre gruppene, og at personene kjente hverandre, skrev om hverandre og samarbeidet.»

Også kunnskapsrike og driftige husmenn kunne ta en aktiv rolle i bygdesamfunnene på 1700-tallet, konkluderer Vårdal. Sammen med embetsmenn og bønder kunne de utgjøre en lokal, sammensatt elite. Dette var personer som var viktige for lokalsamfunnet. De fortolket påbud og endringer, enten som motstandere eller pådrivere, og hadde stor betydning for konfliktnivå og løsning på forskjellige oppgaver lokalt.

Tidligere forskning har i stor grad handlet om husmenns begrensede ressurser og rettigheter, og deres vanskelige levekår. Vårdal har i sin forskning sett på de mulighetene husmennene hadde, og funnet at de hadde et langt større handlingsrom og mer aktiv deltakelse enn tidligere antatt. Også mellom embetsmenn og bønder har hun funnet mer samhandling enn det litteraturen, som ofte beskriver dem som to adskilte kulturer, gir inntrykk av. Avhandlingen bidrar til en bredere forståelse av det gamle bondesamfunnet, og den betydningen enkeltmennesker kunne ha uavhengig av stand og stilling.

 

Del på