Spesialpedagogikk

Mastergrad

Faget spesialpedagogikk er konsentrert om å forstå og betre vilkåra for barn, unge og vaksne som møter ulike barrierar med konsekvensar for læring, utvikling og livsutfalding. Det er såleis eit svært viktig grunnlag for å planlegge, gjennomføre og vurdere lovpålagd  spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skulen. Studiefaget spesialpedagogikk gir også eit grunnlag for å forstå, utvikle og halde ved like inkluderande læringsmiljø og inkluderande opplæring for alle barn, unge og vaksne i barnehage og skule.  

Spesialpedagogikk er både eit vitskapsfag og eit profesjonsfag. Vitskapsfaget inneheld kunnskap og innsikt om fagfeltet som kjem fram i systematisk, metodisk og kritisk forsking. Profesjonsfaget byggjer så langt det er mogleg på vitskapsfaget, men også på relevante, etablerte og prøvde praksisbaserte erfaringar frå pedagogisk og spesialpedagogisk verksemd. Personale med spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til å sikre kvaliteten i opplæringstilbodet til alle barn, unge og vaksne, men er særleg viktig for å sikre kvaliteten på opplæringstilbodet til barn, unge og vaksne med behov for ekstra tilretteleggingar i opplæringa.  Viktige føringar for dette er tidleg innsats, førebyggande arbeid, tilpassa og inkluderande opplæring og inkluderande læringsmiljø.  

Studiet gir studentane inngåande kunnskapar, ferdigheiter og kompetansar som gjeld opplæringa i barnehage og skule. Merksemda er særleg retta mot dei spesialpedagogiske utfordringane og korleis kombinere omsyna til den enkelte med inkluderande opplæring som ramme.  

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 8 semester (4 år)
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum 180 studiepoeng, innanfor følgjande:

  • Allmennlærarutdanning / grunnskulelærarutdanning.
  • Bestått minimum dei tre første åra av grunnskulelærarutdanninga
  • Førskulelærarutdanning / barnehagelærarutdanning.
  • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning innan yrkesfag eller allmennfag, faglærar med eigen bachelor eller yrkesfaglærar.
  • Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning, og som i tillegg har pedagogisk praksis, kan takast opp etter særskild vurdering.

  Dokumentert pedagogisk praksis etter fullført utdanning kan gi 1 tilleggspoeng pr år, inntil fem år. (Maks 5 poeng)

  Høgare utdanning utover grunnutdanning kan gi 1 tilleggspoeng per 30 stp. inntil 90 stp.(Maks 3 poeng)

   

 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane brei praktisk, teoretisk og kritisk kunnskap om opplæringa i barnehage og skule, med særskild merksemd retta mot spesialpedagogiske tiltak. Målet er å gi kompetanse i ulike faglege tilnærmingar med særleg vekt på å støtte dei barna og elevane som strevar åtferdsmessig og/eller fagleg i opplæringa. Studentane skal også bli vel kjende med dei aktuelle spesialpedagogiske støttesystema. Studiet gir innsikt i institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa for å forklare behov for spesialpedagogiske tiltak og i drøfting av slike tiltak. Utgangspunktet er at all opplæring skal ha inkludering som ideal med ein klar og kritisk vitskapleg og forskingsmessig basis.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert. Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, arbeid i mindre grupper, feltarbeid, studentseminar og oppgåveskriving. Det er obligatorisk oppmøte til samlingane.

