Skule, religionsmangfald og sekularisering

Vidareutdanning (masternivå)

Religionsfaget i den norske skulen, religionens rolle i skulen sitt verdigrunnlag, og religionens plass i samfunnet har lenge vore og er under debatt. Dette er knytt til sekulariseringsprosessar og pluralisering av samfunnet i Noreg og andre land.

Vidareutdanninga gir innsikt i skulen sitt møte med kulturendringar i samfunnet. Det vert lagt vekt på religion i skulen i eit internasjonalt perspektiv. Emnet gir aktuell og etterspurd kunnskap til lærarar og andre yrkesgrupper innanfor skuleverket, og er ein del av Master i kulturmøte. Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergraden, får studiet automatisk godskrive i graden.
 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav

  1. Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule med minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:

  - bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.) i historie eller religion med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp. fordjuping i det same faget.

  -allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning med fagval i historie/RLE/samfunnsfag og minimum 20 studiepoeng fordjuping (200-nivå) i det same faget.

  -tilsvarande kompetanse innanfor humaniora eller samfunnsvitskap etter særskild vurdering.

  2. Ein krev minst karakteren C (G, 2, 8 eller stått) i fordjupingsfaget (historie, religionsvitskap eller anna) som det blir søkt opptak på grunnlag av.

Studieinnhald

1) Religion og skule i norsk og europeisk perspektiv: norsk skulehistorie, religionsfagets historie; religion og skule i Europa.

2) Sekularitet og pluralitet: innføring i sekulariseringsprosessar i Vesten og kva dette inneber i dag.

3) Didaktiske perspektiv på det plurale klasseromet.

Les meir i emneplan.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av forelesingar, seminar, presentasjon av pensumdel og drøfting i plenum m.m. Det blir forventa at studentane driv sjølvstudium før og etter samlinga, og at dei leverer utkast til prosessoppgåve, kommentar til medstudent samt presentasjon av pensumdel (alle arbeidskrav).

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanning gir aktuell og etterspurd kunnskap til lærarar og andre yrkesgrupper innanfor skuleverket.

Vidareutdanninga er ein del av Master i kulturmøte. Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergraden, får studiet automatisk godskrive i graden.

Pensum

Pensumlista finn du her

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav

  1. Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule med minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:

  - bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.) i historie eller religion med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp. fordjuping i det same faget.

  -allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning med fagval i historie/RLE/samfunnsfag og minimum 20 studiepoeng fordjuping (200-nivå) i det same faget.

  -tilsvarande kompetanse innanfor humaniora eller samfunnsvitskap etter særskild vurdering.

  2. Ein krev minst karakteren C (G, 2, 8 eller stått) i fordjupingsfaget (historie, religionsvitskap eller anna) som det blir søkt opptak på grunnlag av.

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4368

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt