Forskingsprosjekt

Kva forskar HVO-tilsette på? Nedanfor finn du ein kort presentasjon av nokre aktuelle FoU-prosjekt innanfor satsingsområda til HVO, med vekt på nettverks- og større samarbeidsprosjekt.

Pågåande prosjekt

Alger for fremtiden (A2F)

Med mikroalger som utgangspunkt vil NFR-prosjektet «Alger for fremtiden - A2F» undersøke algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, flerumettede fettsyrer og karbohydrater til fremtidens matfat. Vi vil kombinere fagkunnskap om dyrking og optimalisering av mikroalgers biomassekomposisjon i lab- og pilotskala, med erfaringen til bl.a. profesjonelle bakere, ølbryggere og fiskefôrprodusenter. Slik legger vi grunnlaget for en felles innovasjonsplattform for fremtidens bærekraftige norske algeindustri.

Prosjektleder for A2F er Stig A. Borgvang ved NIBIO. Høgskulen i Volda er partner i forskningsprosjektet, og Kristian Fuglseth ved Avdeling for mediefag er arbeidspakkeleder i WP9 Dissemination and Communication.

Child Welfare Service in Media

The “Child Welfare Service in Media” project is about how this important public service is presented in the media and to which extent this coverage could influence the confidence in this institution. Read more

HERA Travelling TexTs: 1790-1914 (EU-prosjekt)

HERA er eit felles-europeisk program for humaniora og samfunnsfagforsking (Humanities in the European Research Area), finansiert av dei deltakande landa og av EUs rammeprogram for forsking (Horisont 2020). Prosjektet ‘Travelling Texts 1790-1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (Finland, the Netherlands, Norway, Slovenia, Spain)’ var eit av dei høgst rangerte i søknadsrunden, som nummer to av om lag seks hundre. Høgskulen i Volda var ein av fem partnarar i prosjektet, saman med University of St Andrews (seinare flytta til University of Glasgow), Turku University, University of Nova Gorica (SL) og Huygens ING Research Institute for History and Culture (NL). Prosjektet gjekk frå 2013-16, og er no i oppfølgingsfasen. Det er HVO sitt første EU-prosjekt.

Les meir om prosjektet

EASIP COMP

Professor Nathalie Homlong (ASH ) og seniorrådgivar Bjørn Gunnar Tafjord (ASH) er prosjektleiarar for Erasmus+ prosjektet EASIP COMP.

The EASIP COMP project aims at reinforcing the entrepreneurship competence among students through workplace learning, in line with the European strategy on this topic. Conceptually E.A.S.I.P. COMP puts a special emphasis on further strengthening entrepreneurship as one of the key competencies in higher education curricula and provides more effective work-based opportunities to acquire entrepreneurship competency among university students. The project will increase labor market relevance of learning provision and qualifications and reinforce the links between education, training and the world of work, because the entrepreneurship training model will include close project-based cooperation between universities and local companies.

The guiding principle of the project is to provide evidence based experiential teaching models to ensure long-term sustainable cooperation between universities and local business organizations. We will do that by implementing an experiential workplace-based model of teaching entrepreneurship in higher education in order to facilitate more frequent and quality cooperation between higher education institutions and local business organizations.
The main objectives of the project are to:

 • Introduce a new practical entrepreneurship model by working on real life cases in business and industry
 • Deliver new entrepreneurship training materials for teachers and students to support work-based learning about entrepreneurship
 • Equip university teachers with skills for mentoring and guiding students towards entrepreneurship
 • Support cooperation between higher education institutions and local businesses with the aim of offering more experience in developing entrepreneurial competencies of university students
 • Strengthen cooperation between higher education institutions and local businesses for creative solutions and product development by joint work between students, teachers and local businesses

SUSTRANS

SUSTRANS

Professor Nathalie Homlong (ASH) er prosjektleiar ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er finansiert av NFR. Prosjektperiode: 2018-2020.

Smart Plan

Smart Plan. 

Professor Bjarte Folkestad (ASH) er prosjektleiar ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er finansiert av NFR. Prosjektperiode: 2020-2023.

SIM RFF

SIM RFF.

Professor Peder Haug (AHL) er prosjektleiar ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er finansiert av NFR. Prosjektperiode: 2018-2021.

AI4AfL

Artificial Intelligence for Assessment for Learning to Improve Learning and Teaching in 21st Century (AI4AfL).  (English version)

 

Professor Siv Måseidvåg Gamlem (AHL) er prosjektleiar ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er finansiert av NFR. Prosjektperiode: 2021-2015.

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence.

Professor Kjartan Leer-Salvesen (AHL) er prosjektleiar ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er finansiert av NFR. Prosjektperiode: 2021-2025.