Du kan lese meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Avhengig av forkunnskap og studiespesialisering kan dette studiet gje deg kvalifikasjonar for m.a.:

 • spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og andre relevante institusjonar
 • arbeid i PP-­tenesta
 • arbeid i høgskulesektoren
 • doktorgradsstudium
 • lektorkompetanse
 • auka forskingsbasert kompetanse for pedagogisk arbeid og FoU­-aktivitet i barnehage og skule

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Haust 2022
UL301 Måndag og tysdag i vekene 35, 39, 42, 45, 48
ULSP303 Måndag og tysdag i vekene 36, 40, 43, 46, 49
UL305 Måndag og tysdag i vekene 35, 37, 40, 44, 47
UL306 Torsdag og fredag i vekene 35 og 39

Vår 2023
UL302 Måndag og tysdag i vekene 2, 5, 9, 12, 16
ULSP304 Måndag og tysdag i vekene 3, 7, 10, 13, 17 
UL306D Torsdag og fredag i vekene 3 og 8

Studieplan

Mastergradsstudium i spesialpedagogikk, deltid

Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk, deltid
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
120
Studielengd: 
8 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Mastergradsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

1. Opptaksgrunnlaget til mastergradsstudiet i undervisning og læring er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar: 

 • bestått minimum dei tre første åra i grunnskulelærarutdanninga. 
 • allmennlærarutdanning. 
 • barnehagelærarutdanning/førskulelærarutdanning
 • faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning innan yrkesfag eller allmennfag, faglærar med eigen bachelor eller yrkesfaglærar. 

2. Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning kan takast opp etter særskild vurdering. 

3. Det vert gjeve tilleggspoeng slik: 

 • eitt poeng pr. år inntil fem år for pedagogisk praksis frå barnehage, skule eller annan pedagogisk institusjon etter avslutta grunnutdanning. 
 • eitt poeng pr. 30 studiepoeng og inntil 3 poeng (90 studiepoeng) når søkjaren dokumenterer høgare utdanning ut over opptaksgrunnlaget. 

4. Norsk og eventuelt engelsk må vere dekt etter gjeldande regelverk.

5. Alle studentar på mastergradsstudiet må søkje om undervisningsopptak til dei avsluttande emna Vitskapsteori og forskingsmetode (UL305) og Masteroppgåve (UL306D). Desse emna har avgrensa tal på studieplassar. Søkjarane må ha C eller betre i snitt frå dei fire første obligatoriske emna, og blir deretter rangerte på grunnlag av gjennomsnittskarakterane frå desse emna. Ved lik rangering vert opptak avgjort ved loddtrekking. 

Om studiet

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk sitt hovudmål er å gje studentane solid kompetanse for arbeid med tilpassa opplæring, inkludering og likeverdige tilbod i barnehage og skule.

Studiet gir vitskapleg funderte kunnskapar og ferdigheiter. Det gir ei innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og forskingsmetodar, og trening i sjølvstendig vitskapleg arbeid. Undervisninga er forskingsbasert og handlar om det teoretiske og metodiske grunnlaget for spesialpedagogikken. Det vert lagt vekt på analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing, trening i skriftleg og munnleg presentasjon og tilrettelegging for læring.

Studiet legg stor vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i gruppa av barn, unge og vaksne under opplæring. Tilpassa opplæring er sentralt. Utgangspunktet er at all opplæring skal ha inkludering som ideal. Det har ein kritisk vitskapleg og forskingsmessig basis. Studiet gir innsikt i barnehagefaglege, skulefaglege, institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa. Det gir grunnlag for å få kunnskap om ulike faglege tilnærmingar både i barnehage og skule. 

Avhengig av forkunnskap kan dette studiet gje deg

 • lektorkompetanse
 • auka forskingsbasert kompetanse for pedagogisk arbeid og FoU- aktivitet i barnehage og skule
 • kvalifikasjonar for m.a.:
  • spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og andre relevante institusjonar
  • arbeid i PP-tenesta
  • arbeid i høgskulesektoren
  • opptak til doktorgradsprogram
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande kunnskapar om sentrale overordna spørsmål som gjeld utvikling, læring og undervisning av mangfaldet av barn, unge og vaksne 
 • har avanserte kunnskapar om spesialundervisning, inkludering og tilpassa opplæring som opplæringsperspektiv
 • har grundige kunnskapar om forskingsmessig tilnærming til fagfeltet
Ferdigheiter

