Beatrice M.G. Reed har disputert ved UiO

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

Beatrice M. G. Reed disputerte 9. oktober 2020 for ph.d.-graden ved UiO med avhandlingen: Natur og menneske i Stina Aronsos nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

På midten av 1900-tallet publiserte den svenske forfatteren Stina Aronson (1892-1956) fire prosaverk, som alle utspiller seg i et øde naturlandskap ved polarsirkelen. Bøkene beskriver et kollektiv av læstadianske småbrukere og reindriftssamer som lever fjernt fra de urbane sentra i sør, men i nær kontakt med den boreale naturen. Hvordan bidrar disse tekstene til å problematisere maktforholdene mellom menneske og natur, og mellom sentrum og periferi?

Ved å vise hvordan Aronsons sene tekster kan leses som en tidlig reaksjon på de store endringene i forholdet mellom menneske og natur som kom til å prege etterkrigstiden i Norden, tar Reed utgangspunkt i forfatterskapets aktualitet. Gjennom en historiserende tilnærming til forfatterens samtidskontekst, gjør hun det samtidig klart at Aronson forholdt seg aktivt til samtidens natur- og menneskesyn. Avhandlingens lesninger belyser hvordan Aronsons ødemarkstekster går i kritisk dialog med tendenser i reiseskildringsdiskursen, Norrlandslitteraturen, mellomkrigstidens primitivisme, læstadiansk forkynnelse og samisk fortellertradisjon.

Gjennom nærlesninger, inspirert av formorientert og kontekstuell økokritisk og postkolonial teori, argumenterer Reed for at Aronsons omgang med disse kontekstuelle impulsene er preget av nyansert maktkritikk og stilistisk originalitet. Slik vekker Aronsons sene tekster refleksjon over maktstrukturene som har ført til at samer, læstadianere og nordlendinger generelt har fått status som interne andre i de nordiske landene. På dette grunnlaget konkluderer Reed med at Aronsons nordlige ødemarkstekster anskueliggjør et alternativ til det antroposentriske verdensbildet, samtidig som de belyser maktaksene mellom ulike menneskelige aktører i de nordlige delene av Fennoskandia.

Reed er ansatt ved Institutt for språk og litteratur, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda.

På hjemmesiden til UiO finner du mer informasjon om disputasen og avhandlingen til Reed.
 

Del på