 

FAITHED

Høgskulen i Volda er partnar i forskingsprosjektet "Non-formal faith education, the public school, and religious minorities in Norway" under NFR-programmet for Forskerprosjekt for fornyelse. Prosjektleiar er professor Anders Aschim, Høgskolen i Innlandet. Prosjektdeltakarar ved Høgskulen i Volda er førstelektor Bente Afset (AHL), førsteamanuensis Hildegunn Valen Kleive (AHL) og dosent Lars Julius Halvorsen (AMF).

Avslutta prosjekt

Digihand

Forskingsprosjektet DigiHand er finansiert av Noregs Forskingsråds program FINNUT og er eit samarbeidsprosjekt med forskarar ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Førsteamanuensis Wenke Mork Rogne, AHL, er prosjektleiar for DigiHand.

Professor Siv Måseidvåg Gamlem, AHL, er forskingsleiar for DigiHand.

Prosjektperiode: 2018 - 2022.

Les meir om prosjektet i Prosjektbanken til Forskingsrådet eller her

Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder

Prosjektet fokuserer på ei etablert førestilling: at det i perioden ca. 1660–1870 fanst ei enkel kulturell todeling i det norske samfunnet – ein elitekultur (der embetsmannsgruppa dominerte) og ein folkekultur (der bondegruppa dominerte). Prosjektet vårt set spørsmålsteikn ved eit slikt essensialistisk syn, eller vil i det minste nyansere denne todelinga. For det første var både elitesjiktet og bondesjiktet langt meir mangfaldige enn denne tokulturlæra tilseier. Dei var også gjennomskorne av vertikale band (patron-klient-band). For det andre er det vår hypotese at det fanst vesentlege regionale kulturskilnader, og dermed også skilnader i korleis kulturmøta arta seg. Prosjektet vil difor ha eit regionalt fokus. Teoriar og typologiar kring disiplinering, samfunnsorganisering og, ikkje minst, patron-klientrelasjonar vil vere viktige reiskapar under tilnærminga.

Les meir om prosjektet

Kvinneløftet

Forskingssjef/PhD Henriette Hafsaas er prosjektleiar ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er finansiert av NFR. Prosjektperiode: 2021-2022. Les meir om prosjektet her.

Language learning and its neural correlates

Prosjektansvarlege:        

Førsteamanuensis Katrin Lunde, HVO/ISL
Professor Jorunn Hetland, HVO/ISL

Prosjektomtale:

Prosjektet har eit todelt perspektiv. På den eine sida har det ei sterk teoretisk forankring: Vi vil, ut frå nyare hjerne- og persepsjonsforsking, identifisere faktorar og samspel av faktorar som verkar inn på prosessering av språk i menneskehjernen. På den andre sida har prosjektet ein viktig empirisk komponent: Vi vil systematisk prøve ut verknaden av desse faktorane i praktisk språklæring.
Det finst ein metode som seiest å gje svært gode resultat for læring av framandspråk: Lozanov-metoden, utvikla av den bulgarske nevrologen og psykiateren Georgi Lozanov (1926-2012). Metoden er kontroversiell. På bakgrunn av divergerande oppfatningar i kombinasjon med svært gode resultat ved nasjonale prøver i norsk som andrespråk, er det viktig å undersøkje metoden uavhengig, nøyaktig og kritisk.
Hausten 2019 gjennomførde vi den praktiske delen av ei pilotundersøkjing, der vi gjennom observasjon og testing fylgde begynnarundervisning i norsk for to grupper av innvandrarar i Oslo. Ei gruppe fekk vanleg andrespråksundervisning ved Oslo voksenopplæring Helsfyr, den andre fekk undervisning etter Lozanov-metoden ved LIN-senteret på Furuset. Våren 2020 analyserer vi det innsamla materialet og utarbeider ein forskingsrapport.
I oktober 2019 deltok vi med føredrag og undervegsrapport på eit seminar i Vänersborg, Sverige. I november s. å. arrangerte vi eit tverrvitskapleg seminar om hjernen og læring, med representantar frå ulike fagfelt: nevrobiologi, psykologi, musikkvitskap, matematikk, lingvistikk og pedagogisk praksis.
Vi planlegg ei vidareføring og utviding av prosjektet. På lengre sikt kan resultata vise seg å bli viktige, ikkje berre for andrespråksundervisning, men for språklæring – og læring – generelt, og for forsking om korleis læring går føre seg i det nevrale nettverket i hjernen.

Language learning and its neural correlates
This project has a twofold perspective. On the one hand, it has a strong theoretical basis: building on recent research into neuroscience and perception, we aim to identify factors and interactions between factors that affect the processing of language in the human brain. On the other hand, the project contains an important empirical component: we aim to test systematically the effect of those factors in practical language learning.
One method exists which has been demonstrated to achieve very good results for learning foreign languages: the Lozanov method, developed by the Bulgarian neurologist and psychiatrist Georgi Lozanov (1926-2012). The method is controversial. Considering the diverging opinions about the method, and the very good results reported in teaching Norwegian as a second language, it is vital that it be investigated independently, accurately and critically.
In the autumn of 2019, we completed the practical part of a pilot investigation, observing and testing two groups of immigrants who were first-time learners of Norwegian. One group was subject to ordinary second language instruction at Oslo voksenopplæring Helsfyr; the other group was instructed according to the Lozanov method at the LIN centre at Furuset. Empirical analysis will take place in the spring of 2020, after which a research report will be written.
In October 2019, we presented two papers and an interim report at a seminar in Vänersborg, Sweden. The following month, we arranged an interdisciplinary seminar on Teaching and the brain with participants representing different perspectives: neurobiology, psychology, the science of music, mathematics, linguistics and pedagogical practice.
We are planning a continuation and expansion of the project. In the long term, the results from the project may turn out to be important, not just for second language teaching, but for language teaching and teaching in general, and for research into how learning is realised in the neural network of the brain. 

Meistring av førskulelærarrolla (MAFAL)

Hovudmålet med prosjektet er å auke den forskingsbaserte kunnskapsstatusen på barnehageområdet. Prosjektmedarbeidarane vil gjennomføre ei landsomfattande spørjegransking på barnehagefeltet ut frå to overordna problemstillingar:

 • Korleis forstår og meistrar førskulelærarane yrket sitt? Dette vil dels bli studert i lys av grunnutdanninga og kvalifiseringa til yrket, og del i lys av arbeidsdelinga med assistentane.
 • Kva innhald og arbeidsmåtar finn vi i barnehagen?
   

Les meir om prosjektet

Ora et labora - Katolsk arbeidsinnvandring på sunnmøre

Korleis og i kva grad bidrar Den katolske kyrkja til integrering av arbeidsinnvandrarar frå Aust-Europa i lokalsamfunn, arbeidsmarknad og sivilsamfunn? Dette er det sentrale forskingsspørsmålet i prosjektet «Ora et labora», eit fellesprosjekt mellom Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda og Møreforsking.

Les meir om prosjektet

Les bloggen

Secular Norway - Religious USA

This project focuses on the role of religion regarding the ongoing debate about basic values in two different national cultures like those of Norway and the USA. It starts in the history of immigration, aiming at understanding the influence from immigrant church life on the development of democracy in Norway in the 1800s. We will also conduct a comparative study of traditions for teaching basic values to children in Norway and the USA. Basic values are understood to be more or less universal; they might be founded in a religious or philosophical conviction, but are dealt with in two different school systems, one in close connection with a national religion while in the other one there is no teaching of religion at all. Finally we will focus on values in contemporary politics of the two nations.

Les meir om prosjektet

SPEED

Hovudsaka i prosjektet er å studere innhaldet i og utbytet av spesialundervisninga. Hovudproblemstillinga er formulert slik: Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den?

For å svare på dette forskingsproblemet har vi fleire delproblemstillingar, mellom anna:

 • Korleis er spesialundervisning forstått i praksis?
 • Kva går spesialundervisninga ut på?
 • Kva skil spesialundervisning frå ordinær opplæring?
 • Kva slag elevar får spesialundervisning, og kva elevar får ikkje?
 • Korleis er spesialundervisninga organisert?
 • Kva samband er det mellom spesialundervisning og ordinær opplæring?
 • Kva er resultatet av spesialundervisninga?

Les meir om prosjektet

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)

VRI-programmet er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Særskilte virkemidler er stilt til rådighet for å fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionene.

VRI er et nasjonalt program som i første omgang skal vare i 10 år (2007-2017). Programmet skal ivareta både regionale prioriteringer, behov og fortrinn og nasjonale strategier for FoU og innovasjon.

VRI i Møre og Romsdal skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom samhandling mellom FoU-institusjoner, regionale bedrifter og offentlig sektor, slik at regionens spesielle fortrinn styrkes.

Les meir om prosjektet

Koordinerings- og støtteaktivitet (avslutta)

Kvinneløftet

Forskingssjef/PhD Henriette Hafsaas er prosjektleiar ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er finansiert av NFR. Prosjektperiode: 2021-2022.

Les meir om Kvinneløftet på denne nettsida eller i Prosjektbanken til Forskingsrådet.