Vidareutdanning (masternivå)

Skule, religionsmangfald og sekularisering

Deltid, Samlingar

Praktisk informasjon

Samling i veke 6. 

KUM307 har første samling onsdag 5. februar kl 12.45-16.00., Vidare har emnet samling torsdag 6. februar og fredag 7. februar, begge dagar frå kl 09.15. Undervisning på Strøm 242.

Annan informasjon

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av forelesingar, seminar, presentasjon av pensumdel og drøfting i plenum m.m. Det blir forventa at studentane driv sjølvstudium før og etter samlinga, og at dei leverer utkast til prosessoppgåve, kommentar til medstudent samt presentasjon av pensumdel (alle arbeidskrav).

 

Pensumlista finne du her

Studiet skal gi innsikt i skulen sitt møte med kulturendringar i samfunnet, og er ein del av Master i kulturmøte. Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergrad, får studiet automatisk godskrive i graden.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4368

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

I studiet vert det lagt vekt på spørsmålet om religion i skulen i eit internasjonalt perspektiv. Studentane får innføring i spenninga mellom foreldrerett og skule i ei sekulær offentlegheit og mellom trusopplæring og skule i ulike land. I studiet vert det også fokusert på dei pedagogiske og politiske ideane som har vore med på å prege den norske skulen. Sjå emneplan.

Opptakskrav

1. Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule med minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:

- bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.) i historie eller religion med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp. fordjuping i det same faget.

-allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning med fagval i historie/RLE/samfunnsfag og minimum 20 studiepoeng fordjuping (200-nivå) i det same faget.

-tilsvarande kompetanse innanfor humaniora eller samfunnsvitskap etter særskild vurdering.

2. Ein krev minst karakteren C (G, 2, 8 eller stått) i fordjupingsfaget (historie, religionsvitskap eller anna) som det blir søkt opptak på grunnlag av.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesning, i tillegg til prosessorientert skriving. Vurdering i emnet skjer på grunnlag av endeleg versjon av prosessoppgåva, og ein justerande munnleg eksamen.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Anders Aschim


Last ned studiet som PDF