Vidareutdanning (bachelornivå)

Tilpassa opplæring med digitale ressursar

Deltid, Nettstudium

Vil du lære meir om korleis du kan variere og differensiere undervisninga med digitale ressursar? 

Teknologi kan endre skulekvardagen. Bruk av digitale ressursar gir læraren større rom for variasjon, differensiering, individuelle løysingar, nivåinndeling og adaptiv læring i læringsfellesskapet.

Emnet er retta mot lærarar og pedagogar i grunnskulen som ønskjer å utvikle sin profesjonsfaglege digitale kompetanse, og tek utgangspunkt i tilpassa opplæring med digitale ressursar for alle elevar i ordinær undervisning.  

Studiet har ei avgift på kr 4 000 + semesteravgift.

Søk studieplass!

Søknadskode : 3927

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Søknadsfrist 31.01.2020

Studieinnhald

Studiet gir deg kompetanse gjennom praktiske øvingar knytt til digitale ressursar si rolle i tilpassa opplæring. Du får tilbakemeldingar og drøftar faglege og didaktiske utfordringar som du vil møte som lærar i LK20. 

Opptakskrav

 Lærarutdanning eller anna relevant undervisningsrelatert utdanning.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert med ein kombinasjon av nettleksjonarlæringsressursarøvingar og oppgåver. Det vert lagt opp til studentaktive arbeidsformer, både individuelt og gjennom drøfting og erfaringsutveksling.  

Arbeidsoppgåver gjennom semesteret vil inngå i eksamensmappa. Arbeidskrav vil til ei kvar tid gå fram av gjeldande semesterplan. Emnet har to større mappeoppgåver som er obligatoriske. Dei to oppgåvene vil samla dekkje læringsmåla i emnet.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet gir lærarar og pedagogar relevant og etterspurd digital kompetanse i tilrettelegging for tilpassa opplæring for å auke elevane sitt læringsutbytte.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål: Karin Kolås  

 


Last ned studiet som PDF