Mastergrad

Spesialpedagogikk

Deltid, Samlingar

Master i spesialpedagogikk er retta mot både skule- og barnehage. Hovudmålet med studiet er å gi studentane solid kompetanse for arbeid på dei respektive fagområda.

Du kan søkje på masterutdanninga frå 1. februar 2020.

Stengt for søking

Søknadskode : 4385

Info og frister

Varigheit 8 semester (4 år)

Studiepoeng 120

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Studiet legg stor vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i gruppa av barn, unge og vaksne under opplæring. Tilpassa opplæring og inkludering er sentralt i studiet, i tillegg til å gi studentane innsikt i skulefaglege, institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa.

Opptakskrav

Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum 180 studiepoeng, innanfor følgjande:

 • Allmennlærarutdanning / grunnskulelærarutdanning.
 • Førskulelærarutdanning / barnehagelærarutdanning.
 • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning innan yrkesfag eller allmennfag, faglærar med eigen bachelor eller yrkesfaglærar.
 • Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning, kan takast opp etter særskild vurdering.
 • Dokumentert pedagogisk praksis etter fullført utdanning kan gi eitt poeng pr år inntil fem år.
 • Høgare utdanning utover grunnutdanning kan gi inntil tre tilleggspoeng. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert. Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, arbeid i mindre grupper, feltarbeid, studentseminar og oppgåveskriving. Det er obligatorisk oppmøte til samlingane.

Du kan lese meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Avhengig av forkunnskap og studiespesialisering kan dette studiet gje deg kvalifkasjonar for m.a.:

 • spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og andre relevante institusjonar
 • arbeid i PP-­tenesta
 • arbeid i høgskulesektoren
 • doktorgradsstudium
 • lektorkompetanse
 • auka forskingsbasert kompetanse for pedagogisk arbeid og FoU­-aktivitet i barnehage og skule

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Anne Randi Fagerlid Festøy, festoeya@hivolda.no 
 


Last ned studiet som PDF