Profile picture for user haugenta

Tor Arne Haugen

Professor

Institutt for språk og litteratur

BAKGRUNN:

Professor i norsk språk ved HVO frå 2015
Førsteamanuensis i norsk språk ved HVO 2013-2015
Doktorgradsutdanning i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Oslo 2009-2012
Lektor i norsk ved Stockholms universitet 2008-2009
Lektor ved Lom vgs 2007-2008
Praktisk pedagogisk utdanning 2006-2007

VERV FOR TIDA:

Leiar for Norsk foreining for kognitiv lingvistikk (NORKOG)

Leiar for forskargruppe i språk og læring

 

UNDERVISNING:

NO101N/NO111S Språket som struktur

NO102N/NO112S Språket som kultur

NO207 Grammatikk, tekst og retorikk

NYN302 Vitskapsteori og metode

NYN303 Språkvitskap
 

FORSKING:

Funksjonell grammatikk, semantikk, Kognitiv grammatikk, Systemisk-funksjonell grammatikk, korpuslingvistikk, lingvistikkens vitskapsteori. 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Pedagogiske tekstar om ordklassar: ei undersøking av lærebøker i norsk på 3. og 4. trinn
Publisert 2020 av Tor Arne Haugen, Eivor Finset Spilling

Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen: Ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst
Publisert 2019 av Tor Arne Haugen

The semantics of Scandinavian pancake constructions
Publisert 2019 av Tor Arne Haugen, Hans-Olav Enger

Styrking og svekking av genussemantikk - ei diakron drøfting av (in)animathet ved pannekakesetninger og anaforisk den
Publisert 2017 av Hans-Olav Enger, Tor Arne Haugen

Semantisk metaspråk og skjematiske nettverk: Valenskonstruksjonar som tydingseiningar
Publisert 2016 av Tor Arne Haugen

Språkhandlingar og språkhandlingsverb. Ein semantisk analyse av nokre direktive språkhandlingsverb i norsk og engelsk
Publisert 2016 av Tor Arne Haugen, Kjetil Arve Myskja,

Polyvalent adjectives: A challenge for theory-driven approaches to valency
Publisert 2015 av Tor Arne Haugen

Scandinavian pancake constructions as a family of constructions
Publisert 2014 av Tor Arne Haugen, Hans-Olav Enger

Specification and predication in nominals
Publisert 2014 av Tor Arne Haugen

Adjektiv med utfyllingar: Geografisk og medial variasjon
Publisert 2014 av Tor Arne Haugen

Metakomparasjon i norsk
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling, Tor Arne Haugen

Adjectival predicators and approaches to complement realisation
Publisert 2014 av Tor Arne Haugen

Gradbøying i norsk: en bruksbasert tilnærming
Publisert 2013 av Eivor Finset Spilling, Tor Arne Haugen

Adjectival valency as valency constructions: Evidence from Norwegian
Publisert 2013 av Tor Arne Haugen

Postnominale attributt ≈ predikativ
Publisert 2012 av Tor Arne Haugen

To typer verbalpartiklar i norsk
Publisert 2009 av Tor Arne Haugen

Preposisjonsobjekt frå norrønt til moderne norsk
Publisert 2007 av Tor Arne Haugen

Anna

Valenskonstruksjonar på eksemplarnivå: Ein dependensbasert kollokasjonsstudie av verb-objekt-kombinasjonar
Publisert 2019 av Tor Arne Haugen

Pannekakekonstruksjonar i skandinavisk
Publisert 2019 av Hans-Olav Enger, Tor Arne Haugen

Stian Hårstad, Terje Lohndal og Brit Mæhlum. Innganger til språkvitenskap: Teori, metode og faghistorie.
Publisert 2019 av Tor Arne Haugen

Grammatical and lexical meaning in constructional networks: Valency constructions as units of meaning
Publisert 2019 av Tor Arne Haugen

Grammatisk og leksikalsk tyding i konstruksjonsnettverk: Valenskonstruksjonar som tydingseiningar
Publisert 2018 av Tor Arne Haugen

Ein semantisk analyse av nokre direktive språkhandlingsverb i norsk og engelsk
Publisert 2017 av Tor Arne Haugen, Kjetil Arve Myskja,

Den semantiske strukturen til pannekakekonstruksjonar i norsk
Publisert 2016 av Tor Arne Haugen, Hans-Olav Enger

Pannekakesetninger i grammatikaliseringsperspektiv/er
Publisert 2016 av Hans-Olav Enger, Tor Arne Haugen

Pannekakesetninger og grammatikalisering
Publisert 2015 av Hans-Olav Enger, Tor Arne Haugen

Pannekakesetninger og grammatikalisering
Publisert 2015 av Hans-Olav Enger, Tor Arne Haugen

What can adjectives tell us about the nature of valency?
Publisert 2014 av Tor Arne Haugen

On the nature of valency: What can adjectives tell us?
Publisert 2014 av Tor Arne Haugen

Valens, konstruksjonar og polysemi
Publisert 2014 av Tor Arne Haugen

Ei kollokasjonstilnærming til argumentstruktur i norsk
Publisert 2013 av Emiliano Raúl Guevara, Tor Arne Haugen

To hovudtypar av beskrivarar i NP: Eit grunnleggande skilje basert på posisjon i høve til kjernen
Publisert 2013 av Tor Arne Haugen

Type specification and predication in NPs: A Cognitive Grammar analysis
Publisert 2013 av Tor Arne Haugen

The advantages of Construction Grammar compared to rule-based approaches
Publisert 2013 av Tor Arne Haugen

Fleirverdige adjektiv i talemål
Publisert 2013 av Tor Arne Haugen

Polyvalent Adjectives in Norwegian: Aspects of their Semantics and Complementation Patterns 259s.
Publisert 2012 av Tor Arne Haugen

Motivating the No Complement Restriction on prenominal adjectives
Publisert 2012 av Tor Arne Haugen

Er valens ordbasert eller konstruksjonsbasert? Evidens frå polyvalente adjektiv i norsk
Publisert 2011 av Tor Arne Haugen

Ei kognitiv tilnærming til adjektivvalens i norsk
Publisert 2010 av Tor Arne Haugen

Når preposisjonar erstattar kasus: Om preposisjonsobjekt (objektsadverbial) frå norrønt til moderne norsk 181s.
Publisert 2006 av Tor Arne Haugen