 Studenten

 • kan legge til rette for fellesskap og aktiv deltaking i opplæringa
 • kan sikre best mogleg kvalitet på tilpassa opplæring for den enkelte
 • kan planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig vitskapleg arbeid
Generell kompetanse

Studenten

 • kan på eit vitskapleg grunnlag vere fagleg kritisk analyserande og vurderande i spørsmål som gjeld mangfaldet i barne- og elevgruppa
 • kan vurdere, integrere og ta i bruk forsking og kunnskap frå studiet i eigen yrkespraksis
 • kan planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid i ulike utdanningsinstitusjonar
Organisering og arbeidsmåtar

Emna UL301, UL302,ULSP303, ULSP304 og UL305 går alle over eitt semester, med fem samlingar pr. emne i Volda. Kvar samling er på to dagar. UL306D (masteroppgåva) har færre samlingar og går over tre semester.

Alle emna er obligatoriske for å få godkjent studiet. Det er krav om 70 % frammøte til all undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-6.

Studentane byrjar til vanleg med emnet Overordna perspektiv på kvalitet i opplæringa i barnehage og skule (UL301). Emna Vitskapsteori og forskingsmetode (UL305) og Masteroppgåve (UL306D) skal gjennomførast til slutt. Innhaldet i emna blir presenterte i emneplanane.

Emna Vitskapsteori og forskingsmetode og Masteroppgåve har eit avgrensa tal studieplassar (sjå dei respektive emneplanane). Opptaket til desse to emna skjer på grunnlag av karakterane som er oppnådde i dei andre emna som inngår i graden. Deltidsstudentar tek til på masteroppgåva semesteret etter at dei har teke emnet Vitskapsteori og forskingsmetode. Masteroppgåva kan ikkje leverast før ein har fått godkjent resultat på Vitskapsteori og forskingsmetode. 

Studentar med vidareutdanning i spesialpedagogikk eller med anna relevant utdanning, kan søkje om å få innpassa og godkjent dette i masterprogrammet. Etter individuell vurdering er det også mogleg å få godskrive emne frå andre høgskular/universitet. 

Navn: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk, deltid
Evaluering og kvalitetssikring

Avsluttande vurdering blir gjort etter kvart emne. Det skal normalt vere  ekstern sensor på alle emna. Vurderingsordningane varierer frå emne til emne og skal fange opp ulike arbeids- og vurderingsformer. Dei konkrete ordningane går fram av omtalane for kvart einskild emne. Alle emna blir vurderte i høve til karakterskalaen A til F, der A er beste karakter og E er siste ståkarakter.

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssystem.
 

Kvart emne vil verte vurdert fortløpande på fleire måtar:

 • samlingsevalueringar
 • sluttevaluering
 • møte i kvalitetsutvalet for studiekvalitet
 • tilbakemelding frå sensor
Ansvarleg
Anne Randi Fagerlid Festøy, epost: anne.randi.fagerlid.festoy@hivolda.no
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 8 semester (4 år)
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum 180 studiepoeng, innanfor følgjande:

  • Allmennlærarutdanning / grunnskulelærarutdanning.
  • Bestått minimum dei tre første åra av grunnskulelærarutdanninga
  • Førskulelærarutdanning / barnehagelærarutdanning.
  • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning innan yrkesfag eller allmennfag, faglærar med eigen bachelor eller yrkesfaglærar.
  • Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning, og som i tillegg har pedagogisk praksis, kan takast opp etter særskild vurdering.

  Dokumentert pedagogisk praksis etter fullført utdanning kan gi 1 tilleggspoeng pr år, inntil fem år. (Maks 5 poeng)

  Høgare utdanning utover grunnutdanning kan gi 1 tilleggspoeng per 30 stp. inntil 90 stp.(Maks 3 poeng)

   

 • Studieplan
Søk frå 1. februar

Søknadskode : 4385

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


For spørsmål om eksamen
Send e-post


For administrative spørsmål
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt